مزایده بیلبوردها و سازه های تبلیغاتی سطح شهر در رامسر

مزایده بیلبوردها و سازه های تبلیغاتی سطح شهر در رامسر مزایده گزار : شهرداری رامسر  تاریخ: 1395/07/08 شماره آگهی : -  آدرس : رامسر شرح آگهی آگهی مزایده موضوع : بیلبوردها و سازه های تبلیغاتی سطح شهر شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند دوم مصوبه شماره 328 شورای محترم اسلامی شهر رامسر نسبت به اجاره بیلبوردها و سازه های تبلیغاتی سطح شهر به مدت 2 سال اقدام نماید. 1- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطلاع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ 95.7.25 به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 55250811-011 تماس حاصل فرمایید. 2- متقاضیان می بایست پنج درصد قیمت پایه کارشناسی را به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانتنامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند. 3- در صورتی که برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 4- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 95.7.26 خواهد ب...
بیشتر...

اصلاحیه مزایده سازمان زیباسازی شهر تبریز

اصلاحیه مزایده سازمان زیباسازی شهر تبریز مزایده  گزار : سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  تاریخ: 95/06/04 شماره آگهی : -  آدرس : آذربایجان شرقی ، - شرح آگهی اصلاحیه آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری تبریز پیرو آگهی مزایده پک یک و دو سازمان زیباسازی بدینوسیله موارد ذیل تصحیح می گردد جمع مساحت پک دو 460 مترمربع به قیمت پایه 7208150400 ریال می باشد و واریز مبلغ 361000000 ریال از بابت پک دو به عنوان سپرده شرکت در مزایده الزامی است . شهرداری تبریز
بیشتر...

مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شهر همدان

مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شهر همدان مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری همدان  تاریخ: 1394/12/16 شماره آگهی : -  آدرس : همدان ، میدان رسالت - ابتدای بلوار ولایت ، ساختمان خدمات شهری - طبقه دوم شرح آگهی آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری همدان درنظر دارد مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر همدان را برای مدت یک سال با شرایط ذیل برگزار نماید . تاریخ اخذ اسناد از 94.12.16 لغایت 94.12.26 آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه : تا پایان وقت اداری مورخ 94.12.26 تاریخ بازگشایی پاکت ها : 94.12.27 ساعت 9 صبح در محل سازمان زیباسازی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز بهره برداری از سازه های تبلیغاتی از وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی مجاز به شرکت در مزایده می باشند . سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد م زایده مندرج است . شرکت کنندگان در مزایده مجاز به شرکت در...
بیشتر...

مزایده احداث سازه های تبلیغاتی در شهر اندیشه

مزایده احداث سازه های تبلیغاتی در شهر اندیشه مزایده گزار : شهرداری اندیشه  تاریخ: 1394/12/06 شماره آگهی : -  آدرس : تهران ، - شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار شهرداری اندیشه در نظر دارد نسبت به انتخاب سرمایه گذاران توانمند جهت مشارکت در احداث سازه های تبلیغاتی به روش طرح - ساخت و اجرا و مشارکت مدنی اقدام نماید . لذا از کلیه سرمایه گذاران واجد شرایط در این زمینه دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به همکاری از تاریخ 94.12.6 لغایت 15 روزکاری پیشنهادات خود را در قالب لوح فشرده و با آلبوم به امور قراردادهای شهرداری اندیشه تحویل نمایند . عباس شوندی شهردار شهر اندیشه      
بیشتر...

مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی همدان

مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی همدان مزایده  گزار : سازمان زیباسازی شهرداری همدان  تاریخ: 1394/09/24 شماره آگهی : -  آدرس : همدان، ميدان رسالت – ابتدای بلوار ولايت ساختمان خدمات شهري – طبقه دوم شرح آگهی آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری همدان در نظر دارد ، مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر همدان را برای مدت یک سال با شرایط ذیل برگزار نماید. ١- تاریخ اخذ اسناد از تاریخ 94.09.24 لغایت 94.10.5 ٢- آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه تا پایان وقت اداری مورخ ... ٣- تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ 94.10.6 ساعت ١٠ صبح در محل سازمان زیباسازی ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز بهره برداری از سازه های تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به شرکت در مزایده می باشند. ۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. ۶- شرکت کنندگان در مزایده...
بیشتر...

