مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی پل عابر پیاده کمال شهر

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی پل عابر پیاده کمال شهر مزایده گزار: شهرداری کمال شهر  تاریخ: 1394/03/24 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: البرز، کرج، کمال شهر ، بلوار شهید بهشتی، سه راه باسکول شرح آگهی مزایده عمومی شهرداری کمال شهر در نظر دارد استناد مجوز شماره 93.53.13128 مورخ 93.7.19 شورای اسلامی کمال شهر فضای تبلیغاتی پیشانی یک عدد پل عابر پیاده در مسیر رفت و برگشت واقع در کرج، کمال شهر ، بلوار شهید بهشتی، سه راه باسکول را به صورت اجاره یکساله به کانون تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد با رعایت موارد مندرج در زیر ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی از ساعت 9 تا 14 به آدرس شهرستان کرج ، کمال شهر، میدان شهید بهشتی ، بلوار شهرداری ، شهرداری کمال شهرمراجعه و اسناد شرکت در مزایده را از واحد امور قرادادها دریافت دارند. 1- ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 42.000.000 ریال به یکی از روشها...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در شهر قدس

مناقصه احداث پل عابر پیاده در شهر قدس مناقصه گزار: شهرداری شهر قدس  تاریخ: 1394/03/26 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: تهران، شهر قدس ، بلوار 45 متری انقلاب اسلامی ، ساختمان مرکزی شهرداری قدس ، طبقه سوم شرح آگهی مناقصه عمومی شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های ذیل : 1- احداث پل مکانیزه عابر پیاده با برآورد اولیه 10.000.000.000 ریال 2- تکمیل کانال آیرین با برآورد اولیه 5.000.000.000 ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت ( شرکتهای دارای رتبه بندی مرتبط ) اقدام نماید . شرکت های متقاضی می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در شهر قدس ، بلوار 45 متری انقلاب اسلامی ساختمان مرکزی شهرداری قدس ، طبقه سوم با ارائه اصل رتبه بندی و معرفی نامه نسبت به دریافت و تحوی...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده بر روی بلوار هیرکان گرگان

مناقصه احداث پل عابر پیاده بر روی بلوار هیرکان گرگان مناقصه گزار: شهرداری گرگان  تاریخ: 1394/03/23 شماره آگهی: - آدرس: گلستان، گرگان ، میدان شهرداری ، شهرداری گرگان ، طبقه سوم شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری گرگان در نظر دارد نسبت به احداث پل عابر پیاده بر روی بلوار هیرکان در محدوده ورودی روستای سعدآباد و نمایندگی ایران خودرو با مبلغ برآورد اولیه 2.686.247.218 ریال بدون تعدیل بر مبنای فهرست بهای پایه رشته راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 94، برآورد ، نقشه و مشخصات فنی پیوست آگهی مناقصه به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکتهای پیمانکاری دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه رشته راه و ترابری و ابنیه می توانند از تاریخ 943.23 لغایت ساعت 13 مورخ 94.4.2 به واحد امور قراردادهای شهرداری به آدرس : گرگان ، میدان شهرداری ، شهرداری گرگان ، طبقه سوم و یا به سایت شهرداری گرگان به آدرس اینترنتی...
بیشتر...

مناقصه حمل و نصب ۳ دستگاه پل عابر پیاده در کرمانشاه

مناقصه حمل و نصب ۳ دستگاه پل عابر پیاده در کرمانشاه مناقصه گزار: شهرداری کرمانشاه  تاریخ: 1394/03/21 شماره آگهی: شماره : 7/ع/94 نوبت دوم آدرس: کرمانشاه، چهارراه مدرس ، چهل متری مطهری غربی ، جنب مسجد هاشمی ، ساختمان شماره 2 شهرداری شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شماره : 7/ع/94 شهرداری کرمانشاه در نظر دارد در خصوص مناقصه تهیه و حمل و نصب 3 دستگاه پل عابر پیاده از طریق مناقصه عمومی (طبق مشخصات پیوست اسناد مناقصه ) اقدام نماید . لذا از شرکت های واجد شرایط که دارای رتبه پنج رشته راه و ترابری بر اساس آیین نامه صلاحیت پیمانکاران از معاونت امور عمرانی استانداری کرمانشاه بوده و مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود ظرف مدت مندرج در ذیل پس از انتشار آگهی به امور پیمان و قراردادهای شهرداری به نشانی : کرمانشاه ، چهارراه مدرس ، چهل متری مطهری غربی ، جنب مسجد هاشمی ، ساختمان شماره 2 شهرداری مراجعه و اسناد مناقصه را د...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از سه دستگاه پل عابر پیاده در نسیم شهر

مزایده بهره برداری از سه دستگاه پل عابر پیاده در نسیم شهر مزایده گزار: شهرداری نسیم شهر  تاریخ: 1394/03/20 شماره آگهی: نوبت اول ، شماره 94/2 آدرس:  نسیم شهر شرح آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 94/2شهرداری نسیم شهر در نظر دارد نسبت به مزایده موضوع مشروحه ذیل اقدام نماید . بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند و جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 56755561 - 021 تماس حاصل فرمایید. ضمناََ مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا 10 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود . هزینه درج آگهی به عهده برنده و سایر شرایط در زمان عقد قرارداد قید خواهد شد .  موضوع مزایده مبلغ قیمت پایه به ریال مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریال واگذاری 3 دستگاه پل عابر پیاده ( مدت بهره برداری یکسال )  276.000.000  13.800.000 خانعلی زاده - سرپرست شهردار...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در شهر قدس

