تجدید مزایده اجاره 8 پل عابر پیاده در عباس آباد مازندارن

تجدید مزایده اجاره 8 پل عابر پیاده در عباس آباد مازندارن مزایده گزار : شهرداری عباس آباد  تاریخ: 1395/10/20 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده شهرداری عباس آباد در نظر دارد تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده سطح شهر عباس آباد را برای امر تبلیغات به صورت اجاره به اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید. 1- قیمت پایه کارشناسی هر پل ماهانه به مبلغ 240.000.000 ریال خواهد بود. 2- شرکت کنندگان ملزم خواهند بود مبلغ 96.000.000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی ویا نقدا به حساب سیبا فراگیر شماره 3100002839000 نزد بانک ملی ایران شعبه عباس آباد واریز و فیش آن را به همراه پیشنهادات خود در پاکت بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 3- مدت قرارداد اجاره یکساله خواهد بود. 4- مدت قبول پیشنهادات تا تاریخ 95.10.25 5-زمان بازگشایی روز یکشنبه 95.10.26 5- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و فاقد فیش سپر...
بیشتر...

تجدید مزایده اجاره تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده در عباس آباد

تجدید مزایده اجاره تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده در عباس آباد مزایده گزار : شهرداری عباس آباد  تاریخ: 1395/10/06 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده شهرداری عباس آباد در نظر دارد تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده سطح شهر عباس آباد را برای امر تبلیغات به صورت اجاره به اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید. 1- قیمت پایه کارشناسی هر پل ماهانه به مبلغ 240.000.000 ریال خواهد بود. 2- شرکت کنندگان ملزم خواهند بود مبلغ 96.000.000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی ویا نقدا به حساب سیبا فراگیر شماره 3100002839000 نزد بانک ملی ایران شعبه عباس آباد واریز و فیش آن را به همراه پیشنهادات خود در پاکت بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 3- مدت قرارداد اجاره یکساله خواهد بود 4- مدت قبول پیشنهادات تا تاریخ 95.10.25 5-زمان بازگشایی روز یکشنبه 95.10.26 5- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و فاقد فیش سپ...
بیشتر...

مزایده اجاره تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده – نوبت سوم

مزایده اجاره تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده – نوبت سوم مزایده گزار : شهرداری عباس آباد  تاریخ: 1395/08/22 شماره آگهی : نوبت سوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده کتبی نوبت سوم شهرداری عباس آباد در نظر دارد تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده سطح شهر عباس آباد را برای امر تبلیغات به صورت اجاره به اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید. 1- قیمت پایه کارشناسی هر پل به صورت سالیانه به مبلغ 300.000.000 ریال خواهد بود. 2- شرکت کنندگان ملزم خواهند بود مبلغ 96.000.000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی ویا نقدا به حساب سیبا فراگیر شماره 3100002839000 نزد بانک ملی ایران شعبه عباس آباد واریز و فیش آن را به همراه پیشنهادات خود در پاکت بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 3- مدت قرارداد اجاره یکساله خواهد بود. 4- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ آخرین نشر آگهی به مدت 10 روز می باشد. 5- به پیشنهادات مخدوش و مب...
بیشتر...

مزایده اجاره تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده- نوبت دوم

مزایده اجاره تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده- نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری عباس آباد  تاریخ: 1395/08/15 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده کتبی شهرداری عباس آباد در نظر دارد تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده سطح شهر عباس آباد را برای امر تبلیغات به صورت اجاره به اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید. 1- قیمت پایه کارشناسی هر پل به صورت سالیانه به مبلغ 300.000.000 ریال خواهد بود. 2- شرکت کنندگان ملزم خواهند بود مبلغ 96.000.000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی ویا نقدا به حساب سیبا فراگیر شماره 3100002839000 نزد بانک ملی ایران شعبه عباس آباد واریز و فیش آن را به همراه پیشنهادات خود در پاکت بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 3- مدت قرارداد اجاره یکساله خواهد بود. 4- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ آخرین نشر آگهی به مدت 10 روز می باشد. 5- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و فاقد ...
بیشتر...

