مزایده واگذاری تبلیغات بدنه (دوطرف) و مانیتور اتوبوسها

مزایده واگذاری تبلیغات بدنه (دوطرف) و مانیتور اتوبوسها مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی قوچان و حومه  تاریخ: 1395/12/14 شماره آگهی : -  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده سازمان اتوبوسرانی قوچان و حومه در نظر دارد به استناد دویست و شانزدهمین جلسه هیئت مدیره مورخه 95.11.16 نسبت به واگذاری تبلیغات بدنه (دو طرف) و مانیتور اتوبوسها از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی اقدام نمایندکلیه متقاضیان واجد شرایط از تاریخ آگهی به مدت ده روز با مراجعه به سازمان اتوبوسرانی قوچان به نشانی بلوار مدرس ، مدرس جنوبی 6 و اخذ اسناد مزایده نسبت به شرکت در مزایده اقدام نمایند. تلفن 47217355-051
بیشتر...

مزایده واگذاری اجاره محل هایی جهت تبلیغات – دزفول

مزایده واگذاری اجاره محل هایی جهت تبلیغات – دزفول مزایده گزار : شهرداری دزفول  تاریخ: 1395/12/14 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مزایده محدود به کانون های تبلیغاتی در قالب عقد اجاره نوبت دوم به استناد مصوبه 37 شورای اسلامی شهر دزفول در نظر دارد محل هایی جهت تبلیغات را در قالب مزایده به صورت عقد قرارداد اجاره واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات از تاریخ انتشار آگهی از مورخ 95.12.5 لغایت 95.12.11 به مدیریت درآمدهای عمومی شهرداری دزفول واقع در خیابان فرمانداری تلفن 13-42420511-061 مراجعه نمایند . روابط عمومی شهرداری دزفول
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 2 دستگاه پل عابر پیاده

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 2 دستگاه پل عابر پیاده مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان  تاریخ: 1395/12/14 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 95/54/31  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/54/31 نوبت دوم 1- نام و نشانی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان به آدرس : رشت ، گلسار ، روبروی پمپ بنزین 2- شرح مختصر موضوع مزایده محل پروژه : مرمت ، آماده سازی و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 2 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت تقریبی 310 مترمربع در محور رشت -- چابکسر ( بازکیاگوراب - دریاسر) 3- مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر مدت 15 روز دوره مرمت و بازسازی پل و مدت سه سال شمسی جهت بهره برداری تبلیغاتی از تاریخ انعقاد قرارداد 4- مهلت و محل دریافت اسناد : مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.12.15 از طریق ...
بیشتر...

مزایده واگذاری استیجاری تعداد 30 عدد تابلو تبلیغاتی – کازرون

مزایده واگذاری استیجاری تعداد 30 عدد تابلو تبلیغاتی – کازرون مزایده گزار : شهرداری کازرون  تاریخ: 1395/12/14 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده واگذاری استیجاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر نوبت دوم شهرداری کازرون در نظر دارد نسبت به واگذاری استیجاری تعداد 30 عدد تابلو تبلیغاتی در نقاط مختلف شهر با قیمت پایه اجاره ماهیانه 55.000.000 ریال از طریق مزایده به مدت یکسال اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتها واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را براساس فرم مزایده حداکثر تا ده روز کاری پس از نشر آخرین آگهی در پاکت سربسته به شهرداری اعلام نمایند. 1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 33.000.000 ریال می باشد. 2- ارایه سپرده به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه به حساب سپرده شماره 0106842587004 به نام شهرداری کازرون ...
بیشتر...

مزایده نصب یک عدد تابلو فرهنگی و هنری در شهرستان لار

مزایده نصب یک عدد تابلو فرهنگی و هنری در شهرستان لار مزایده گزار : شهرداری لار  تاریخ: 1395/12/14 شماره آگهی : -  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده نصب تابلو فرهنگی و هنری شهرداری لار در نظر دارد یک عدد تابلو به ابعاد 3*6 متر به صورت افقی واقع در بلوار ولایت حاشیه خیابان نرسیده به ورودی دارالرحمه صرفا برای امور فرهنگی و هنری به مزایده گذارد لذا از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید پس از واریز وجه سپرده شرکت و مزایده ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی چاپ دوم پیشنهاد مبلغ خرید خود را به همراه فیش سپرده به دبیرخانه لار تحویل نمایند. 1- ارزش پایه تابلو 1.000.000 ریال معادل صد هزار تومان و مبلغ سپرده شرکت در مزایده 600.000 ریال است که می بایستی به صورت فیش واریزی به شماره 100790329766 بانک شهر واریز گردد. 2- در صورت برنده شدن و استنکاف از معامله سپرده اول تا سوم به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 3- شهرداری در ر...
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب پل و بهره برداری از فضای تبلیغاتی

