مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در اهواز

مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در اهواز مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری اهواز  تاریخ: 1395/12/09 شماره آگهی : نوبت اول 95/12  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شماره 95/12 (ب - ت - ک -8) سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان به شماره 2/304 مورخ 95.10.22 در نظر دارد نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی گروه 8 سال 95 را از طریق مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی و شرکت ها و موسسات دارای مجوز ارشاد اسلامی و بومی استان خوزستان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید. از شرکت /کانوهای مجاز بومی استان خوزستان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به نشانی اهواز، کمپلو، جنب پزشکی قانونی محوطه بیرونی ساختمان شماره سه شهرداری 3781812 مراجعه نمایند. 1-مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مزایده: از تاریخ ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 2 دستگاه پل عابر پیاده

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 2 دستگاه پل عابر پیاده مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان  تاریخ: 1395/12/09 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/54/31  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/54/31 نوبت اول 1- نام و نشانی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان به آدرس : رشت ، گلسار ، روبروی پمپ بنزین 2- شرح مختصر موضوع مزایده محل پروژه : مرمت ، آماده سازی و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 2 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت تقریبی 310 مترمربع در محور رشت - چابکسر ( بازکیاگوراب - دریاسر) 3- مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر مدت 15 روز دوره مرمت و بازسازی پل و مدت سه سال شمسی جهت بهره برداری تبلیغاتی از تاریخ انعقاد قرارداد 4- مهلت و محل دریافت اسناد : مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.12.15 از طریق پ...
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری از یک بیلبورد تبلیغاتی – ایزدشهر

تجدید مزایده بهره برداری از یک بیلبورد تبلیغاتی – ایزدشهر مزایده گزار : شهرداری ایزدشهر  تاریخ: 1395/12/09 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده حضوری تجدید مزایده دستگاه مزایده گزار شهرداری ایزدشهر موضوع مزایده: 1- بهره برداری از یک بیلبورد تبلیغاتی 2- بهره برداری تبلیغاتی از دو طرف از یک دستگاه پل عابر پیاده برآورد اولیه 1- 180.000.000 ریال 2- 648.000.000 ریال مجموع 828.000.000 ریال طبق مصوبه استاندار محترم نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 44.000.000 ریال چهار میلیون و چهارصد هزار تومان اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ 95.12.9 الی 95.12.15 تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.12.15 تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 1 دستگاه پل عابر پیاده

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 1 دستگاه پل عابر پیاده مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان  تاریخ: 1395/12/09 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/54/34  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/54/34 نوبت اول 1- نام و نشانی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان به آدرس : رشت ، گلسار ، روبروی پمپ بنزین 2- شرح مختصر موضوع مزایده محل پروژه : مرمت، آماده سازی و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت تقریبی 180 مترمربع در محور رشت - لاهیجان حدود 100 متر قبل از میدان ابریشم لاهیجان 3- مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر مدت 15 روز دوره مرمت و بازسازی پل و مدت دو سال شمسی جهت بهره برداری تبلیغاتی از تاریخ انعقاد قرارداد 4- مهلت و محل دریافت اسناد : مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 9...
بیشتر...

مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در اهواز

مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در اهواز مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری ،هواز  تاریخ: 1395/12/09 شماره آگهی : نوبت اول 95/12  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شماره 95/12 (ب - ت - ک -5) سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان به شماره 1/310 مورخ 95.11.27 در نظر دارد نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی گروه 5 سال 95 را از طریق مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی و شرکت ها و موسسات دارای مجوز ارشاد اسلامی و بومی استان خوزستان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید. از شرکت /کانوهای مجاز بومی استان خوزستان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به نشانی اهواز، کمپلو، جنب پزشکی قانونی محوطه بیرونی ساختمان شماره سه شهرداری 3781812 مراجعه نمایند. مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مزایده: از تاریخ ...
بیشتر...

