تجدید مزایده بهره برداری از تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه

تجدید مزایده بهره برداری از تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه مزایده گزار :  شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور  تاریخ: 1395/08/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی تجدید آگـهـی مزایـده عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از مکان ذیل واقع در مجموعه ورزشی انقلاب را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص(حقیقی،حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید. ۱ - موضوع مزایده: بهره‌برداری از امتیاز انجام تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه بین المللی-تجدید ۲ - مبلغ پایه کارشناسی : ۱9،440،000،000(نوزده میلیارد و چهارصد و چهل میلیون)ریال ۳ - مبلغ تضمین شرکت در مزایده :972،000،000(نهصد و هفتاد و دو میلیون)ریال ۴ - نام و نشانی مزایده‌گزار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن:26216300 ۵ - مدت بهره برداری و محل اجرا : از تاریخ شروع قرارداد...
بیشتر...

مزایـده بهره‌برداری از امتیاز تبلیغات محیطی مجموعه ورزشی

مزایـده بهره‌برداری از امتیاز تبلیغات محیطی مجموعه ورزشی مزایده گزار :  شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور  تاریخ: 1395/08/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی تجدید آگـهـی مزایـده عمومی شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از مكان ذیل واقع در مجموعه ورزشی انقلاب را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص(حقیقی،حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید. ۱ - موضوع مزایده :بهره‌برداری از امتیاز انجام تبلیغات محیطی داخل مجموعه ورزشی انقلاب-تجدید ۲- مبلغ پایه کارشناسی : 24،302،400،000(بیست و چهار میلیارد و سیصدو دو میلیون و چهارصد هزار)ریال ۳ - مبلغ تضمین شرکت در مزایده:1،215،120،000(یکمیلیارد و دویست و پانزده میلیون و یكصد و بیست هزار )ریال ۴ - نام و نشانی مزایده‌گزار: شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن:26216300 ۵ - مدت ...
بیشتر...

مزایده واگذاری استیجاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر کازرون

مزایده واگذاری استیجاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر کازرون مزایده گزار : شهرداری کازرون  تاریخ: 1395/08/27 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده واگذاری استیجاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر نوبت دوم شهرداری کازرون در نظر دارد نسبت به واگذاری استیجاری تعداد 30 عدد تابلو تبلیغاتی در نقاط مختلف شهر با قیمت پایه اجاره ماهیانه 61.000.000 ریال از طریق مزایده به مدت یکسال اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتها واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را براساس فرم مزایده حداکثر تا ده روز کاری پس از نشر آخرین آگهی در پاکت سربسته به شهرداری اعلام نمایند. 1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 40.000.000 ریال می باشد. 2- ارایه سپرده به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه به حساب سپرده شماره 0106842587004 به نام شهرداری کازرون ...
بیشتر...

مزایده واگذاری امتیاز پروژه سیستم تبلیغات شهری در ورامین

مزایده واگذاری امتیاز پروژه سیستم تبلیغات شهری در ورامین مزایده گزار : شهرداری ورامین  تاریخ: 1395/08/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری ورامین در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز پروژه سیستم تبلیغات شهری از مزایده عمومی به مدت سه سال به اشخاص حقوقی واجد شرایط داشتن مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و حداکثر سابقه تبلیغات محیطی اقدام نماید. داوطلبان می بایست ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری و یا به سایت اینترنتی WWW.E-VARAMIN.IR شهرداری ورامین مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند. تلفن تماس 7-36242525 داخلی 364-366 ضمنا شرکت کنندگان می بایست پیشنهادات و طرح های اجرایی خود را به جهت مستهلک شدن سازه های قدیمی و بهسازی فضای تبلیغات سطح شهر در قال...
بیشتر...

مزایده واگذاری،نصب و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

مزایده واگذاری،نصب و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی مزایده گزار : شهرداری اندیشه  تاریخ: 1395/08/26 شماره آگهی : مرحله اول نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول شهرداری اندیشه در نظر دارد نسبت به تهیه، نصب و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به صورت اجاره بهای ماهیانه به مدت 4 سال از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت ارشاد) واگذار نماید. قیمت پایه جهت شرکت در مزایده برای سال اول ماهیانه مبلغ 305.000.000 ریال سپرده شرکت در مزایده مبلغ 732.000.000 ریال مهلت و محل فروش اسناد مزایده : از تاریخ چاپ آگهی لغایت روز شنبه مورخ 95.9.13 به نشانی : شهریار ، شهر اندیشه ، فاز 3 شهرداری اندیشه ، واحد امور قراردادها می باشد. مهلت و محل ارائه پیشنهادات : پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.9.14 دبیرخانه شهرداری اندیشه ...
بیشتر...

