مزایده نصب و بهره برداری از تلوزیون های شهری بابل

مزایده نصب و بهره برداری از تلوزیون های شهری بابل مزایده گزار: شهرداری بابل  تاریخ: 1394/01/31 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: مازندران،- شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری بابل در نظردارد تهیه، نصب و بهره برداری از تلوزیون های شهری جهت انجام امور تبلیغاتی در مکان های زیر را بصورت جداگانه از طریق مزایده عمومی به کانون های معتبر دارای مجوز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مدت 5 سال به صورت استیجاری واگذار نماید: محل بهره برداری  متراژ متر مربع  مبلغ پایه ماهیانه برای سال اول به ازای هر متر مربع ریال  سپرده شرکت در مزایده ریال  ضلع جنوب غربی پارک شادی  15  28.000.000  146.000.000  ضلع جنوب شرقی میدان جمهوری  30  38.000.000  170.000.000 لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 94.2.7 همراه با معرفی نامه به دفتر فنی و امور پیمان های شهرداری ...
بیشتر...

مزایده نصب و بهره برداری از تلوزیون های شهری در بابل

مزایده  نصب و بهره برداری از تلوزیون های شهری در بابل مزایده گزار: شهرداری بابل  تاریخ: 1394/01/19 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: مازندران، - شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری بابل در نظردارد تهیه، نصب و بهره برداری از تلوزیون های شهری جهت انجام امور تبلیغاتی در مکان های زیر را به صورت جداگانه از طریق مزایده عمومی به کانون های معتبر دارای مجوز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مدت 5 سال به صورت استیجاری واگذار نماید: محل بهره برداری  متراژ متر مربع  مبلغ پایه ماهیانه برای سال اول به ازای هر متر مربع ریال  سپرده شرکت در مزایده ریال  ضلع جنوب غربی پارک شادی  15  28.000.000  146.000.000  ضلع جنوب شرقی میدان جمهوری  30  38.000.000  170.000.000 لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 94.2.7 همراه با معرفی نامه به دفتر فنی و امور پیمان های شهردا...
بیشتر...

مزایده نصب تلوزیون شهری در فیروزکوه استان تهران

مزایده نصب تلوزیون شهری در فیروزکوه استان تهران مزایده گزار: شهرداری فیروزکوه  تاریخ: 1393/12/27 شماره آگهی: - آدرس: تهران، شرح آگهی آگهی تجدید فراخوان سرمایه گذارشهرداری فیروزکوه به منظور زیباسازی محیط شهری در نظردارد با بهره گیری از توان و ظرفیت بخش خصوصی نسبت به نصب تلویزیون شهری در سطح شهر برابر اطلاعات مندرج در اسناد آگهی اقدام نماید. لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی مشارکت و سرمایه گذاری دعوت می گردد جهت اخذ اسناد و مدارک  آگهی و تکمیل مدارک و اعلام کتبی پیشنهادات خود حداکثر به مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی به امور قراردادهای شهرداری اقدام نمایند.ضمنا هزینه درج آگهی مذکور و هزینه های متعلق به عهده برنده مزایده خواهد بود.شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.چنانچه نفرات اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده شرکت در مزایده بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.شماره تماس 76442114-021آدر...
بیشتر...

کاهش عوارض تلویزیون های شهری در اردبیل

کاهش عوارض تلویزیون های شهری در اردبیل سخنگوی شورای شهر اردبیل در جلسه شورای شهر با محوریت بررسی تعرفه پیشنهادی فضای سبزی در مورد تابلوهای اصناف و تبلیغاتی شهر اردبیل اظهار کرد: اعضای شورای شهر اردبیل با تمدید سه ماه ،در عوارض تابلوهای محیط شهری از سازمان پارک‌ها و فضای سبز خواستند تا شیوه‌نامه ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی را ارائه کرده تا در این زمینه حرکت عملی انجام شود. محمد فیضی افزود: اعضای شورای شهر اردبیل همچنین از بین گزینه‌های 15، 25 و 35 درصد افزایش عوارض و تعرفه‌ها در این حوزه با پیشنهاد سازمان پارک‌ها و فضای سبز با افزایش 35 درصدی عوارض تابلوها و تبلیغات محیطی شهری موافقت کردند .اعضای شورای شهر اردبیل همچنین  به کاهش تعرفه تلویزیون شهری از رقم پیشنهادی 36 میلیون تومان امسال به 30 میلیون تومان رای دادند . سخنگوی شورای شهر اردبیل بیان کرد: ما در یک کار خوب و مناسب برای تعیین رقم عوارض تابلوها و پلاکاردهای تبلیغاتی...
بیشتر...

مناقصه یک دستگاه تلویزیون شهری LED در مازندران

مناقصه یک دستگاه تلویزیون شهری LED در مازندران مناقصه گزار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل  تاریخ: 1393/12/21 شماره آگهی: شماره 83/93/9 آدرس: مازندران، کیلومتر 3 جاده بابل به قائمشهر ، مجتمع بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل شرح آگهی آگهی مناقصه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در نظر دارد یک دستگاه تلویزیون شهری LED در محوطه سایت این واحد واقع در گرجی آباد را با مشخصات فنی موردنظر ، از طریق مناقصه خریداری نماید. علی هذا متقاضیان محترم حداقل قیمت پیشنهادی خود را با توجه به شرایط زیر کتبا ظرف مدت 7 روز از تاریخ صدور آگهی در پاکت در بسته به دبیرخانه واحد واقع در کیلومتر 3 جاده بابل به قائمشهر ، مجتمع بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ارسال یا حضورا تحویل و رسید دریافت نمایند.شرکت در مناقصه از 93.12.19 حداکثر لغایت 93.12.25 به مدت 7 روز می باشد)شرایط: به پیشنهاد مبهم ، مشروط و یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد ...
بیشتر...