مزایده مکانهای تبلیغاتی سایبانهای ایستگاه های اتوبوس

مزایده مکانهای تبلیغاتی سایبانهای ایستگاه های اتوبوس مناقصه گزار : سازمان اتوبوسرانی شهرداری شهریار و حومه  تاریخ: 1395/12/09 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک نوبته سازمان اتوبوسرانی شهرداری شهریار و حومه در نظر دارد با استناد مجوز هیأت مدیره مکانهای تبلیغاتی سایبانهای ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر شهریار را از طریق مزایده عمومی به موسسه تبلیغاتی واجد شرایط سالیانه اجاره دهد. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ این آگهی به مدت 10 روز کاری به قسمت امور مالی سازمان واقع در شهریار، میدان نماز، ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک، سازمان اتوبوسرانی شهریار مراجعه و با پرداخت مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 700794635618 نزد بانک شهر شعبه شهریار نسبت به دریافت و تحویل اوراق اقدام نمایند. شرایط: سپرده شرکت در مزایده مبلغ 80.000.000 ریال است. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار اس...
بیشتر...

مزایـده واگذاری بهره برداری از امتیاز انجام تبلیغات محیطی

مزایـده واگذاری بهره برداری از امتیاز انجام تبلیغات محیطی مزایده گزار : شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور  تاریخ: 1395/12/08 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگـهـی مزایـده عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از مكان ذیل واقع در مجموعه ورزشی انقلاب را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص(حقیقی،حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید. 1- نام و نشانی مزایده‌گزار: شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن:26216300 2- مدت بهره برداری و محل اجرا برای هر یک از مزایده ها : از تاریخ شروع قرارداد به مدت یكسال شمسی. استان تهران، شهر تهران، مجموعه ورزشی انقلاب 3- زمان دریافت اسناد مزایده برای هر یک از مزایده ها : در ساعت اداری (از ساعت 8:00 الی 16:30) از روز شنبه مورخ 95.12.7 لغایت روز سه شنبه مورخ 95.12.10 4-  مدارک م...
بیشتر...

مزایده واگذاری استیجاری تعداد 30 عدد تابلو تبلیغاتی – کازرون

مزایده واگذاری استیجاری تعداد 30 عدد تابلو تبلیغاتی – کازرون مزایده گزار : شهرداری کازرون  تاریخ: 1395/12/07 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده واگذاری استیجاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر نوبت اول شهرداری کازرون در نظر دارد نسبت به واگذاری استیجاری تعداد 30 عدد تابلو تبلیغاتی در نقاط مختلف شهر با قیمت پایه اجاره ماهیانه 55.000.000 ریال از طریق مزایده به مدت یکسال اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتها واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را براساس فرم مزایده حداکثر تا ده روز کاری پس از نشر آخرین آگهی در پاکت سربسته به شهرداری اعلام نمایند. 1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 33.000.000 ریال می باشد. 2- ارایه سپرده به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه به حساب سپرده شماره 0106842587004 به نام شهرداری کازرون ...
بیشتر...

مزایده واگذاری اجاره محل هایی جهت تبلیغات – دزفول

مزایده واگذاری اجاره محل هایی جهت تبلیغات – دزفول مزایده گزار : شهرداری دزفول  تاریخ: 1395/12/07 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مزایده محدود به کانون های تبلیغاتی در قالب عقد اجاره نوبت اول به استناد مصوبه 37 شورای اسلامی شهر دزفول در نظر دارد محل هایی جهت تبلیغات را در قالب مزایده به صورت عقد قرارداد اجاره واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات از تاریخ انتشار آگهی از مورخ 95.12.5 لغایت 95.12.11 به مدیریت در آمدهای عمومی شهرداری دزفول واقع در خیابان فرمانداری تلفن 13-42420511-061 مراجعه نمایند . روابط عمومی شهرداری دزفول
بیشتر...

مزایده واگذاری و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی در آمل

مزایده واگذاری و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی در آمل مزایده گزار : سازمان آرامستان شهرداری آمل  تاریخ: 1395/12/07 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده واگذاری و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شهر آمل نوبت دوم سازمان آرامستان شهرداری آمل به استناد جلسه شماره 7 مصوبه شماره 4 شورای محترم سازمان در نظر دارد نسبت به بهره برداری تبلیغاتی از تابلوهای سطح شهر آمل را به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اقدام نماید . لذا متقاضیان می توانند پس از 10 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی جهت اخذ مزایده به آدرس آمل خیابان امام رضا بلوار شهیدان علیزاده (بنفشه ) جنب بازار روز سامان آرامستان شهرداری آمل و با شماره تماس 01143290570-01143290270 تماس حاصل نمایند . بهزاد نعمتی - سرپرست آرامستان آدرس: مازندران, آمل خیابان امام رضا بلوار شهیدان علیزاده (بنفشه ) ...
بیشتر...