مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در چمستان مازندران

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در چمستان مازندران مزایده گزار: شهرداری چمستان  تاریخ: 1394/03/05 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: مازندران ، - شرح آگهی آگهی تجدید مزایده شهرداری چمستان شهر ، فضای تبلیغاتی سطح شهر را بصورت یکپارچه به بخش خصوصی پیمانکاران واجد شرایط که دارای صلاحیت کاری و مجوزی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند بمدت 5 سال واگذار می نماید. لذا کلیه شرکت کنندگان می توانند ضمن اخذ اسناد از امور مالی شهرداری چسمتان حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم تا تاریخ 94.3.23 پیشنهاد خود را به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید اخذ نمایند . شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده اعلام می دارد. محمد بوداغی، شهردار چمستان
بیشتر...

مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی در شهر گلبهار

مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی در شهر گلبهار مزایده گزار: شهرداری گلبهار  تاریخ: 1394/02/30 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: خراسان رضوی ، کیلومتر 35 جاده مشهد - قوچان ، شهر گلبهار ، بلوار ابن سینا ، دبیرخانه شهرداری شرح آگهی مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر گلبهار - نوبت دوم شهرداری گلبهار در نظر دارد فضاهای تبلیغاتی سطح شهر گلبهار را به مدت یک سال شمسی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران واجد صلاحیت در این زمینه دعوت می گردد از تاریخ 94.2.29 تا تاریخ 94.3.10 روز یکشنبه به دبیرخانه شهرداری واقع درکیلومتر 35 جاده مشهد - قوچان ، شهر گلبهار ، بلوار ابن سینا ، دبیرخانه شهرداری مراجعه و درقبال پرداخت مبلغ پانزده هزار تومان اسناد مزایده را دریافت نمایند. شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات ق...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی در استان تهران

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی در استان تهران مزایده گزار: شرکت ارتباطات هدی ارقام  تاریخ: 1394/02/27 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: تهران، حکیم غرب ، بعد از اشرفی اصفهانی ، خیابان سهیلی قهرودی ، خیابان باهنر ، خیابان کاشفی نیک ، خیابان پائیزان ، کوچه وحدت چهارم شمالی ، پلاک 13 ، طبقه 4 شرکت ارتباطات هدی ارقام شرح آگهی مزایده شرکت ارتباطات هدی ارقام در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شامل تابلوی بالای ایستگاه اتوبوس ، اتوبوس و ... را از طریق تتشریفات قانونی مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .مهلت خرید اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 94.2.29محل خرید اسناد : حکیم غرب ، بعد از اشرفی اصفهانی ، خیابان سهیلی قهرودی ، خیابان باهنر ، خیابان کاشفی نیک ، خیابان پائیزان ، کوچه وحدت چهارم شمالی ، پلاک 13 ، طبقه 4 شرکت ارتباطات هدی ارقام جهت اطلاعات بیشت...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه اتوبوس

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه اتوبوس مزایده گزار: شرکت ارتباطات هدی ارقام  تاریخ: 1394/02/23 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: تهران، حکیم غرب ، بعد از اشرفی اصفهانی ، خیابان سهیلی قهرودی ، خیابان باهنر ، خیابان کاشفی نیک ، خیابان پائیزان ، کوچه وحدت چهارم شمالی ، پلاک 13 ، طبقه 4 شرکت ارتباطات هدی ارقام شرح آگهی مزایده شرکت ارتباطات هدی ارقام در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شامل تابلوی بالای ایستگاه اتوبوس ، اتوبوس و ... را از طریق تتشریفات قانونی مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .مهلت خرید اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 94.2.29محل خرید اسناد : حکیم غرب ، بعد از اشرفی اصفهانی ، خیابان سهیلی قهرودی ، خیابان باهنر ، خیابان کاشفی نیک ، خیابان پائیزان ، کوچه وحدت چهارم شمالی ، پلاک 13 ، طبقه 4 شرکت ارتباطات هدی ارقام جهت اطلاعات بیشت...
بیشتر...

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی دور میدان در کرج

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی دور میدان در کرج مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری کرج  تاریخ: 1394/02/09 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: البرز، کرج میدان آزادگان ، خیابان برغان ، طبقه فوقانی بانک ملی ، سازمان زیباسازی ، طبقه دو شرح آگهی آگهی مزایدهسازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط به مدت دو سال واگذار نماید.شرح عملیات : فضای تبلیغاتی نمای خارجی دور میدان امام خمینی(ره) کرج به محیط تقریبی 346 متر  ارتفاع 3 مترمبلغ قرارداد : دو سال به ریال 4.200.000.000 ریالمبلغ سپرده : 5 درصد به ریال 210.000.000سپرده شرکت در مزایده به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد .ضمانتنامه های بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد .واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100786847193 بانک شهر شعبه عظیمیهبرندگان نفر اول و دو...
بیشتر...

