مزایده اجاره تلوزیون شهری در خمین

مزایده اجاره تلوزیون شهری در خمین مزایده گزار: شهرداری خمین  تاریخ: 1394/05/13 شماره آگهی: نوبت دوم  آدرس :  مرکزی ، - شرح آگهی آگهی مزایده کتبی اجاره قسمت ضلع شمالی میدان مدرس جهت نصب تلویزیون شهری به مدت 5 سال محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی سه شنبه 94.5.6 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 94.5.13 با مراجعه به آدرس شهرداری خمین واحد امور مالی یا از طریق مراجعه به سایت WWW.KHOMEINCITY.IR شهرداری امکان پذیر می باشد. مهلت واریز سپرده : متقاضیان باید ضمانتنامه یا رسید واریز وجه سپرده شرکت در مزایده به همراه فرم پیشنهاد قیمت را حداکثر تا ساعت 14 روز پنج یکشنبه مورخ 94.5.25 به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند . محل و زمان برگزاری مزایده : جلسه بازگشایی پاکت های مزایده راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 94.5.26 در محل دفتر شهردار تشکیل می گردد . سپرده شرکت در مزا...
بیشتر...

مزایده اجاره تلوزیون شهری در شهر بابل

مزایده اجاره تلوزیون شهری در شهر بابل مزایده گزار: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل  تاریخ: 1394/05/07 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: مازندران، - شرح آگهی آگهی مزایده نوبت اول سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل برابر درخواست شماره 1447 مورخ 94.4.3 در نظر دارد مزایده ای با مشخصات ذیل برگزار نماید : 1- موضوع مزایده: تهیه نصب و بهره برداری از تلویزیون شهری به مساحت تقریبی 20 متر مربع 2- مبلغ پایه اجاره بها ماهیانه براساس قیمت کارشناسی 28.000.000 ریال معادل دو میلیون و هشتصد هزار تومان برای سال اول و برای سالهای آتی به میزان 20 درصد به اجاره بها سال گذشته افزوده می شود. 3- مدت بهره برداری: 5 سال شمسی 4- کل مبلغ مزایده : 2.500.377.600 ریال 5- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 126.000.000 ریال است که می بایست به یکی از صورت های مشروحه زیر به دستگاه مزایده گذار تسلیم نماید . رسید بانکی وجه مزبور ب...
بیشتر...

مناقصه نصب 5 دستگاه تلویزیون شهری در شهریار

مناقصه نصب 5 دستگاه تلویزیون شهری در شهریار مناقصه گزار: شهرداری شهریار  تاریخ: 1394/05/07 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: تهران ، - شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی شهرداری شهریار در نظرد ارد نسبت به تهیه و نصب 5 دستگاه تلویزیون شهری در قالب 130T بر مبنای شرط سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی طبق مجوز شماره 246 مورخ 94.2.8 شورای اسلامی شهر شهریار از طریق فرخوان عمومی اقدام نماید . لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد فراخوان پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به امور مالی شهرداری شهریار مراجعه نمایند. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . هزینه درج آگهی به عهده برنده فراخوان می باشد. مسعود رهنما - شهردار شهریار
بیشتر...

مناقصه خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری در بافق

مناقصه خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری در بافق مناقصه گزار: شهرداری بافق  تاریخ: 1394/04/31 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: - ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شهرداری بافق در نظر دارد خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری به ابعاد 640 *384 سانتی متر مربع را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. تلفن تماس : 03532420200 آدرس سایت : www.bafgh.ir روابط عمومی شهرداری بافق
بیشتر...

مناقصه خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری در بافق

مناقصه خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری در بافق مناقصه گزار: شهرداری بافق  تاریخ: 1394/04/24 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: - ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شهرداری بافق در نظر دارد خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری به ابعاد 640 *384 سانتی متر مربع را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. تلفن تماس : 03532420200 آدرس سایت : www.bafgh.ir روابط عمومی شهرداری بافق
بیشتر...

مناقصه خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری در بافق

مناقصه خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری در بافق مناقصه گزار: شهرداری بافق  تاریخ: 1394/04/23 شماره آگهی: - آدرس: - ، - شرح آگهی دعوتنامه شرکت در مناقصه شهرداری بافق در نظر دارد خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری طبق مشخصات فنی پیوست را به شرکت های پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید. حداکثر مهلت تسلیم پیشنهاد به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 94.5.6 می باشد . واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب جاری 2024092006 بانک تجارت مرکزی شعبه بافق بنام شهرداری بافق بابت خرید اوراق مناقصه و ارائه فیش پرداختی به هنگام دریافت اسناد مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 5 درصد مبلغ پیشنهادی می باشد که می بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاری 822303009299544017 بانک مهر اقتصاد شعبه بافق به نام شهرداری بافق و یا به صورت ضمانت نامه بانکی ترجیحا از بانک تجارت باشد .
بیشتر...