مزایده اجاره سازه های تبلیغاتی در اراک

مزایده اجاره سازه های تبلیغاتی در اراک مزایده  گزار: سازمان زیباسازی شهرداری اراک  تاریخ: 1394/09/09 شماره آگهی : -  آدرس : مرکزی، امور قراردادهای سازمان زیبا سازی واقع در خیابان شیخ فضل الله نوری داخل پارک شهر شرح آگهی آگهی مزایده عمومی اجاره سازه های تبلیغاتی شامل ده عدد چهار وجهی سازمان زیباسازی شهرداری اراک در نظر دارد تعداد 10 عدد از سازه های تبلیغاتی از نوع چهار وجهی در مالکیت خود را طبق مشخصات و اطلاعات جدول ذیل از طریق مزایده کتبی با بالاترین قیمت پیشنهادی به متقاضیان واگذار نماید. عنوان مزایده: اجاره سازه های تبلیغاتی شامل ده عدد چهار وجهی در سطح شهر اراک میزان سپرده شرکت در مزایده : 5 درصد قیمت پایه کارشناسی محل توزیع اسناد مزایده : امور قراردادهای سازمان زیبا سازی واقع در خیابان شیخ فضل الله نوری داخل پارک شهر زمان توزیع اسناد : پس از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز نحوه تسلیم سپر...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی در همدان

مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی در همدان مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری همدان  تاریخ: 1394/07/22 شماره آگهی: -  آدرس : همدان، ميدان رسالت – ابتدای بلوار ولايت ساختمان خدمات شهري – طبقه دوم شرح آگهی آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری همدان در نظر دارد ، مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر همدان را برای مدت یک سال با شرایط ذیل برگزار نماید. ١- تاریخ اخذ اسناد از تاریخ 94.07.22 لغایت 94.08.3 ٢- آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه تا پایان وقت اداری مورخ 94.08.3 ٣- تاریخ بازگشایی پاکتها روز دوشنبه مورخ 94.08.4 ساعت ١٠ صبح در محل سازمان زیباسازی ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز بهره برداری از سازه های تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به شرکت در مزایده می باشند. ۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. ۶- شرکت کنندگان...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تعدادی سازه تبلیغاتی در همدان

مزایده بهره برداری از تعدادی سازه تبلیغاتی در همدان مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری همدان  تاریخ: 1394/07/15 شماره آگهی: -  آدرس : همدان، ميدان رسالت – ابتدای بلوار ولايت ساختمان خدمات شهري – طبقه دوم شرح آگهی آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری همدان در نظر دارد ، مزایده بهره برداری از تعدادی سازه تبلیغاتی سطح شهر همدان را برای مدت یک سال با شرایط ذیل برگزار نماید. ١- تاریخ اخذ اسناد از تاریخ : 94.07.15 لغایت 94.07.25 ٢- آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه تا پایان وقت اداری مورخ 94.07.25 ٣- تاریخ بازگشایی پاکتها 94.07.26 ساعت ١٠ صبح در محل سازمان زیباسازی ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز بهره برداری از سازه های تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به شرکت در مزایده می باشند. ۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. ۶- شرکت کنندگان در مزایده مجاز...
بیشتر...

مناقصه اجرای سازه های تبلیغاتی در قیدار

مناقصه اجرای سازه های تبلیغاتی در قیدار مناقصه گزار: شهرداری قیدار  تاریخ: 1394/07/08 شماره آگهی: نوبت اول شماره 94/7  آدرس : زنجان ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 94/7 نوبت اول شهرداری قیدار با استناد بند 7 مصوبه شماره 185 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد خرید و اجرای سازه های تبلیغاتی با مشخصات زیر را از طریق مناقصه عمومی به تولیدکنندگان و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از همه متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه فرمایند. شماره تماس: 02434227474 مهلت خرید اسناد: از ساعت 8 صبح مورخ 94.07.9 لغایت 94.07.16 محل و مهلت تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری تا آخر وقت اداری مورخ 94.08.04 تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ مندرج در لیست به طریق: 1- واریز وجه 2- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما (شهرداری) انواع اوراق مشارکت: واریز...
بیشتر...

مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی در همدان

مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی در همدان مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری همدان  تاریخ: 1394/04/02 شماره آگهی: - آدرس:  همدان، همدان – ميدان رسالت – ابتدای بلوار ولايت ساختمان خدمات شهري – طبقه دوم شرح آگهی آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری همدان در نظر دارد ، مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر همدان را برای مدت یک سال با شرایط ذیل برگزار نماید.١-  تاریخ اخذ اسناد از تاریخ 94.4.2 لغایت 94.4.13 می باشد.٢- آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه تا پایان وقت اداری مورخ 94.4.13 می باشد.٣-  تاریخ بازگشایی پاکتها 94.4.14 ساعت ١٠ صبح در محل سازمان زیباسازی.۴-  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز بهره برداری از سازه های تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به شرکت در مزایده می باشند.۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.۶- شرکت کنندگان ...
بیشتر...