مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری

مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1396/01/29 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان لرستان شرح آگهی آگهی مزایده (نوبت اول) سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظر دارد تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری تک وجهی را از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ پنجاه میلیون ریال به حساب سپرده 100800502964 نزد بانک شهر شعبه انقلاب خرم آباد به نام سازمان فرهنگی ورزشی، پیشنهادات خود را همراه با فیش واریزی به مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در پاکتهای در بسته به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امت، کوچه مجد، کد پستی 6813818489 تحویل نمایند. - سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. - در صورت عدم قرارداد توسط برندگان اول، دوم و سوم سپرده ...
بیشتر...

تجدید مزایده یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی

تجدید مزایده یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1395/12/11 شماره آگهی : -  آدرس : استان لرستان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظر دارد تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی را از طریق مزایده عمومی به مدت چهار سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ سی و یک میلیون و دویست هزار ریال به حساب سپرده شماره 100800502964 نزد بانک شهر شعبه انقلاب خرم آباد به نام سازمان فرهنگی ورزشی پیشنهادات خود را همراه با فیش واریزی به مدت یک هفته پس از انتشار آگهی در پاکتهای در بسته به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امت ، کوچه مجد کد پستی 6813818489 تحویل نمایند. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . در صورت عدم قرارداد توسط برندگان اول دوم و سوم سپرده آ...
بیشتر...

تجدید مزایده یک بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی- خرم آباد

تجدید مزایده یک بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی- خرم آباد مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1395/11/02 شماره آگهی : -  آدرس : استان لرستان شرح آگهی تجدید آگهی مزایده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظردارد تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی را ازطریق مزایده عمومی به مدت چهار سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ سی و یک میلیون و دویست هزار ریال به حساب سپرده شماره 100800502964 نزد بانک شهر شعبه انقلاب خرم آباد به نام سازمان فرهنگی ورزشی پیشنهادات خود را همراه با فیش واریزی به مدت یک هفته پس از انتشار آگهی در پاکتهای در بسته به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امت ، کوچه مجد کد پستی 6813818489 تحویل نمایند. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. در صورت عدم قرارداد توسط برندگان اول دوم و سوم سپرده آنان...
بیشتر...

تجدید مزایده یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی دو وجهی در خرم آباد

تجدید مزایده یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی دو وجهی در خرم آباد مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1395/10/20 شماره آگهی : -  آدرس : استان لرستان شرح آگهی تجدید آگهی مزایده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظردارد تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی را از طریق مزایده عمومی به مدت چهار سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ سی و یک میلیون و دویست هزار ریال به حساب سپرده شماره 100800502964 نزد بانک شهر شعبه انقلاب خرم آباد به نام سازمان فرهنگی ورزشی پیشنهادات خود را همراه با فیش واریزی به مدت یک هفته پس از انتشار آگهی در پاکتهای در بسته به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امت ، کوچه مجد کد پستی 6813818489 تحویل نمایند. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. در صورت عدم قرارداد توسط برندگان اول دوم و سوم سپرده ا...
بیشتر...

مزایده یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی در خرم آباد

مزایده یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی در خرم آباد مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1395/10/05 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان لرستان شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظردارد تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی را ازطریق مزایده عمومی به مدت چهار سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ سی و یک میلیون و دویست هزار ریال به حساب سپرده شماره 100800502964 نزد بانک شهر شعبه انقلاب خرم آباد به نام سازمان فرهنگی ورزشی پیشنهادات خود را همراه با فیش واریزی به مدت ده روز پس از انتشار اگهی نوبت دوم در پاکتهای در بسته به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امت ، کوچه مجد کد پستی 6813818489 تحویل نمایند. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. در صورت عدم قرارداد توسط برندگان اول دو...
بیشتر...

تجدید مزایده تعداد 10 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری

تجدید مزایده تعداد 10 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1395/08/24 شماره آگهی : -  آدرس : استان لرستان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد براساس ماده 5 آئین نامه شهرداری در نظر دارد تعداد 10 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری تک وجهی را از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ پنجاه میلیون ریال به حساب شماره 100800502964 بانک شهر شعبه انقلاب خرم آباد به نام سازمان فرهنگی ورزشی ، پیشنهادات خود را همراه با فیش واریزی به مدت 7 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در پاکت های دربسته به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امت ، کوچه مجد کد پستی 6813818489 تحویل نمایند. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. در صورت عدم قرارداد توسط برندگان اول ، دوم و سوم سپرده آنان به ترتیب به نفع س...
بیشتر...

مزایده ساخت و اجاره یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی تک وجهی

مزایده ساخت و اجاره یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی تک وجهی مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1395/08/18 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان لرستان شرح آگهی آگهی مزایده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد براساس ماده 5 آئین نامه شهرداری در نظر دارد ساخت و اجاره یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری تک وجهی واقع بر پیشانی رو گذر ولیعصر (عج) را از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 15000000ریال به حساب شماره 100800502964 نزد بانک شهر شعبه انقلاب خرم آباد به نام سازمان فرهنگی ورزشی ، پیشنهادات خود را همراه با فیش واریزی به مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در پاکت های دربسته به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امت ، کوچه مجد کد پستی 6813818489 تحویل نمایند . سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . در صورت عدم قرارداد توسط برندگان ...
بیشتر...

مزایده واگذاری ساخت، نصب و اجاره 1 عدد بیلبورد تک وجهی

مزایده واگذاری ساخت، نصب و اجاره 1 عدد بیلبورد تک وجهی مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1395/08/17 شماره آگهی : -  آدرس : استان لرستان شرح آگهی آگهی مزایده نوبت اول سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد براساس ماده 5 آئین نامه شهرداری ساخت ، نصب و اجاره 1 عدد بیلبورد تک وجهی واقع در خیابان شریعتی پل هوایی تقاطع بلوار کوی فلسطین از طریق مزایده عمومی به مدت 4 سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 18000000 ریال معادل یک میلیون و هشتصد هزار تومان )بابت بیلبورد به حساب شماره 100786764141 نزد بانک شهر شعبه انقلاب به نام سازمان میادین واریز نماید، لذا پیشنهادات خود را به مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در پاکت های دربسته به دبیرخانه سازمان میادین واقع در 60 متری انتهای خیابان شورا جمع پمپ بنزین کولیوند تحویل نمایند ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسن...
بیشتر...

یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری تک وجهی در خرم آباد

یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری تک وجهی در خرم آباد مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1395/08/11 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان لرستان شرح آگهی آگهی مزایده نوبت اول سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد براساس ماده 5 آئین نامه شهرداری در نظر دارد ساخت و اجاره یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری تک وجهی واقع بر پیشاتنی رو گذر ولیعصر (عج) را از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 15000000ریال به حساب شماره 100800502964 نزد بانک شهر شعبه انقلاب خرم آباد به نام سازمان فرهنگی ورزشی ، پیشنهادات خود را همراه با فیش واریزی به مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در پاکت های دربسته به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امت ، کوچه مجد کد پستی 6813818489 تحویل نمایند. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . در صورت عدم قرارداد توسط ...
بیشتر...