تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی ۶ جایگاه سوخت گاز در رشت

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی ۶ جایگاه سوخت گاز در رشت مزایده گزار :  سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت  تاریخ: 1395/10/22 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان گیلان شرح آگهی تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت اول سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از 6 جایگاه سوخت گاز خود را به مدت یکسال در صورت رعایت تعهدات قابل قبول تمدید تا سه سال به کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از تاریخ 95.10.22 لغایت 95.10.27 ضمن همراه داشتن معرفینامه و فیش بین بانکی به مبلغ 500.000 ریال واریز شده به شماره حساب 0107815988006 نزد بانک ملی شعبه شهرداری شعبه جهت دریافت اسناد به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت به آدرس گیلان - رشت بلوار چمران سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت مراجعه نمایند. ...
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی ۶ جایگاه سوخت گاز در رشت

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی ۶ جایگاه سوخت گاز در رشت مزایده گزار :  سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت  تاریخ: 1395/10/15 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان گیلان شرح آگهی تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت اول سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از 6 جایگاه سوخت گاز خود را به مدت یکسال در صورت رعایت تعهدات قابل قبول تمدید تا سه سال به کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از تاریخ 95.10.22 لغایت 95.10.27 ضمن همراه داشتن معرفینامه و فیش بین بانکی به مبلغ 500.000 ریال واریز شده به شماره حساب 0107815988006 نزد بانک ملی شعبه شهرداری شعبه جهت دریافت اسناد به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت به آدرس گیلان - رشت بلوار چمران سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت مراجعه نمایند. ...
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی از هشت عدد برد دیواری

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی از هشت عدد برد دیواری مزایده گزار : سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت  تاریخ: 1395/10/07 شماره آگهی :  نوبت اول  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت اول سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از هشت عدد برد دیواری ، سه عدد استند دو وجهی و سه عدد لایت باکس دو وجهی واقع در ترمینال جنوب (میدان گیل) و بیست و پنج عدد لایت باکس دو وجهی واقع در ترمینال غرب (جاده فومن) خود را به مدت یکسال در صورت رعایت تعهدات قابل تمدید تا سه سال به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از 95.10.13 لغایت 95.10.18 ضمن همراه داشتن معرفینامه و فیش بین بانکی به مبلغ 500.000 ریال واریز شده به شماره حساب 0107785989008 نزد بانک ملی شعبه شهرداری رشت ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از ۶ جایگاه سوخت گاز در رشت

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از ۶ جایگاه سوخت گاز در رشت مزایده گزار :  سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت  تاریخ: 1395/09/22 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از 6 جایگاه سوخت گاز خود را به مدت یکسال در صورت رعایت تعهدات قابل تمدید تا سه سال به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از 95.9.22 لغایت 95.10.1 ضمن همراه داشتن معرفینامه و فیش بین بانکی به مبلغ 500.000 ریال واریز شده به شماره حساب 0107815988006 نزد بانک ملی شعبه شهرداری رشت جهت دریافت اسناد به سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت به آدرس گیلان رشت بلوار چمران سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت مراجعه نمایند. علاقمندان می توانند جهت کس...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از ۶ جایگاه سوخت گاز در رشت

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از ۶ جایگاه سوخت گاز در رشت مزایده گزار :  سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت  تاریخ: 1395/09/16 شماره آگهی : -  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از 6 جایگاه سوخت گاز خود را به مدت یکسال در صورت رعایت تعهدات قابل تمدید تا سه سال به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از 95.9.22 لغایت 95.10.1 ضمن همراه داشتن معرفینامه و فیش بین بانکی به مبلغ 500.000 ریال واریز شده به شماره حساب 0107815988006 نزد بانک ملی شعبه شهرداری رشت جهت دریافت اسناد به سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت به آدرس گیلان رشت بلوار چمران سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت مراجعه نمایند. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاع...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از هشت عدد برد دیواری- نوبت دوم

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از هشت عدد برد دیواری- نوبت دوم مزایده گزار : سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت  تاریخ: 1395/08/29 شماره آگهی :  نوبت دوم  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از هشت عدد برد دیواری ، سه عدد استند دو وجهی و سه عدد لایت باکس دو وجهی واقع در ترمینال جنوب (میدان گیل) و بیست و پنج عدد لایت باکس دو وجهی واقع در ترمینال غرب (جاده فومن) خود را به مدت یکسال در صورت رعایت تعهدات قابل تمدید تا سه سال به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از 95.8.29 لغایت 95.9.4 ضمن همراه داشتن معرفی نامه و فیش بین بانکی به مبلغ 500.000 ریال واریز شده به شماره حساب 0107785989008 نزد بانک ملی شعبه شهرداری رشت جهت دریافت اسناد ب...
بیشتر...