مناقصه تهیه مصالح ،ساخت و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده

مناقصه تهیه مصالح ،ساخت و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده مناقصه گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/10/06 شماره آگهی : 95-865 نوبت اول  آدرس : استان  کهگیلویه و بویراحمد شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی 95-865 نوبت اول: 95.10.6 نوبت دوم: 95.10.7 شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه مصالح ، ساخت و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده به صورت تیر و ورق با سه ستون میانی به همراه رمپ با دهانه 35 مت واقع در بولوار سلمان فارس مقابل ترمینال کاراندیش را با برآورد اولیه 3.383.020.761 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط با موضوع مناقصه دعوت بعمل می آید. با توجه به موارد ذیل برای دریافت اسناد مناقصه به آدرس : شیراز ، خیابان انقلاب ، ن...
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده- نوبت دوم

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده- نوبت دوم مناقصه گزار : سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/08/24 شماره آگهی : 703-95 نوبت دوم  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی 703-95 نوبت اول 95.8.23 نوبت دوم 95.8.24 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده به صورت تیر و ورق با سه ستون میانی واقع بولوار همت جنوبی مقابل خیابان شیخی و به صورت رمپی را با برآورد اولیه 3.739.170.725 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط با موضوع مناقصه دعوت به عمل می آید با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد مناقصه به آدرس شیراز- خیابان انقلاب- نبش خیابان...
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده- نوبت دوم

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده- نوبت دوم مناقصه گزار : سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/08/24 شماره آگهی : 702-95 نوبت دوم  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی 702-95 نوبت دوم نوبت اول 95.8.23 نوبت دوم 95.8.24 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده به صورت تیر و ورق با سه ستون میانی واقع شهرک میانرود مقابل درمانگاه گلستان و به صورت رمپی را با براورد اولیه 3.396.596.750 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط با موضوع مناقصه دعوت به عمل می آید با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد مناقصه به آدرس شیراز- خیابان انقلاب- ...
بیشتر...

مناقصه عملیات ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده- نوبت دوم

مناقصه عملیات ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده- نوبت دوم مناقصه گزار : سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/08/24 شماره آگهی : 707-95 نوبت دوم  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی 707-95 نوبت اول 95.8.23 نوبت دوم 95.8.24 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده به صورت تیر و ورق با سه ستون میانی واقع در بولوار باهنر جنوبی مقابل خیابان اخلاق و به صورت رمپی را با برآورد اولیه 3.870.462.894 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط با موضوع مناقصه دعوت به عمل می آید با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد مناقصه به آدرس شیراز- خیابان انقلاب- نبش ...
بیشتر...

مناقصه عملیات ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده- نوبت دوم

مناقصه عملیات ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده- نوبت دوم مزایده گزار : سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/08/15 شماره آگهی : 95-659 نوبت دوم  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی 659-95 نوبت دوم سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده به صورت تیر و ورق با پنج ستون میانی واقع در بلوار مدرس مقابل خیابان محراب به صورت رمپی را با برآورد اولیه 4.246.099.075 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط با موضوع مناقصه دعوت به عمل می آید با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد مناقصه به آدرس شیراز- خیابان انقلاب- نبش خیابان هدایت- طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هد...
بیشتر...

مناقصه طراحی و احداث پل هوایی عابر پیاده در شهر مهاباد

مناقصه طراحی و احداث پل هوایی عابر پیاده در شهر مهاباد مناقصه گزار : شهرداری مهاباد  تاریخ: 1395/07/29 شماره آگهی : مرحله اول  آدرس : استان آذربایجان غربی شرح آگهی دعوت به ارزیابی فنی بازرگانی فراخوان عمومی (مرحله اول) شهرداری مهاباد در نظر دارد نسبت به ارزیابی (فنی و بازرگانی) شرکت های واجد شرایط و رتبه دارو صلاحیت دار در رشته مورد نظر جهت دعوت به مناقصه به شرح ذیل اقدام می نماید. 1-موضوع مناقصه: طراحی و احداث پل هوایی عابر پیاده در شهر ستان مهاباد با هدف نیل به ایده ها و تفکرات و طرحهای خلاقانه در عرصه معماری و شهرسازی و توجه به معیارهای زیباشناسانه، فضاها و المانها و احجام و رنگ و فرم، مصالح بکاررفته در فونداسیون و در نظر گرفتن کاربریهای تعریف شده برابر طرح مصوب و استفاده بهینه از امکانات موجود. 2-محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: 2-1-زمان فروش اسناد مناقصه: از تاریخ 95.7.28 لغایت 95.8.6 با در دست داشتن معر...
بیشتر...

مزایده اجاره پل هوایی عابر پیاده در شهر نور

مزایده اجاره پل هوایی عابر پیاده در شهر نور مزایده گزار : شهرداری نور  تاریخ: 1394/12/22 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : مازندران ، - شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری نور در نظر دارد یک دهنه پل هوایی عابر پیاده در خیابان امام (ره) جنب سالن ورزشی امام (ره) را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید . بدینوسیله از شرکت ها و افراد واجد شرایط دعوت می شود ظرف مدت 7 روز پس از انتشار آگهی دوم جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری نور مراجعه نمایند . ضمنا هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد . سید صابر سجادی - شهردار نور
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در میاندوآب

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در میاندوآب مناقصه  گزار: شهرداری میاندوآب  تاریخ: 1394/09/08 شماره آگهی : مرحله دوم ، نوبت اول  آدرس : آذربایجان غربی ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی پل های هوایی عابر پیاده مرحله دوم نوبت اول شهرداری میاندوآب در نظر دارد در محل تعیین شده، استناد بند یک صورت جلسه شماره 35 شورای اسلامی شهر میاندوآب پروژه تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده را با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان از روز چهارشنبه مورخ 94.09.04 به استثنای روزهای تعطیل لغایت روز دوشنبه مورخ 94.09.16 به مدت 10 روز مهلت دارند به واحد امور قراردادها مراجعه و ضمن بازدید از موقعیت محل اجرای پروژه و دریافت نقشه اجرایی و مشخصات فنی و اوراق مناقصه پیشنهادات خود را تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 94.09.16 در پاکت لاک و مهر شده به قسمت دبیرخانه تحویل و رسید دریافت دارند .به پیشنهاداتی که بع...
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/05/07 شماره آگهی: نوبت دوم  آدرس: فارس ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول 94.5.6 نوبت دوم 94.5.7 شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده واقع در بلوار دکتر حسابی- مقابل ورودی شهرک شهید بهشتی را با براورد اولیه 7.196.568.655 ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد به آدرس : شیراز- نبش خیابان هدایت ، طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت - واحد قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشت...
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/05/06 شماره آگهی: نوبت اول آدرس:  فارس ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول 94.5.6 نوبت دوم 94.5.7 شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده واقع در بلوار دکتر حسابی- مقابل ورودی شهرک شهید بهشتی را با برآورد اولیه 7.196.568.655 ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد به آدرس : شیراز- نبش خیابان هدایت ، طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت ، واحد قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشت...
بیشتر...