مزایده اجاره پل عابر پیاده روبروی تربیت بدنی – نوبت دوم

مزایده اجاره پل عابر پیاده روبروی تربیت بدنی – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری عباس آباد  تاریخ: 1395/07/07 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده کتبی شهرداری عباس آباد در نظر دارد یک دستگاه پل عابر پیاده روبروی تربیت بدنی را برای امر تبلیغات به صورت اجاره به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید. 1- شرکت کنندگان ملزم خواهند بود مبلغ 12.000.000 ریال را به صورت ضمانتنامه بانکی و یا نقدا به حساب سیبا فراگیر شماره 3100002839000 نزد بانک ملی ایران شعبه عباس آباد واریز و فیش آن را به همراه پیشنهادات خود در پاکت بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 2- مدت قرارداد اجاره یکساله خواهد بود. 3- مدت قبول پیشنهادات تا تاریخ 95.7.14 می باشد. 4- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5- برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف مدت 7 روز با شهرداری قرارداد منع...
بیشتر...

مناقصه تجدید استعلام بهاء تکمیل پل عابرپیاده افشار در دزفول

مناقصه تجدید استعلام بهاء تکمیل پل عابرپیاده افشار در دزفول مناقصه گزار : شهرداری دزفول  تاریخ: 1395/07/07 شماره آگهی : -  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی تجدید استعلام بهاء شهرداری دزفول در نظر دارد از طریق آگهی استعلام بهاء نسبت به جذب پیمانکار واجد شرایط به منظور تکمیل پل عابر پیاده افشار اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا در مدت زمان های تعیین شده جهت دریافت و اخذ اوراق استعلام بهاء به مدیریت امور قراردادهای شهرداری دزفول مراجعه نمایند. آدرس سایت اینترنتی شهرداری WWW.DEZFUL.IR می باشد. برآورد اولیه پروژه بالغ بر 380.000.000 ریال می باشد. اعتبار پروژه از محل پروژه های جاری شهرداری می باشد. مدت اجرای پروژه 60 روز می باشد. پرداخت کلیه کسورات قانونی برعهده پیمانکار می باشد. شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. وجه الضمان شرکت در مناقصه مبلغ 5% برآورد اولیه...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده شهید هاشمی اهواز نوبت دوم

مناقصه احداث پل عابر پیاده شهید هاشمی اهواز نوبت دوم مناقصه گزار : منطقه یک شهرداری اهواز  تاریخ: 1395/07/06 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی عنوان آگهی: مناقصه احداث پل عابر پیاده شهید هاشمی در حوزه خدماتی منطقه یک شهرداری... نوبت دوم منطقه یک شهرداری اهواز در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس های الف- مدیریت قراردادهای شهرداری اهواز به نشانی: اهواز - خیابان انقلاب نبش خیابان غزنوی - ساختمان شماره سه شهرداری - مدیریت قراردادها تلفن: 3774062 - 3799160 ب- اهواز منطقه یک شهرداری - خیابان شهید شهبا (10 پادادشهر) (تلفن تماس 35544224 ) سایت WWW.PEYMANKAR.AHVAZ.IR مراجعه نمایند. هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 1- مهلت قبول پیش...
بیشتر...

مناقصه بهره برداری از 2 دستگاه پل عابر پیاده و تابلوی تبلیغاتی

مناقصه بهره برداری از 2 دستگاه پل عابر پیاده و تابلوی تبلیغاتی مناقصه  گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان  تاریخ: 1395/06/25 شماره آگهی : شماره 95/75/2 نوبت اول  آدرس : استان همدان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 95/75/2 نوبت اول عنوان آگهی:مناقصه ساخت، حمل و نصب و اجرای 2 دستگاه پل عابر پیاده و تابلوی تبلیغاتی - نوبت دوم 1 - موضوع مناقصه: ساخت، حمل و نصب و اجرای 2 دستگاه پل عابر پیاده و تابلوی تبلیغاتی آن واقع در الف: محور همدان، رزن کیلومتر 35 سه راهی پایگاه هوایی شهید نوژه (روستای ویان) و ب: محور ملایر- همدان کیلومتر 18 روستای گرگان 2 - مهلت و محل دریافت اسناد : ساعت 14 مورخ 95.07.05 دوشنبه به آدرس: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان واقع در بلوار سید جمال الدین اسدآبادی- نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی (امور اداری) مراجعه نمایند. 3 - مهلت تحویل پیشنهادها: سا...
بیشتر...

مناقصه بهره برداری از 2 دستگاه پل عابر پیاده و تابلوی تبلیغاتی-نوبت دوم

مناقصه بهره برداری از 2 دستگاه پل عابر پیاده و تابلوی تبلیغاتی-نوبت دوم مناقصه  گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان  تاریخ: 1395/06/27 شماره آگهی : شماره 95/75/2 نوبت دوم  آدرس : استان همدان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 95/75/2 نوبت دوم عنوان آگهی:مناقصه ساخت، حمل و نصب و اجرای 2 دستگاه پل عابر پیاده و تابلوی تبلیغاتی - نوبت دوم 1 - موضوع مناقصه: ساخت، حمل و نصب و اجرای 2 دستگاه پل عابر پیاده و تابلوی تبلیغاتی آن واقع در الف: محور همدان، رزن کیلومتر 35 سه راهی پایگاه هوایی شهید نوژه (روستای ویان) و ب: محور ملایر- همدان کیلومتر 18 روستای گرگان 2 - مهلت و محل دریافت اسناد : ساعت 14 مورخ 95.07.05 دوشنبه به آدرس: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان واقع در بلوار سید جمال الدین اسدآبادی- نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی (امور اداری) مراجعه نمایند. 3 - مهلت تحویل پیشنهادها: سا...
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب پل عابر پیاده در استان کرمانشاه