مزایده اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی

مزایده اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی مزایده گزار : شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد  تاریخ: 1395/08/26 شماره آگهی : شماره 122  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده شماره مزایده: 122 موضوع مزایده: اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی در حوزه دیجیتال و ناوگان خط یک قطار شهری مشهد (بسته تبلیغاتی شماره 2) برگزارکننده شرکت بهره برداری قطار شهری مبلغ ضمانتنامه 240.000.000 ریال مهلت خرید اسناد 95.9.3 آخرین مهلت تحویل و قرائت پیشنهادات 95.9.18 شرکت کنندگان می بایست نسبت به واریز مبلغ سیصد هزار ریال 300.000 ریال به حساب 400095000 شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد نزد بانک تجارت شعبه مرکزی مشهد جهت خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.metro.mashhad.ir و www.ets.mashhad.ir مراجعه فرمایید. شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد
بیشتر...

مزایده واگذاری یک دستگاه تابلو نمایشگر الکترونیکی در اندیشه

مزایده واگذاری یک دستگاه تابلو نمایشگر الکترونیکی در اندیشه مزایده گزار : شهرداری اندیشه  تاریخ: 1395/08/26 شماره آگهی : مرجله اول نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول شهرداری اندیشه در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز بهره برداری از یک دستگاه تابلو نمایشگر الکترونیکی شهری واقع در فاز 3 بوستان حافظ به مدت 3 سال به صورت اجاره بهای ماهیانه از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت ارشاد) واگذار نماید. قیمت پایه جهت شرکت در مزایده ماهیانه مبلغ 40.000.000 ریال سپرده شرکت در مزایده مبلغ 72.000.000 ریال مهلت و محل فروش اسناد مزایده : از تاریخ چاپ آگهی لغایت روز شنبه مورخ 95.9.13 به نشانی : شهریار ، شهر اندیشه ، فاز 3 شهرداری اندیشه ، واحد امور قراردادها می باشد. مهلت و محل ارائه پیشنهادات : پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.9...
بیشتر...

تجدید مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی در لواسان – نوبت دوم

تجدید مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی در لواسان – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری لواسان  تاریخ: 1395/08/26 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر شهرداری لواسان در نظر دارد بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی شهر لواسان را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یکساله واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.9.7 به واحد مالی شهرداری (امور قراردادها )به آدرس : لواسان -میدان امام ساختمان مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن 27661000 داخلی 309 تماس حاصل نمایند. شرایط شرکت در مزایده: 1- مبلغ 131.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به یکی از روشهای اعلام شده در شرایط مزایده 2- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 3- هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. 4- سای...
بیشتر...

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی پیشانی یک پل عابر پیاده

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی پیشانی یک پل عابر پیاده مزایده گزار : شهرداری کمال شهر  تاریخ: 1395/08/25 شماره آگهی :  نوبت اول  آدرس : استان البرز شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری کمال شهر در نظر دارد فضای تبلیغاتی پیشانی یک دهنه پل عابر پیاده در مسیر رفت و برگشت واقع در کرج ، کمال شهر ، بلوار شهید بهشتی ، سه راه باسکول را به صورت اجاره دو ساله به کانون تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت میگردد با رعایت موارد مندرج در زیر ظرف مدت ده روز پس از چاپ نوبت دوم اگهی از ساعت 9 تا 14 به آدرس شهرستان کرج کمالشهر میدان شهید بهشتی بلوار شهرداری ، شهرداری کمالشهر مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را از واحد امور قراردادها دریافت دارند. 1- ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 92.880.000 ریال به یکی از روشهای ذیل: الف ) ضمانتنامه بانکی ترجیحا از یکی از بانکهای استان البرز یا تهران که به مدت 90 ر...
بیشتر...

مزایده طراحی، ساخت، نصب پل های عابر پیاده در بندرعباس

مزایده طراحی، ساخت، نصب پل های عابر پیاده در بندرعباس مناقصه گزار : شهرداری بندرعباس  تاریخ: 1395/08/24 شماره آگهی : -  آدرس : استان هرمزگان شرح آگهی آگهی فراخوان جذب مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری بندرعباس در نظر دارد با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به طراحی، ساخت، نصب پل های عابر پیاده و ایستگاه های اتوبوس تندرو شهری BRT بصورت 3 بسته پیشنهادی هر بسته شامل 7 ایستگاه BRT و 3 دستگاه پل عابر پیاده مکانیزه برابر جانمایی مندرج در اسناد فراخوان در قبال استفاده از تبلیغات محیطی عرشه پلها اقدام نمایند. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت فرم و اسناد فراخوان در ساعات اداری از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت ده روز به امور قراردادهای شهرداری بندرعباس واقع در بلوار امام خمینی (ره) مراجعه نمایند. (از تاریخ 95.8.25 لغایت 95.9.4). لازم به ذکر است: 1- هزینه نشر آگهی به عهده برنده فراخوان می باشد. 2- میزان ...
بیشتر...