اجرای پل هوایی عابر پیاده شهرداری ورزقان

اجرای پل هوایی عابر پیاده شهرداری ورزقان  مناقصه گزار: شهرداری ورزقان  تاریخ: 1393/12/04 شماره آگهی: مرحله اول نوبت دوم آدرس: شرح آگهی   آگهی مناقصه عمومیشهرداری ورزقان در نظر دارد اجرای پل هوایی عابر پیاده واقع در خیابان حضرت امام خمینی در ورزقان را از طریق مناقصه عمومی و بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 93 به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.اعتبار اولیه پروژه 945 میلیون ریالسپرده شرکت در مناقصه 47250000 ریال تهیه به صورت ضمانتنامه بانکیتاریخ قبول پیشنهادات از تاریخ 93.12.2 تا تاریخ 93.12.12 به مدت 10 روز می باشد.متقاضیان بایستی اسناد شرکت به انضمام ضمانتنامه بانکی را در پاکت الف و قیمت پیشنهادی را در پاکت ب و همگی آن را در یک پاکت مجزا قرار داده و پس از لاک و مهر تحویل دبیرخانه شهرداری نموده و رسید دریافت نمایند.به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.شهرداری در رد یا...
بیشتر...