مزایده ساخت و نصب پل و بهره برداری از فضای تبلیغاتی مزایده گزار : شهرداری قائمشهر  تاریخ: 1395/12/14 شماره آگهی : شماره 85685/1/3/95 نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده کتبی به شماره 95/3/1/8565 نوبت دوم شهرداری قائمشهر در نظر دارد نسبت به ساخت و نصب پل و بهره برداری از فضای تبلیغاتی دو طرف پل عابر پیاده را به شرح ذیل از طریق مزایده کتبی به کانون های تبلیغاتی واگذار نماید. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاع بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادها و یا به سایت WWW.GHAEMSHAHR.IR شهرداری مراجعه نمایند. 1- نوع کار : ساخت و نصب پل و بهره برداری از فضای تبلیغاتی دو طرف پل عابر پیاده که مجموعا 180 مترمربع می باشد ، طبق مشخصات ارائه شده در جدول فوق 2- محل تحویل و اخذ اسناد مزایده : ش...
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری از پل های هوایی عابر پیاده در گرگان

تجدید مزایده بهره برداری از پل های هوایی عابر پیاده در گرگان مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان  تاریخ: 1395/12/14 شماره آگهی : -  آدرس : استان گلستان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان به استناد ماده 30 آئین نامه معاملاتی شهرداری و مصوبه 3/723/93 - 93.02.15 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد، بهره برداری از پل های هوایی عابر پیاده محدوده شهر گرگان را برای مدت 24 ماه از طریق مزایده و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح (فرهنگ و ارشاد اسلامی) می توانند از تاریخ 95.11.27 تا 95.12.9 به امور مالی سازمان فرهنگی ورزشی به آدرس : گرگان، چهار راه گلها، خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)، جنب شهرداری منطقه یک، یا به سایت شهرداری گرگان قسمت مزایدات مراجعه و با رعایت شرایط مزایده، اسناد و مدارک مورد نیاز را دریافت و نسبت به تکم...
بیشتر...

مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 129 سازه لمپوست

مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 129 سازه لمپوست مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری قم  تاریخ: 1395/12/14 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان قم شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت دوم سازمان زیباسازی شهرداری قم در نظر دارد امتیاز بهره برداری از 129 سازه لمپوست سطح شهر را به مدت سه سال از طریق برگزاری مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت اول نسبت به دریافت اسناد مزایده و از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز و تا پایان ساعت اداری مورخ 95.12.24 جهت ارائه پیشنهادات به سازمان زیباسازی شهرداری قم واقع در خیابان طالقانی (آذر) کوچه شماره 25 ساختمان زیباسازی واحد حقوقی مراجعه و یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 37701512 تماس حاصل فرمائید. ضمنا سازمان در رد یا قبول هر یک از پشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و کارشناسی بر ع...
بیشتر...

تجدید مزایده اجاره مکان نصب بیلبورد تبلیغاتی – زرگرمحله

تجدید مزایده اجاره مکان نصب بیلبورد تبلیغاتی – زرگرمحله مزایده گزار : شهرداری زرگرمحله  تاریخ: 1395/12/11 شماره آگهی : یک مرحله ای نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری زرگر محله نوبت دوم تجدید یک مرحله ای 1- مزایده گزار: شهرداری زرگرمحله 2- عنوان مزایده : اجاره مکان نصب یک عدد تابلو بیلبورد 12*6 دو نمایه در معابر اصلی شهر 3- قیمت پایه کارشناسی: اجاره مکان نصب یک عدد تابلو ماهیانه در سال اول 12.000.000 ریال که به ازای هر سال تمدید 20درصد به مبلغ سال قبل افزایش می یابد برای مدت 6 سال این قیمت به صورت پایه و خالص پرداختی می باشد. 4- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 71.500.000 ریال ( برابر برآورد کل 6 سال 1.429.908.480 ریال تابلو و متعلقات آن بعد از 6 سال برای شهرداری خواهد بود. 5- نوع تضمین شرکت در مزایده فقط ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز سپرده به حساب 0107947918005 به نام سپرده ...
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده در گیلان

مزایده ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده در گیلان مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان  تاریخ: 1395/12/11 شماره آگهی : 95/54/23 نوبت دوم  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/54/33 1- نام و نشانی مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان به آدرس رشت گلسار روبروی پمپ بنزین 2- شرح مختصر موضوع مزایده ، محل پروژه: ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی از آن محور رشت -امام زاده هاشم (منطقه موشنگاه ) ب - محور پونل -تالش (کمربندی اسالم -روستای کار بند) ج - پونل - تالش (کمربندی اسالم - تقطیر) 3-مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر 4 ماه دوره ساخت و 10 سال دوره بهره برداری برای پل محور رشت -امام زاده هاشم و 15 سال برای پلهای محور پونل -تالش درنظر گرفته شده است. 4- مهلت و محل دریافت اسناد : مهلت دریافت اسناد حداکثر تا ...
بیشتر...