تجدید مزایده نصب تلویزیون شهری در بندر انزلی

تجدید مزایده نصب تلویزیون شهری در بندر انزلی مزایده گزار: شهرداری بندر انزلی  تاریخ: 1393/12/18 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: گیلان،- شرح آگهی آگهی مزایده به استناد بند یک مصوبه مورخه 93.6.4 شورای اسلامی شهر بندر انزلی، شهرداری در نظر دارد به آدرس شرح زیر اقدام به نصب تلویزیون با رعایت قوانین و مقررات و با قیمت پایه هر متر مربع 3.000.000 واجد صلاحیت بصورت اجاره واگذار نماید.از متقاضیان دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده مبلغ 35.000.000 ریال به حساب 16187128/04 بنام سپرده شهرداری انزلی نزد بانک ملت شعبه مرکزی واریز و یک نسخه از فیش واریزی و پیشنهاد قیمت خود را حداکثر بمدت 10 روز کاری پس از تاریخ چاپ و انتشار آگهی نوبت دوم مزایده به دبیرخانه شهرداری ارائه نمایند.بدیهی است کمیسیون معاملات شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات واصله مختار می باشد.ضمنا هزینه چاپ اگهی و یا هرگونه هزینه ای که به نوع اجا...
بیشتر...

مزایده زیباسازی محیط شهری فیروزکوه

مزایده زیباسازی محیط شهری فیروزکوه مزایده گزار: شهرداری فیروزکوه  تاریخ: 1393/12/16 شماره آگهی: - آدرس: تهران، - شرح آگهی آگهی فراخوان سرمایه گذارشهرداری فیروزکوه به منظور زیباسازی محیط شهری در نظردارد با بهره گیری از توان و ظرفیت بخش خصوصی نسبت به نصب تلویزیون شهری در سطح شهر برابر اطلاعات مندرج در اسناد آگهی اقدام نماید. لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی مشارکت و سرمایه گذاری دعوت می گردد جهت اخذ اسناد و مدارک  آگهی و تکمیل مدارک و اعلام کتبی پیشنهادات خود حداکثر به مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی به امور قراردادهای شهرداری اقدام نمایند.ضمنا هزینه درج آگهی مذکور و هزینه های متعلق به عهده برنده مزایده خواهد بود.شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.چنانچه نفرات اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده شرکت در مزایده بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.شماره تماس 76442114-021آدرس سا...
بیشتر...

مزایده تلویزیون شهری شهرداری تیران

مزایده تلویزیون شهری شهرداری تیران  مزایده گزار: شهرداری تیران  تاریخ: 1393/12/12 شماره آگهی: چاپ دوم مرحله دوم آدرس: اصفهان، - شرح آگهی فراخوان عمومی مشارکت شهرداری تیران در نظر دارد نسبت به واگذاری زمین مناسب و مجوز جهت نصب تلویزیون شهری با شرایط مندرج در آگهی فراخوان اقدام نماید.متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده تا پایان وقت اداری 93.12.20 به شهرداری تیران مراجعه نمایند.محمدرضا احتشام زاده شهردار تیران
بیشتر...

واگذاری فضاهای شهری جهت نصب وراه اندازی تلویزیون شهری

واگذاری فضاهای شهری جهت نصب وراه اندازی تلویزیون شهری  مزایده گزار: شهرداری اسلامشهر  تاریخ:  1393/12/12 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: تهران، - شرح آگهی آگهی مناقصه و مزایده عمومیشهرداری اسلامشهر در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دارای رتبه بندی دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه نمایند. ضمنا مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود .  موضوع نوع مبلغ اعتبار به ریال  مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ریال ایجاد مراکز چند منظوره مدیریت بحران در شهر (تکمیل سه واحد سوله مدیریت بحران)  مناقصه  3.500.000.000 اعتبار استانی  175.000.000 اصلاح بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی (تراش و روکش آسفالت)  مناقص...
بیشتر...

مزایده اجاره محل جهت نصب تلویزیون شهری

مزایده اجاره محل جهت نصب تلویزیون شهری  مزایده گزار: شهرداری هرسین  تاریخ: 1393/12/07 شماره آگهی: - آدرس: کرمانشاه، هرسین ، چهار راه انقلاب شرح آگهی   مزایده اجارهبه استناد مجوز شماره 34 مورخ 93.4.18 شورای اسلامی شهر هرسین این شهرداری در نظر دارد نسبت به اجاره محل چهارراه انقلاب به مدت 3 سال جهت نصب تلویزیون شهری تمام مسطح رنگی به ابعاد 5.2*5.3 متر مربع جهت تبلیغات تجاری بازرگانی اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز جهت اخذ مدارک و شرایط شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. ضمنا هزینه برآورد کارشناسی و نشر آگهی در روزنامه برعهده برنده می باشد.مورد اجاره : زمین جهت نصب تلویزیون شهری تمام مسطح رنگی به ابعاد 5.2 * 5.3 متر مربع مبلغ کارشناسی اجاره ماهیانه - ریال : 3.000.000 و 5 درصد از فروش نمایش هر تبلیغ مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 1.200.0...
بیشتر...