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی تبریز

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی تبریز مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  تاریخ: 1394/01/31 شماره آگهی: مرحله اول- نوبت اول آدرس: آذربایجان شرقی، - شرح آگهی آگهی مزایدهسازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظردارد محل های تبلیغاتی پک شماره 11 فضاهای تبلیغاتی را از طریق مزایده آزاد به شرکتهای و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید.جمع مساحت پک مذکور 404 متر مربع به قیمت پایه 5.903.656.000 ریال به مدت دو سال شمسیواریز مبلغ 296.000.000 ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و با ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد.آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 94.2.13 می باشد . تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14:30 مفتوح خواهند شد.سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.ع...
بیشتر...

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه مهرآباد تهران

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه مهرآباد تهران مزایده گزار: اداره کل فرودگاه بین الملی مهرآباد  تاریخ: 1394/01/22 شماره آگهی: - آدرس: تهران، فرودگاه مهرآباد ، بلوار اصلی و خیابان پرواز شرح آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان فضاهای تبلیغاتی واقع در محوطه بیرونی ( بلوار اصلی و خیابان پرواز ) در فرودگاه مهرآباداداره کل فرودگاه بین الملی مهرآباد در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح خدمات و تسهیلات مورد نیاز مسافرین ، مستقبلین و مشایعین فرودگاه نسبت به واگذاری فضاهای تبلیغاتی به متراژ حدود 560 متر مربع واقع در محوطه بیرونی بلوار اصلی و خیابان پرواز ، فرودگاه بین المللی مهرآباد به مدت 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب 1358 و آیین نامه اجرایی آن از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید.بدینوسیله از کلی...
بیشتر...

تبلیغات متفاوت بدنه اتوبوس شهری

تبلیغات متفاوت بدنه اتوبوس شهری این اتوبوس جدید که طراحی آنرا Tad Orlowski بر عهده داشته است با توجه به نیازهای امروز جوامع بشری و کارفرمایان که نیازمند فضاهای تبلیغاتی جدیدی هستند  طراحی شده است . بدنه این اتوبوس تماما از LCD پوشیده شده است و قابلیت های متفاوتی در پخش اطلاعات تبلیغاتی و یا اطلاعات مربوط به مسافرتهای درون شهری که اطلاعات سفری همین اتوبوس می باشد را در اختیار بینندگان قرار می دهد . با طرح این اتوبوس و در صورت تولید این بدنه , به دلیل سطح بزرگ و یکپارچه این ال سی دی ها ، فضای مناسب و جالبی در اختیار کمپانی ها برای ارائه تبلیغات خویش در سطح شهر را فراهم آورده است .این فضاهای تبلیغاتی و این LCDها شاید بتواند باعث زیبا سازی شهر نیز بشود . البته این خودرو بیشتر جنبه تبلیغاتی و مفهومی داشته و اطلاعاتی از ورود آن به بازار رسما اعلام نشده است . این ال سی دی ها شفاف هستند و امکان تماشای بیرون اتوبوس توسط مسافران ه...
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شهر اصفهان

تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شهر اصفهان  مزایده گزار: سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان  تاریخ: 1393/12/13 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: اصفهان، خیابان آمادگاه مقابل هتل عباسی مجتمع تجاری عباسی ط همکف واحد 107 شرح آگهی آگهی تجدید مزایده سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان درنظردارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی 15 مجموعه از مجموعه های خود شامل بازارهای روز کوثر ، میدان مرکزی میوه و تره بار و شهرک کارگاهی امیرکبیر را از طریق مزایده به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید .متقاضیان می توانند ازتاریخ 1393.12.6 تا پایان وقت اداری مورخه 1393.12.20 با ارائه اسناد و سوابق کاری مرتبط با روابط عمومی سازمان واقع در خیابان آمادگاه مقابل هتل عباسی مجتمع تجاری عباسی ط همکف واحد 107 مراجعه نموده و پس ازاخذ تاییدیه نسبت به واریز مبلغ 500.000 ریال بابت ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی روی تیرهای روشنایی

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی روی تیرهای روشنایی  مزایده گزار: شهرداری بابل  تاریخ: 1393/12/13 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: مازندران، مازندران، شرح آگهی آگهی مزایده عمومیشهرداری بابل در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی روی تیرهای روشنایی و رفیوژ میانی (به صورت لمپوست بنر به ابعاد 200CM*80CM مسیرهای زیر را به صورت جداگانه از طریق مزایده عمومی به کانون های معتبر دارای مجوز اداره فرهنگ وارشاد اسلامی برای مدت سه سال به صورت استیجاری واگذار نماید:محل بهره برداری متراژ (متر مربع) مبلغ پایه ماهیانه سال اول هر متر مربع ریال سپرده شرکت در مزایده ریالبلوارهای آیت الله خامنه ای، طبرسی، امام رضا (ع) 59/000/70000/384000لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز 3شنبه 93.12.19 همراه با معرفی نامه به دفتر فنی و امور پیمانهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بررسی دقیق، پ...
بیشتر...