مزایده مجوز اکران سازه های تبلیغاتی در اراک

مزایده مجوز اکران سازه های تبلیغاتی در اراک مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری اراک  تاریخ: 1393/12/28 شماره آگهی: - آدرس: مرکزی، اراک واقع در خیابان شیخ فضل اله نوری داخل پارک شهر شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی شامل پنج مجموعه پک تبلیغاتی سازمان زیباسازی شهرداری اراک در نظردارد مجوز اکران آگهی تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی تحت تصرف خود را بر اساس مجموعه های پک های تعیین شده واقع در سطح شهر اراک از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی واجد شرایط دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند به مدت 10 روز کاری از تاریخ 94.1.5 لغایت پایان وقت اداری روز 3شنبه مورخ 94.1.18 به واحد امور قراردادهای سازما زیباسازی شهرداری اراک واقع در خیابان شیخ فضل اله نوری داخل پارک شهر مراجعه و اسناد مزای...
بیشتر...

مزایده مجوز اکران آگهی تبلیغات برروی سازه های تبلیغاتی در اراک

مزایده مجوز اکران آگهی تبلیغات برروی سازه های تبلیغاتی در اراک مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری اراک  تاریخ: 1393/12/18 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: مرکزی، اراک واقع در خیابان شیخ فضل اله نوری داخل پارک شهر شرح آگهی آگهی مزایده عمومیمجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی شامل شش مجموعه پک تبلیغاتیسازمان زیباسازی شهرداری اراک در نظردارد مجوز اکران آگهی تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی تحت تصرف خود را بر اساس مجموعه های پک های تعیین شده واقع در سطح شهر اراک از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی واجد شرایط دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند به مدت 10 روز کاری از تاریخ 93.12.13 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 93.12.24 به واحد امور قراردادهای سازما زیباسازی شهرداری اراک واقع در خیابان شیخ فضل اله نوری داخل پارک شهر مراجعه و اسناد مزای...
بیشتر...

مزایده مجوز اکران آگهی تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی

مزایده مجوز اکران آگهی تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی  مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری اراک  تاریخ:  1393/12/11 شماره آگهی: - آدرس: مرکزی، اراک واقع در خیابان شیخ فضل اله نوری داخل پارک شهر شرح آگهی آگهی مزایده عمومیمجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی سازه هی تبلیغاتی شامل شش مجموعه پک تبلیغاتیسازمان زیباسازی شهرداری اراک در نظردارد مجوز اکران آگهی تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی تحت تصرف خود را بر اساس مجموعه های پک های تعیین شده واقع در سطح شهر اراک از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی واجد شرایط دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند به مدت 10 روز کاری از تاریخ 93.12.13 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 93.12.24 به واحد امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری اراک واقع در خیابان شیخ فضل الله نوری داخل پارک شهر مراجعه و اسناد مزایده ر...
بیشتر...