مزایده اجاره مکان جهت نصب تلویزیون شهری در مشهد

مزایده اجاره مکان جهت نصب تلویزیون شهری در مشهد مزایده گزار: سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد  تاریخ: 1394/02/23 شماره آگهی: - آدرس: خراسان رضوی، مشهد مقدس ابتدای وکیل آباد 60 (اقبال لاهوری) ساختمان معاونت خدمات و محیط زیست شهری طبقه اول اداره درآمد و امور قراردادها شرح آگهی آگهی مزایده سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد در نظر دارد اجاره مکان بصورت موقت جهت نصب تلویزیون شهری را واقع در : میدان فلسطین - ضلع جنوب شرقی صرفا جهت اکران آگهی های تجاری ، خدماتی ، فرهنگی و هنری به شرکت های حقوقی واجد شرایط به مدت سه سال اقدام نماید . (اخذ تاییدیه کمیته توانسنجی شرکت های تبلیغاتی ، جهت دریافت اسناد مزایده الزامی می باشد .)محل مراجعه جهت دریافت اسناد مزایده : مشهد مقدس ، ابتدای وکیل آباد 60 (اقبال لاهوری) ساختمان معاونت خدمات و محیط زیست شهری طبقه اول اد...
بیشتر...

مزایده واگذاری مکان اجاره تلویزیون شهری در مشهد

مزایده واگذاری مکان اجاره تلویزیون شهری در مشهد مزایده گزار: سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد  تاریخ: 1394/02/16 شماره آگهی: - آدرس: خراسان رضوی، مشهد مقدس ابتدای وکیل آباد 60 (اقبال لاهوری) ساختمان معاونت خدمات و محیط زیست شهری ، طبقه اول ، اداره درآمد و امور قراردادها شرح آگهی آگهی مزایده سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد در نظر دارد اجاره مکان بصورت موقت جهت نصب تلویزیون شهری واقع در میدان فلسطین ضلع جنوب شرقی را صرفا جهت اکران آگهی های تجاری ، خدماتی ، فرهنگی و هنری به شرکت های حقوقی واجد شرایط به مدت سه سال واگذار نماید. (اخذ تاییدیه کمیته توانسنجی شرکت های تبلیغاتی ، جهت دریافت اسناد مزایده الزامی می باشد .)محل مراجعه جهت دریافت اسناد مزایده : مشهد مقدس ابتدای وکیل آباد 60 (اقبال لاهوری) ساختمان معاونت خدمات و محیط زیست شهری طبقه اول ادار...
بیشتر...

مناقصه احداث پنج سازه پل عابر پیاده در مشهد

مناقصه احداث پنج سازه پل عابر پیاده در مشهد مناقصه گزار: سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد  تاریخ: 1394/02/05 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: خراسان رضوی، مشهد مقدس بلوار وکیل آباد ابتدای اقبال لاهوری ساختمان معاونت خدمات و محیط زیست شهری طبق اول اداره درآمد و امور قراردادهای سازمان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد در نظر دارد نسبت به احداث تعداد پنج سازه پل عابر پیاده با آسانسور مطابق شرایط عمومی ، خصوصی و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و به صورت تهاتر با امتیاز بهره برداری از تابلوهای منصوبه بر پل های مذکور اقدام نماید. محل مراجعه جهت دریافت اسناد مناقصه : نبش وکیل آباد 60- ابتدای اقبال لاهوری - ساختمان معاونت خدمات و محیط زیست شهری طبقه اول اداره درآمد و امور قراردادها جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35090...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی پل های عابرپیاده

مزایده بهره برداری تبلیغاتی پل های عابرپیاده مزایده گزار: سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد  تاریخ: 1394/02/02 شماره آگهی: - آدرس: خراسان رضوی،مشهد، نبش وکیل آباد 60 ، ابتدای اقبال لاهوری ، ساختمان معاونت خدمات و محیط زیست شهری طبقه اول اداره درآمد و امور قراردادها شرح آگهی مزایدهسازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد در نظر دارد ، بهره برداری تبلیغاتی تعدادی از تابلوهای منصوبه بر بدنه پل های عابرپیاده سطح شهر را برای مدت هفت ماه به شرکتهای حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. ( اخذ تاییدیه کمیته توان سنجی شرکتهای تبلیغاتی جهت دریافت اسناد مزایده الزامی می باشد.)محل مراجعه جهت دریافت اسناد مزایده : نبش وکیل آباد 60 ، ابتدای اقبال لاهوری ، ساختمان معاونت خدمات و محیط زیست شهری ،طبقه اول ، اداره درآمد و امور قراردادها جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 3...
بیشتر...

مناقصه احداث پنج سازه پل عابر پیاده در مشهد

مناقصه احداث پنج سازه پل عابر پیاده در مشهد مناقصه گزار: سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد  تاریخ: 1393/12/24 شماره آگهی: - آدرس: خراسان رضوی، مشهد مقدس بلوار وکیل آباد ابتدای اقبال لاهوری ساختمان معاونت خدمات و محیط زیست شهری طبق اول اداره درآمد و امور قراردادهای سازمان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد در نظر دارد نسبت به احداث تعداد پنج سازه پل عابر پیاده با آسانسور مطابق شرایط عمومی ، خصوصی و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و به صورت تهاتر با امتیاز بهره برداری از تابلوهای منصوبه بر پل های مذکور اقدام نماید. از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می اید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد به نشانی مشهد مقدس بلوار وکیل آباد ابتدای اقبال لاهوری ساختمان معاونت خدمات و محیط زیست شهری طبق اول اداره درآمد و امور قرارداد...
بیشتر...

