مناقصه احداث و نصب پل عابر پیاده در مشهد

مناقصه احداث و نصب پل عابر پیاده در مشهد مناقصه گزار: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد  تاریخ: 1394/08/14 شماره آگهی : -  آدرس : خراسان رضوی ، - شرح آگهی اصلاحیه تجدید مناقصه عمومی موضوع تجدید مناقصه احداث و نصب پل عابر پیاده به همراه پوشش برآورد کل پروژه 8.500.000.000 هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال می باشد که تامین اعتبار پروژه مذکور از دوبخش بودجه دولتی و بودجه شهرداری به شرح ذیل می باشد . بخش اول به مبلغ برآورد 600.000.000 ششصد میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی عملیات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده بخش دوم به مبلغ برآورد 7.900.000.000 هفت میلیارد و نهصد میلیون ریال به صورت غیر نقدی ( تهاتر با ملک یا پروانه و عوارض ساختمانی متعلق به پیمانکار ) سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در استان گلستان

مناقصه احداث پل عابر پیاده در استان گلستان مناقصه گزار: شهرداری گلستان  تاریخ: 1394/08/12 شماره آگهی: نوبت دوم  آدرس : تهران، کیلومتر 25 جاده تهران - ساوه ، شهرداری گلستان شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم شهرداری گلستان در نظر دارد براساس آئین نامه مالی شهرداری ها و بودجه مصوب سال 1394 نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید . ردیف  عنوان موضوع تا سقف مبلغ به ریال مبلغ سپرده به ریال 1 تجدید مناقصه عمومی اجرای پل عابر پیاده 2.000.000.000  100.000.000 2   تجدید مناقصه عمومی تهیه ، حمل ، نصب و تعمیر پلهای فلزی و بتنی معابر و کوچه ها ناحیه 3  2.000.000.000  100.000.000 3 تجدید مناقصه عمومی تهیه حمل، نصب و تعمیر پلهای فلزی و بتنی معابر و کوچه ها ناحیه 1  2.000.000.000  100.000.000 بدینوسیله از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت دعوت می شود برا...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تبلیغات پل عابر پیاده در البرز

مزایده بهره برداری از تبلیغات پل عابر پیاده در البرز مزایده گزار: اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان البرز  تاریخ: 1394/08/09 شماره آگهی: نوبت دوم ، شماره 94/182  آدرس : البرز، کرج رجائی شهر خیابان چهارم شرقی پلاک 11 طبقه دوم دبیرخانه کمیسیون اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت دم واگذاری انجام امور تبلیغاتی تجاری و فرهنگی مزایده شماره 94/182 موضوع: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری و نگهداری فضای تبلیغاتی یک دستگاه پل عابر پیاده در محور آزادراه تهران- کرج (قبل از پل سواره روی کلاک) اقدام نماید . متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده مراجعه نمایند . سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است . مهلت و محل دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز 3شنبه تاریخ 94.8.19 به آدرس : کر...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی پل عابر پیاده در البرز

مزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی پل عابر پیاده در البرز مزایده گزار: اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان البرز  تاریخ: 1394/08/06 شماره آگهی: نوبت اول شماره 94/182  آدرس :  البرز، کرج رجائی شهر، خیابان چهارم شرقی، پلاک 11، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز شرح آگهی آگهی مزایده عمومی واگذاری انجام امور تبلیغاتی تجاری و فرهنگی مزایده شماره 94/182 موضوع: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری و نگهداری فضای تبلیغاتی یک دستگاه پل عابر پیاده در محور آزادراه تهران- کرج (قبل از پل سواره روی کلاک) اقدام نماید . متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده مراجعه نمایند . سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است . مهلت و محل دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز 3شنبه تاریخ 94.8.19 به آدرس : کرج، رج...
بیشتر...

مناقصه بهره برداری از پل های عابر پیاده در گلستان

مناقصه بهره برداری از پل های عابر پیاده در گلستان مناقصه گزار: شهرداری گلستان  تاریخ: 1394/08/05 شماره آگهی: نوبت اول  آدرس : تهران، کیلومتر 25 جاده تهران- ساوه شهرداری گلستان شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت اول شهرداری گلستان در نظر دارد براساس آئین نامه مالی شهرداری ها و بودجه مصوب سال 1394 نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید. ردیف  عنوان موضوع تا سقف مبلغ به ریال مبلغ سپرده به ریال 1 تجدید مناقصه عمومی اجرای پل عابر پیاده 2.000.000.000  100.000.000 2   تجدید مناقصه عمومی تهیه ، حمل ، نصب و تعمیر پلهای فلزی و بتنی معابر و کوچه ها ناحیه 3  2.000.000.000  100.000.000 3 تجدید مناقصه عمومی تهیه حمل، نصب و تعمیر پلهای فلزی و بتنی معابر و کوچه ها ناحیه 1  2.000.000.000  100.000.000 بدینوسیله از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت دعوت می شود برای در...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی پل عابر پیاده در مازندران

مزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی پل عابر پیاده در مازندران مزایده گزار: شهرداری هادی شهر  تاریخ: 1394/08/03 شماره آگهی: نوبت اول  آدرس : مازندران، هادی شهر، خیابان هادی 1- ساختمان شهرداری، طبقه اول امور مالی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری از فضای تبلیغاتی دو دهنه پل عابر پیاده واقع در اتوبان بابل- بابلسر سه راهی میربازار ورودی سنگ پل را به کانون های تبلیغاتی دارای صلاحیت با شرایط ذیل واگذار نماید. نوع سپرده: واریز وجه 19.000.000 به حساب سپرده سیبا 0108807092008 یا ضمانتنامه بانکی بدون قید شرط با سررسید سه ماهه محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مزایده : هادی شهر، خیابان هادی 1- ساختمان شهرداری، طبقه اول امور مالی از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز تاریخ تحویل پیشنهادات :پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 94.8.18 تاریخ و محل گشایش پاکات :ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 94.8.19 در محل...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در محور سراوان – آسپیچ

مناقصه احداث پل عابر پیاده در محور سراوان – آسپیچ مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان  تاریخ: 1394/07/28 شماره آگهی: 94/61/19  آدرس : سیستان و بلوچستان، زاهدان- خیابان دانشگاه ابتدای کوی استانداری- اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان- دبیرخانه کمیسیون معاملات شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای بشماره 94/61/19 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد احداث پل عابر پیاده در محور سراوان - آسپیچ را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید. مبلغ برآورد اولیه: 1705میلیون ریال تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 155میلیون ریال بصورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی مهلت و محل دریافت اسناد: تا تاریخ 94.8.11 به آدرس زاهدان- خیابان دانشگاه ابتدای کوی استانداری- اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان- دبیرخانه کمیسیون معاملات مهلت و محل تحویل پیشنهادها...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده در تبریز

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده در تبریز مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان شرقی  تاریخ: 1394/07/14 شماره آگهی: نوبت دوم  آدرس : آذربایجان شرقی، تبریز- خیابان علامه طباطبایی- تقاطع خیابان دکتر بهشتی- اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان شرقی- اداره امور بازرگانی- تلفن : 35239099 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت دوم واگذاری بهره برداری و نگهداری از سازه تابلوهای تبلیغاتی بر روی پیشانی پل عابر پیاده واقع در تقاطع روستای پیام مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : دریافت اسناد تا تاریخ 94.7.20 تحویل اسناد: تا تاریخ 94.8.4 ساعت 14 ظهر روز دوشنبه به دبیرخانه اداره کل به صورت حضوری. تاریخ بازگشایی قرائت پیشنهادها : 94.8.5 ساعت 11 صبح روز سه شنبه در محل اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان شرقی برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع کنید به آدرس : تبریز- خیابان علامه طباطبایی...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در محور اراک – بروجرد

مناقصه احداث پل عابر پیاده در محور اراک – بروجرد مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی  تاریخ: 1394/07/14 شماره آگهی: نوبت دوم ، شماره 94/51/5  آدرس : مرکزی، اراک، خ جهاد- خ هادی، طبقه همکف، دبیرخانه اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 94/51/5 موضوع آگهی: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح و اجرای پل عابر پیاده محور اراک - بروجرد تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 175.500.000 ریال (یکصد و هفتاد و پنج میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال ) بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده در وجه اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی و یا فیش واریزی به حساب سیبا (جاری) شماره 2176375204008 نزد بانک ملی شعبه علوی بنام اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی مهلت و محل دریافت اسناد: از تاریخ 947.13 لغایت 94.7.18 به مدت 5 روز کاری به آدرس : اراک،...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده در کرمان

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده در کرمان مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان  تاریخ: 1394/07/08 شماره آگهی: 45/7/6  آدرس : کرمان ، - شرح آگهی آگهی فراخوان مزایده شماره 45/7/6 نام دستگاه : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان نوع مزایده : عمومی یک مرحله ای موضوع مزایده : ساخت ، نصب و بهره برداری تبلیغاتی دو دستگاه پل عابر پیاده در محور کرمان -باغین و رستم آباد - بم محل دریافت اسناد : دبیرخانه اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان واقع در کرمان ، بلوار جمهوری اسلامی ، بعد از پل راه آهن رو به روی سالن ورزشی فجر مهلت دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 12 روز چهارشنبه 94.7.12 مهلت تحویل پیشنهادات : تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 94.7.29 محل تسلیم پیشنهادات : دبیرخانه اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان واقع در کرمان بلوار جمهوری اسلامی بعد از پل ر...
بیشتر...