مناقصه خرید و نصب یک دستگاه تلویزیون شهری در بابل

مناقصه خرید و نصب یک دستگاه تلویزیون شهری در بابل مناقصه گزار: شرکت مخابرات استان مازندران  تاریخ: 1394/04/23 شماره آگهی: شماره 16/94-م -ب نوبت اول آدرس: مازندران ، بابل ، خیابان مدرس - دبیرخانه ستاد شرکت مخابرات مازندران شرح آگهی آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 16/94-م -ب 1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت مخابرات استان مازندران سهامی خاص نشانی دستگاه مناقصه گزار : مازندران ، بابل ، خیابان مدرس - ستاد شرکت مخابرات مازندان ، تلفن 32362241-011 2- موضوع مناقصه : خرید و نصب یک دستگاه تلویزیون شهری 4- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 35.000.000 ریال 5- دستگاه نظارت : مدیریت طرح و نظارت 6- نوع تضمین : ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه مخابرات مازندران و قابل تمدید و یاوجه نقد واریز به حساب جام به شماره 1672372372 و به شماره شناسه پرداخت 30000804172176 و یا چک تضمین شده بانکی 7- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 94.4.23 ل...
بیشتر...

 مناقصه نصب تلویزیون شهری در سطح شهر سلماس

 مناقصه نصب تلویزیون شهری در سطح شهر سلماس مناقصه گزار: شهرداری سلماس  تاریخ: 1394/03/25 شماره آگهی: - آدرس: آذربایجان غربی، - شرح آگهی آگهی فراخوان سرمایه گذار شهرداری سلماس در نظر دارد با بهره گیری از توان و ظرفیت بخش خصوصی نسبت به نصب تلویزیون شهری در سطح شهر برابر شرایط ذیل اقدام نماید . لذا از اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی مشارکت و سرمایه گذاری دعوت می گردد پیشنهادات خود را در قالب طرح سرمایه گذاری تا تاریخ 94.4.11 به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند . نوع و مبلغ تضمین شرکت در فراخوان : مبلغ 50.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار دو ماهه یا به صورت نقد واریز به حساب 0106019153005 سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی سلماس شیوه سرمایه گذاری : سرمایه گذار یایستی طرح خود را در قالب طرح سرمایه گذاری (مشارکتی BOT) شامل میزان دقیق آورده سرمایه گذار ؛ مشخصات فنی تلویزیون شهری ، مدت زمان ساخت...
بیشتر...

مزایده اجاره فضای تبلیغاتی تلوزیون شهری در گناباد

مزایده اجاره فضای تبلیغاتی تلوزیون شهری در گناباد مزایده گزار: شهرداری گناباد  تاریخ: 1394/03/21 شماره آگهی: - آدرس: خراسان رضوی ، - شرح آگهی مزایده کتبی شهرداری گناباد در نظر دارد نسبت به واگذاری حق استفاده از فضای تبلیغات دیجیتال تلویزیون شهری واقع در چهار راه گیتی نورد به صورت اجاره اقدام نماید . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اوراق مزایده به امور مالی مراجعه و یا با شماره 57222276-051 تماس حاصل فرمایند. شهردار گناباد- تقوی
بیشتر...

مزایده نصب و بهره برداری از تلوزیون شهری در بابل

مزایده نصب و بهره برداری از تلوزیون شهری در بابل مزایده گزار: شهرداری بابل  تاریخ: 1394/03/17 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: مازندران ، - شرح آگهی مزایده عمومی شهرداری بابل در نظردارد تهیه، نصب و بهره برداری از تلوزیون های شهری جهت انجام امور تبلیغاتی در مکان های زیر را بصورت جداگانه از طریق مزایده عمومی به کانون های معتبر دارای مجوز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مدت 5 سال به صورت استیجاری واگذار نماید: محل بهره برداری  متراژ متر مربع  مبلغ پایه ماهیانه برای سال اول به ازای هر متر مربع ریال  سپرده شرکت در مزایده ریال  ضلع جنوب شرقی میدان جمهوری  30  38.000.000  170.000.000 لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 94.4.1 همراه با معرفی نامه به دفتر فنی و امور پیمانهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بررسی دقیق ، پیشنهاد خود ر...
بیشتر...