مزایده کتبی تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده در عباس آباد

مزایده کتبی تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده در عباس آباد مزایده گزار : شهرداری عباس آباد  تاریخ: 1395/08/08 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده کتبی شهرداری عباس آباد در نظر دارد تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده سطح شهر عباس آباد را برای امر تبلیغات به صورت اجاره به اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید. 1- قیمت پایه کارشناسی هر پل به صورت سالیانه به مبلغ 300.000.000 ریال خواهد بود. 2- شرکت کنندگان ملزم خواهند بود مبلغ 96.000.000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی و یا نقدا به حساب سیبا فراگیر شماره 3100002839000 نزد بانک ملی ایران شعبه عباس آباد واریز و فیش آن را به همراه پیشنهادات خود در پاکت بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 3- مدت قرارداد اجاره یکساله خواهد بود. 4- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ آخرین نشر آگهی به مدت 10 روز می باشد. 5- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و فاقد فیش سپ...
بیشتر...

مزایده اجاره پل عابر پیاده روبروی تربیت بدنی – نوبت دوم

مزایده اجاره پل عابر پیاده روبروی تربیت بدنی – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری عباس آباد  تاریخ: 1395/07/07 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده کتبی شهرداری عباس آباد در نظر دارد یک دستگاه پل عابر پیاده روبروی تربیت بدنی را برای امر تبلیغات به صورت اجاره به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید. 1- شرکت کنندگان ملزم خواهند بود مبلغ 12.000.000 ریال را به صورت ضمانتنامه بانکی و یا نقدا به حساب سیبا فراگیر شماره 3100002839000 نزد بانک ملی ایران شعبه عباس آباد واریز و فیش آن را به همراه پیشنهادات خود در پاکت بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 2- مدت قرارداد اجاره یکساله خواهد بود. 3- مدت قبول پیشنهادات تا تاریخ 95.7.14 می باشد. 4- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5- برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف مدت 7 روز با شهرداری قرارداد منع...
بیشتر...

مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی در استان مازندران

مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی در استان مازندران مزایده گزار : شهرداری عباس آباد  تاریخ: 1394/11/19 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : مازندران ، - شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم دستگاه مزایده گذار : شهرداری عباس آباد موضوع : اجاره بیلبورد تبلیغاتی شهرداری عباس آباد در نظر دارد تعداد 2 عدد بیلبورد تبلیغاتی را به مدت یک سال جهت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید . مشخصات تابلوها : الف - تابلوی یک طرفه 6*12 جنب پارک مدرس ب- تابلوی دو طرفه 6*12 قسمت شمالی پل کاظم رود قیمت پایه کارشناسی : تابلوی الف : سالانه به مبلغ 180.000.000 ریال یکصد و هشتاد میلیون ریال تابلوی ب : ماهانه به مبلغ 240.000.000 ریال دویست و چهل میلیون ریال شرایط : 1- متقاضیان می بایست جهت شرکت در مزایده برای هر یک از موارد فوق الذکر الف و ب به میزان 5 درصد از کل قیمت کارشناسی را الف : مبلغ 9.000.000 ریال و ب : مبلغ 12.000.000 ریال ر...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در عباس آباد

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در عباس آباد مزایده گزار : شهرداری عباس آباد  تاریخ: 1394/11/12 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : مازندران ، - شرح آگهی مزایده نوبت اول دستگاه مزایده گذار : شهرداری عباس آباد موضوع : اجاره بیلبورد تبلیغاتی شهرداری عباس آباد در نظر دارد تعداد 2 عدد بیلبورد تبلیغاتی را به مدت یک سال جهت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید . مشخصات تابلوها : الف - تابلوی یک طرفه 6*12 جنب پارک مدرس ب- تابلوی دو طرفه 6*12 قسمت شمالی پل کاظم رود قیمت پایه کارشناسی : تابلوی الف : سالانه به مبلغ 180.000.000 ریال یکصد و هشتاد میلیون ریال تابلوی ب : ماهانه به مبلغ 240.000.000 ریال دویست و چهل میلیون ریال شرایط : 1- متقاضیان می بایست جهت شرکت در مزایده برای هر یک از موارد فوق الذکر الف و ب به میزان 5 درصد از کل قیمت کارشناسی را الف : مبلغ 9.000.000 ریال و ب : مبلغ 12.000.000 ریال را به ...
بیشتر...