مناقصه احداث پل عابر پیاده در شهر قدس مناقصه گزار: شهرداری شهر قدس  تاریخ: 1394/03/19 شماره آگهی: نوبت اول آدرس:  تهران ، شهر قدس ، بلوار 45 متری انقلاب اسلامی ، ساختمان مرکزی شهرداری قدس ، طبقه سوم شرح آگهی مناقصه عمومی شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های ذیل : 1- احداث پل مکانیزه عابر پیاده با برآورد اولیه 10.000.000.000 ریال 2- تکمیل کانال آیرین با برآورد اولیه 5.000.000.000 ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت ( شرکتهای دارای رتبه بندی مرتبط ) اقدام نماید. شرکت های متقاضی می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در شهر قدس ، بلوار 45 متری انقلاب اسلامی ساختمان مرکزی شهرداری قدس ، طبقه سوم با ارائه اصل رتبه بندی و معرفی نامه نسبت به دریافت و تحو...
بیشتر...

مناقصه تهیه و نصب ۳ دستگاه پل عابر پیاده در کرمانشاه

مناقصه تهیه و نصب ۳ دستگاه پل عابر پیاده در کرمانشاه مناقصه گزار: شهرداری کرمانشاه  تاریخ: 1394/03/19 شماره آگهی: شماره : 7/ع/94 آدرس:  کرمانشاه ، چهارراه مدرس ، چهل متری مطهری غربی ، جنب مسجد هاشمی ، ساختمان شماره 2 شهرداری شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شماره : 7/ع/94 شهرداری کرمانشاه در نظر دارد در خصوص مناقصه تهیه و حمل و نصب 3 دستگاه پل عابر پیاده از طریق مناقصه عمومی ( طبق مشخصات پیوست اسناد مناقصه ) اقدام نماید . لذا از شرکت های واجد شرایط که دارای رتبه پنج رشته راه و ترابری بر اساس آیین نامه صلاحیت پیمانکاران از معاونت امور عمرانی استانداری کرمانشاه بوده و مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود ظرف مدت مندرج در ذیل پس از انتشار آگهی به امور پیمان و قراردادهای شهرداری به نشانی: کرمانشاه : چهارراه مدرس ، چهل متری مطهری غربی ، جنب مسجد هاشمی ، ساختمان شماره 2 شهرداری مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت ...
بیشتر...

مناقصه اجرای پل عابر پیاده در نایین اصفهان

مناقصه اجرای پل عابر پیاده در نایین اصفهان مناقصه گزار: شهرداری نایین  تاریخ: 1394/03/17 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: اصفهان ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری نایین به استناد مجوز شماره 110446/5/20 مورخ 93.12.10 معاونت محترم برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان در نظر دارد اجرای پل عابر پیاده آسانسر و محور بلوار جوالائمه (مقابل شهرک مسکن مهر ) نایین (شامل تهیه طرح ، ساخت و نصب ) را به اشخاص حقوقی که دارای حداقل رتبه بندی پایه 5 ساختمان و یا راه و ترابری از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری داشته باشند با شرایط زیر واگذار نماید. شرایط مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 15.000.000 ريال به صورت ضمانت نامه بانکی برآورد اولیه اجرای پروژه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با مبلغ 1.500.000.000 (یک میلیارد و پانصد میلیون ) ریال می باشد. مدت اجراء : 1 ماه تاریخ دریافت اسناد ...
بیشتر...

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی پل عابر پیاده کمال شهر

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی پل عابر پیاده کمال شهر مزایده گزار: شهرداری کمال شهر  تاریخ: 1394/03/17 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: البرز، کرج، کمال شهر ، بلوار شهید بهشتی، سه راه باسکول شرح آگهی مزایده عمومی شهرداری کمال شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 93.53.13128 مورخ 93.7.19 شورای اسلامی کمال شهر فضای تبلیغاتی پیشانی یک عدد پل عابر پیاده در مسیر رفت و برگشت واقع در کرج، کمال شهر ، بلوار شهید بهشتی، سه راه باسکول را به صورت اجاره یکساله به کانون تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید . لذا از متقاضیان دعوت می گردد با رعایت موارد مندرج در زیر ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی از ساعت 9 تا 14 به آدرس شهرستان کرج، کمال شهر، میدان شهید بهشتی، بلوار شهرداری، شهرداری کمال شهرمراجه و اسناد شرکت در مزایده را از واحد امور قرادادها دریافت دارند. 1- ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 42.000.000 ریال به یکی از روشها...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی پل عابر پیاده در رویان

مزایده بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی پل عابر پیاده در رویان مزایده گزار: شهرداری رویان  تاریخ: 1394/03/09 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: مازندران ، رویان ، خیابان امام شرح آگهی تجدید مزایدهشهرداری رویان در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از تابلوی منصوب به روی پل عابر پیاده واقع در خیابان امام را از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری رویان مراجعه یا از طریق سایت اینترنتی www.royan.ir اسناد مربوط به مزایده را دریافت نمایند.موقعیت موضوع مزایده موقعیت پل عابر پیاده و سایر شرایط مزایده ضمیمه پیشنهاد مزایده می باشد.مبلغ تضمین شرکت در مزایده به ازای تابلوی هر طرف پل عابر پیاده مبلغ 12.500.000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا چک تضمین شده بانکیمهلت دریافت اسناد : متقاضیانی که دارای شرکت حقوقی مرتبط یا موسسه فرهنگی و ک...
بیشتر...