تجدید مزایده تبلیغات روی بدنه اتوبوس ها در مشهد

تجدید مزایده تبلیغات روی بدنه اتوبوس ها در مشهد مزایده گزار: سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد  تاریخ: 1393/12/18 شماره آگهی: - آدرس: خراسان رضوی، مشهد، انتهای خیابان فدائیان اسلام ساختمان حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد اداره معاملات و مناقصات سازمان اتوبوسرانی شرح آگهی آگهی تجدید مزایده  تبلیغات روی بدنه اتوبوس هاسازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در نظردارد انحصار تبلیغات روی بدنه اتوبوس های خود را به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که دارای گواهی فعالیت معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی مشهد، انتهای خیابان فدائیان اسلام ساختمان حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد اداره معاملات و مناقصات سازمان اتوبوسرانی و یا سایت www.ets.mashhad.ir مراجعه فرمایند.اداره روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد
بیشتر...

مناقصه احداث تعدادپنج سازه پل عابرپیاده شهرداری مشهد

مناقصه احداث تعدادپنج سازه پل عابرپیاده شهرداری مشهد مناقصه گزار: سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد  تاریخ: 1393/12/17 شماره آگهی: - آدرس: خراسان رضوی، مشهد مقدس بلوار وکیل آباد ابتدای اقبال لاهوری ساختمان معاونت خدمات و محیط زیست شهری طبق اول اداره شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد در نظر دارد نسبت به احداث تعداد پنج سازه پل عابر پیاده با آسانسور مطابق شرایط عمومی ، خصوصی و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و به صورت تهاتر با امتیاز بهره برداری از تابلوهای منصوبه بر پل های مذکور اقدام نماید. از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می اید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد به نشانی مشهد مقدس بلوار وکیل آباد ابتدای اقبال لاهوری ساختمان معاونت خدمات و محیط زیست شهری طبق اول اداره درآمد و امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.آخرین ...
بیشتر...

بیلبورد روز درختکاری در مشهد

بیلبورد روز درختکاری در مشهد آیین روز درختکاری درختان، از نعمت های پرارزش و حیات بخشی هستند که خداوند برای انسان آفریده است تا همواره از فایده های گوناگون و بسیار آن استفاده کنند و پیوسته به یاد او باشد. ما هم می خواهیم به شکرانه این نعمت خدادادی و به پاس حق شناسی از آن، دستکم در روز درختکاری، از درخت ها بیشتر بدانیم تا به ارزش واقعی آنها پی برده و از آنان به درستی استفاده کنیم. باشد که بتوانیم از این راه، شکر این نعمت بزرگ الهی را به جای آوریم. بنابراین، می توان گفت تخریب و نابودی این منابع طبیعی، ستم در حق همگان است و حفظ درخت و دیگر منابع طبیعی، وظیفه عمومی و به سود ما وآیندگان ماست و بهره های فراوانی نیزدارد. بیلبورد روز درختکاری و از این رو در کشور عزیزمان ایران از 9 تا 15 اسفند ماه هفته منابع طبیعی و روز درخت کاری نامیده شده است و چه خوب است در این روز به وظیفه عمومی مان عمل کنیم و در حفظ این طلای سبز کوشا ...
بیشتر...

چاپ بنر تبلیغاتی مورد نیاز شهرداری مشهد

چاپ بنر تبلیغاتی مورد نیاز شهرداری مشهد  مناقصه گزار: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد  تاریخ: 1393/12/03 شماره آگهی: - آدرس: خراسان رضوی، میدان امام حسین (ع) ، خواجه ربیع 7 ، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد شرح آگهی   آگهی مناقصه سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهدموضوع: چاپ بنر تبلیغاتی مورد نیاز سازمان فرهنگی تفریحی مبلغ برآوردی : 13.800.000.000 ريالمبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 48.100.000 ريالتوضیحات: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می بایست جهت شرکت در مناقصه ابتدا نسبت به اخذ اوراق توان سنجی از سازمان و تحویل آن تا تاریخ 93.12.5 اقدام نمایند. پس از بررسی صلاحیت و توان سنجی توسط سازمان ، اسناد مناقصه به واجدین شرایط تحویل خواهد شد.تلفن تماس : 37429200 داخلی 222 نمابر: 37429212نشانی جهت دریافت اوراق مناقصه : میدان امام حسین (ع) ، خواجه ربیع 7 ، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد آخری...
بیشتر...

مناقصه نصب و جمع آوری بنر در مشهد

مناقصه نصب و جمع آوری بنر در مشهد  مناقصه گزار: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد  تاریخ: 1393/12/03 شماره آگهی: - آدرس: خراسان رضوی، میدان امام حسین (ع) ، خواجه ربیع 7 ، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد شرح آگهی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهدموضوع: نصب و جمع آوری بنر روی تابلوهای رولاپ 4*3 سطح شهر مبلغ برآوردی : 2.124.000.000 ريالمبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 13.072.000 ريالتوضیحات: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می بایست جهت شرکت در مناقصه ابتدا نسبت به اخذ اوراق توان سنجی از سازمان و تحویل آن تا تاریخ 93.12.5 اقدام نمایند. پس از بررسی صلاحیت و توان سنجی توسط سازمان ، اسناد مناقصه به واجدین شرایط تحویل خواهد شد.تلفن تماس : 37429200 داخلی 222 نمابر: 37429212نشانی جهت دریافت اوراق مناقصه : میدان امام حسین (ع) ، خواجه ربیع 7 ، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد آخرین مهلت مراجعه به منظو...
بیشتر...