مناقصه ساخت و نصب پل عابر پیاده در استان کرمانشاه مناقصه  گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه  تاریخ: 95/06/04 شماره آگهی : 95/71/06 ، نوبت اول  آدرس : کرمانشاه ، خیابان بنت الهدی صدر ، روبروی فرمانداری دبیرخانه ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 95/71/06 نوبت اول کارفرما : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه موضوع مناقصه : ساخت ، حمل و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده واقع در محور کرمانشاه ، کامیاران ، روستای خانم آباد مدت اجرا : دو ماه از مورخ 95.7.1 الی 95.8.30 مبلغ برآورد : 1.230.000.000 ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 123.000.000 ریال منبع تامین اعتبار: از محل طرح های عمرانی شرایط مناقصه گر : شرکت ها می بایستی دارای حداقل رتبه 5 راه و ترابری ثبت شده در سامانه ساجار باشند . مهلت دریافت اسناد : تا پایان وقت ...
بیشتر...

مناقصه ساخت پل عابر پیاده در اردبیل

مناقصه ساخت پل عابر پیاده در اردبیل مناقصه  گزار : شهرداری اردبیل  تاریخ: 95/05/31 شماره آگهی : -  آدرس : آذربایجان غربی ، - شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری اردبیل در نظر دارد ، ساخت و نصب هفت دستگاه پل عابر پیاده را به شرکت های واجد الشرایط از طریق مناقصه واگذار نماید . عنوان پروژه مبلغ مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مدت اجرا ساخت و نصب هفت دستگاه پل عابر پیاده بصورت دستمزدی 4.862.405.770 244.000.000 9 ماه شمسی 1- محل تامین اعتبار منابع داخلی شهرداری 2- مناقصه گران واجد شرایط می توانند اسناد مناقصه را از آخرین تاریخ انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار در مقابل فیش واریزی به مبلغ 100.000 ریال به شماره حساب سپهر 0106630749002 به نام شهرداری اردبیل نزد بانک صاردات شعبه میدان ورزش از مدیریت پیمان و مناقصه واقع در میدان بعثت به طرف میدان ایثار خریداری کنند ...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در شاهین شهر

مناقصه احداث پل عابر پیاده در شاهین شهر مناقصه گزار : شهرداری شاهین شهر  تاریخ: 1394/12/20 شماره آگهی : چاپ دوم - نوبت دوم  آدرس : اصفهان ، - شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار چاپ دوم - نوبت دوم شهرداری شاهین شهر در نظر دارد نسبت به احداث پل عابر پیاده در سه نقطه شهر از طریق سرمایه گذاری و ساخت به روش B.O.T اقدام نماید . متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک پروژه به مدیریت طرح ، برنامه و سرمایه گذاری شهرداری مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95.1.21 به دبیرخانه حراست شهرداری شاهین شهر تسلیم نمایند . شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است . حسین امیری - شهرداری شاهین شهر
بیشتر...

مناقصه عملیات نماسازی پل عابر پیاده در شیراز

مناقصه عملیات نماسازی پل عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار : شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز  تاریخ: 1394/12/20 شماره آگهی : 94-983 ، نوبت دوم  آدرس : فارس ، شیراز - بلوار زینبیه ، ابتدای خیابان آستانه ، دبیرخانه شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی 983-94 نوبت دوم : 94.12.20 شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز در نظر دارد عملیات نماسازی پل عابر پیاده ضلع شرقی شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی را با برآورد اولیه 1.457.302.729 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه در رشته ابنیه و تاسیسات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس : شیراز ، بلوار زینبیه ، ابتدای خیابان آستانه ، دبیرخانه شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی مراجعه نمایند . ضمناً در صورت نیاز...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در شهر اهواز

مناقصه احداث پل عابر پیاده در شهر اهواز مناقصه گزار : شهرداری منطقه 7 اهواز  تاریخ : 1394/12/09 شماره آگهی :  نوبت دوم  آدرس : خوزستان ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 7 اهواز در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید . ردیف موضوع مبلغ اولیه ریال مدت اجرای پروژه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ریال رتبه مورد نیاز   1 ساخت پل عابر پیاده و نصب در ضلع شمالی میدان خلیج فارس در شهرداری منطقه 7 نوبت دوم 3.431.750.209 120 روز 171.587.510 حداقل رتبه 5 ابنیه   2 زیرسازی و آسفالت خیابان های آسیا آباد، حصیرآباد و منبع آب در شهرداری منطقه 7 نوبت دوم 1.618.882.862 90 روز 80.944.143 حداقل رتبه 5 راه و ترابری 3 زیرسازی و آسفالت خیابان های یک الی 4 کوی آل صافی (بصورت دستی) در شهرداری منط...
بیشتر...