مزایده کتبی تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده در عباس آباد

مزایده کتبی تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده در عباس آباد مزایده گزار : شهرداری عباس آباد  تاریخ: 1395/08/08 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده کتبی شهرداری عباس آباد در نظر دارد تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده سطح شهر عباس آباد را برای امر تبلیغات به صورت اجاره به اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید. 1- قیمت پایه کارشناسی هر پل به صورت سالیانه به مبلغ 300.000.000 ریال خواهد بود. 2- شرکت کنندگان ملزم خواهند بود مبلغ 96.000.000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی و یا نقدا به حساب سیبا فراگیر شماره 3100002839000 نزد بانک ملی ایران شعبه عباس آباد واریز و فیش آن را به همراه پیشنهادات خود در پاکت بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 3- مدت قرارداد اجاره یکساله خواهد بود. 4- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ آخرین نشر آگهی به مدت 10 روز می باشد. 5- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و فاقد فیش سپ...
بیشتر...

مناقصه تکمیل،تعریض،تعمیر و نگهداری 3 دستگاه پل عابر پیاده

مناقصه تکمیل،تعریض،تعمیر و نگهداری 3 دستگاه پل عابر پیاده مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران  تاریخ: 1395/08/06 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران موضوع مناقصه : تکمیل ، تعریض و تعمیر و نگهداری از سه دستگاه پل عابر پیاده راههای استان مازندران نوع مناقصه : یک مرحله عمومی مهلت دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.8.16 مهلت ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95.8.25 زمان ومحل قرائت پیشنهادات : روز چهارشنبه مورخ 95.8.26 ساعت 9 صبح در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران محل دریافت و برگشت اسناد : مازندران -ساری - خیابان معلم - روبروی بانک ملت - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران -اداره منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه م...
بیشتر...

مناقصه احداث سه دستگاه پل عابر پیاده در ساری

مناقصه احداث سه دستگاه پل عابر پیاده در ساری مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران  تاریخ: 1395/08/05 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی - یک مرحله ای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نظر دارد کلیه امور مربوط به احداث سه دستگاه پل عابر پیاده را به پیمانکاران دارای صلاحیت با مشخصات ذیل واگذار نماید. موضوع مناقصه: احداث سه دستگاه پل عابر پیاده مبلغ برآورد : 5.731.287.620 ریال ( بر مبنای فهرست بهای راه , باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن 1395 ) دوره تضمین : 12 ماه مدت اجرای قرارداد : 5 ماه رتبه و رشته مورد تیاز 5 راه و ترابری یا ابنیه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 290.000.000 ریال مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار روزنامه نوبت دوم به مدت 7 روز محل دریافت و تشلیم پیشنهادات: ساری - بلوار طالقانی خیابان معلم - اداره ...
بیشتر...

مناقصه انجام خدمات مهندسی و عملیات اجرایی پل عابر پیاده

مناقصه انجام خدمات مهندسی و عملیات اجرایی پل عابر پیاده مناقصه گزار : مدیریت و ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران  تاریخ: 1395/08/01 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی فراخوان انجام خدمات مهندسی , تدارکات و انجام عملیات اجرایی پروژه پل عابر پیاده حقانی در قالب قرارداد طرح و ساخت EPC برای کسب اطلاعات بیشتر به www.zibasasi.ir مراجعه فرمایند. مدیریت و ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران
بیشتر...

مناقصه ساخت و بهره برداری17 دستگاه پل عابر پیاده- نوبت دوم

مناقصه ساخت و بهره برداری17 دستگاه پل عابر پیاده- نوبت دوم مناقصه گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران  تاریخ: 1395/07/25 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران موضوع مناقصه : ساخت ، نصب ، نگهداری و بهره برداری از 17 دستگاه پل عابر پیاده در حریم راه های استان مازندران نوع مناقصه : یک مرحله عمومی مهلت دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95.8.1 مهلت ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95.8.11 زمان و محل قرائت پیشنهادات : روز جهارشنبه مورخ 95.8.12 ساعت 9 صبح - در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران محل دریافت و برگشت اسناد : مازندران - ساری - خیابان معلم - روبروی بانک ملت - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران - اداره منابع انسا...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده بلوار اصلی در اهواز

مناقصه احداث پل عابر پیاده بلوار اصلی در اهواز مناقصه گزار : شهرداری منطقه 7 اهواز  تاریخ: 1395/07/12 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول شهرداری منطقه 7 اهواز در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه 7 به نشانی : اهواز بلوار پاسداران روبروی چهار طبقه شرکت نفت شهرداری منطقه 7 اهواز تلفن 32256394 - 32256395 مراجعه نمایند. هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 1- مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه ، از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری است و تحویل پاکات به دبیرخانه محرمانه حراست مستقر در آدرس فوق الذکر می باشد. حداکثر زمان تحویل پاکات : پایان وقت اداری م...
بیشتر...

