تجدید مزایده کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر بافق

تجدید مزایده کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر بافق مزایده گزار : شهرداری بافق  تاریخ: 1395/09/15 شماره آگهی : -  آدرس : استان یزد شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی نام دستگاه مزایده گزار: شهرداری بافق موضوع مزایده: واگذاری کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر سپرده شرکت در مزایده 100.000.000 ریال زمان فروش و تحویل اسناد 95.9.15 لغایت 95.9.22 تلفن تماس 03532420200 نحوه خرید اسناد: به صورت اینترنتی در سایت شهرداری بافق به نشانی www.bafgh.ir
بیشتر...

مزایده کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر بافق

مزایده کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر بافق مزایده گزار : شهرداری بافق  تاریخ: 1395/08/29 شماره آگهی : 3726  آدرس : استان یزد شرح آگهی دعوتنامه شرکت در مزایده بدینوسیله به اطلاع می رساند شهرداری بافق درنظردارد کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر را از طریق مزایده بصورت استیجاری واگذار نماید 1-شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مزایده به سایت اینترنتی www.bafgh.ir مراجعه نمایند حداکثر مهلت تسلیم پیشنهاد به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95.9.11 می باشد . 2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 100.000.000 ریال می باشد که می بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاری 822303009299544017 بانک مهر اقتصاد شعبه بافق به نام شهرداری بافق و یا به صورت ضمانت نامه بانکی باشد . 3- هرگونه خط خوردگی شرط ابهام و یا نقص باعث ابطال پیشنهاد میگردد . 4- عدم ارائه پیشنهاد در وقت مقرر به منزله انصراف از شرکت د...
بیشتر...

مناقصه تهیه و نصب تابلو پرچمی و دیوارکوب معابر شهری بافق

مناقصه تهیه و نصب تابلو پرچمی و دیوارکوب معابر شهری بافق مناقصه گزار : شهرداری بافق  تاریخ: 95/2/22 شماره آگهی : -  آدرس : یزد ، - شرح آگهی شهرداری بافق در نظر دارد ، تهيه و نصب تابلو پرچمی و دیواركوب معابر شهری طبق مشخصات فنی پيوست را به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید . متقاضيان جهت دريافت اوراق مناقصه به سايت www.bafgh.ir مراجعه نمايند . حداكثر مهلت تسليم پيشنهاد به دبيرخانه شهرداری تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/3/4 می باشد . 1- مبلغ سپرده شركت در مناقصه 100.000.000 ريال می باشد كه می بايست يا به صورت واريز نقد به حساب جاری 2024092200 بانك تجارت مركزی شعبه بافق به نام شهرداری بافق و يا به صورت ضمانت نامه بانكی باشد. 2 - پيمانكار می بايست جهت خريد تابلوها به تنهايی قيمت پيشنهاد نمايد . همچنين برای اجرا نيز قيمت جداگانه بدهد. پروژه به پيمانكاری واگذار می شود كه قيمت پيشنهادی مجموع كمتری ارائه نمايد ...
بیشتر...

مناقصه خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری در بافق

مناقصه خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری در بافق مناقصه گزار: شهرداری بافق  تاریخ: 1394/04/31 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: - ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شهرداری بافق در نظر دارد خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری به ابعاد 640 *384 سانتی متر مربع را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. تلفن تماس : 03532420200 آدرس سایت : www.bafgh.ir روابط عمومی شهرداری بافق
بیشتر...

مناقصه خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری در بافق

مناقصه خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری در بافق مناقصه گزار: شهرداری بافق  تاریخ: 1394/04/24 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: - ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شهرداری بافق در نظر دارد خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری به ابعاد 640 *384 سانتی متر مربع را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. تلفن تماس : 03532420200 آدرس سایت : www.bafgh.ir روابط عمومی شهرداری بافق
بیشتر...

مناقصه خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری در بافق

مناقصه خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری در بافق مناقصه گزار: شهرداری بافق  تاریخ: 1394/04/23 شماره آگهی: - آدرس: - ، - شرح آگهی دعوتنامه شرکت در مناقصه شهرداری بافق در نظر دارد خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری طبق مشخصات فنی پیوست را به شرکت های پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید. حداکثر مهلت تسلیم پیشنهاد به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 94.5.6 می باشد . واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب جاری 2024092006 بانک تجارت مرکزی شعبه بافق بنام شهرداری بافق بابت خرید اوراق مناقصه و ارائه فیش پرداختی به هنگام دریافت اسناد مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 5 درصد مبلغ پیشنهادی می باشد که می بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاری 822303009299544017 بانک مهر اقتصاد شعبه بافق به نام شهرداری بافق و یا به صورت ضمانت نامه بانکی ترجیحا از بانک تجارت باشد .
بیشتر...