مزایده اجاره پل عابر پیاده روبروی تربیت بدنی – نوبت دوم

مزایده اجاره پل عابر پیاده روبروی تربیت بدنی – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری عباس آباد  تاریخ: 1395/07/07 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده کتبی شهرداری عباس آباد در نظر دارد یک دستگاه پل عابر پیاده روبروی تربیت بدنی را برای امر تبلیغات به صورت اجاره به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید. 1- شرکت کنندگان ملزم خواهند بود مبلغ 12.000.000 ریال را به صورت ضمانتنامه بانکی و یا نقدا به حساب سیبا فراگیر شماره 3100002839000 نزد بانک ملی ایران شعبه عباس آباد واریز و فیش آن را به همراه پیشنهادات خود در پاکت بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 2- مدت قرارداد اجاره یکساله خواهد بود. 3- مدت قبول پیشنهادات تا تاریخ 95.7.14 می باشد. 4- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5- برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف مدت 7 روز با شهرداری قرارداد منع...
بیشتر...

مناقصه تجدید استعلام بهاء تکمیل پل عابرپیاده افشار در دزفول

مناقصه تجدید استعلام بهاء تکمیل پل عابرپیاده افشار در دزفول مناقصه گزار : شهرداری دزفول  تاریخ: 1395/07/07 شماره آگهی : -  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی تجدید استعلام بهاء شهرداری دزفول در نظر دارد از طریق آگهی استعلام بهاء نسبت به جذب پیمانکار واجد شرایط به منظور تکمیل پل عابر پیاده افشار اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا در مدت زمان های تعیین شده جهت دریافت و اخذ اوراق استعلام بهاء به مدیریت امور قراردادهای شهرداری دزفول مراجعه نمایند. آدرس سایت اینترنتی شهرداری WWW.DEZFUL.IR می باشد. برآورد اولیه پروژه بالغ بر 380.000.000 ریال می باشد. اعتبار پروژه از محل پروژه های جاری شهرداری می باشد. مدت اجرای پروژه 60 روز می باشد. پرداخت کلیه کسورات قانونی برعهده پیمانکار می باشد. شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. وجه الضمان شرکت در مناقصه مبلغ 5% برآورد اولیه...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده شهید هاشمی اهواز نوبت دوم

مناقصه احداث پل عابر پیاده شهید هاشمی اهواز نوبت دوم مناقصه گزار : منطقه یک شهرداری اهواز  تاریخ: 1395/07/06 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی عنوان آگهی: مناقصه احداث پل عابر پیاده شهید هاشمی در حوزه خدماتی منطقه یک شهرداری... نوبت دوم منطقه یک شهرداری اهواز در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس های الف- مدیریت قراردادهای شهرداری اهواز به نشانی: اهواز - خیابان انقلاب نبش خیابان غزنوی - ساختمان شماره سه شهرداری - مدیریت قراردادها تلفن: 3774062 - 3799160 ب- اهواز منطقه یک شهرداری - خیابان شهید شهبا (10 پادادشهر) (تلفن تماس 35544224 ) سایت WWW.PEYMANKAR.AHVAZ.IR مراجعه نمایند. هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 1- مهلت قبول پیش...
بیشتر...

مناقصه بهره برداری از 2 دستگاه پل عابر پیاده و تابلوی تبلیغاتی

مناقصه بهره برداری از 2 دستگاه پل عابر پیاده و تابلوی تبلیغاتی مناقصه  گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان  تاریخ: 1395/06/25 شماره آگهی : شماره 95/75/2 نوبت اول  آدرس : استان همدان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 95/75/2 نوبت اول عنوان آگهی:مناقصه ساخت، حمل و نصب و اجرای 2 دستگاه پل عابر پیاده و تابلوی تبلیغاتی - نوبت دوم 1 - موضوع مناقصه: ساخت، حمل و نصب و اجرای 2 دستگاه پل عابر پیاده و تابلوی تبلیغاتی آن واقع در الف: محور همدان، رزن کیلومتر 35 سه راهی پایگاه هوایی شهید نوژه (روستای ویان) و ب: محور ملایر- همدان کیلومتر 18 روستای گرگان 2 - مهلت و محل دریافت اسناد : ساعت 14 مورخ 95.07.05 دوشنبه به آدرس: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان واقع در بلوار سید جمال الدین اسدآبادی- نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی (امور اداری) مراجعه نمایند. 3 - مهلت تحویل پیشنهادها: سا...
بیشتر...