مزایده بهره برداری از بیلبوردها و تلویزیون شهری در تهران

مزایده بهره برداری از بیلبوردها و تلویزیون شهری در تهران مزایده گزار: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران  تاریخ: 1394/07/20 شماره آگهی: نوبت اول، شماره 116-94  آدرس : تهران ، - شرح آگهی آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای شماره 116-94 شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مفاد بند الف-2 و ب1- ماده 4 و مواد 13 و 18 قانون برگزاری مناقصات موضوع نامه شماره 130890 مورخ 83.11.17 در نظر دارد برای عنوان پروژه خود را طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده، از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. عنوان پروژه: مزایده شماره 116-94 با موضوع: واگذاری منافع بهره برداری از تابلوها، بیلبوردها، تلویزیون شهری، لمپوست بنرهای جاده اختصاصی و حق استفاده از بالن های تبلیغاتی در شرکت سهامی نمایشگاه ها برای تبلیغات محیطی از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دواطلب به حضور در مزایده دعوت به عمل می آید جهت دریافت...
بیشتر...

مزایده نصب و راه اندازی تلوزیون های شهری در شیراز

مزایده نصب و راه اندازی تلوزیون های شهری در شیراز مزایده گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/06/28 شماره آگهی: 94-454  آدرس : فارس، بلوار عدالت جنوبی , ابتدای بلوار دولت، سازمان عمران شهرداری شیراز شرح آگهی فراخوان 454-94 با توجه به نیاز مجموعه شهرداری شیراز مبنی بر نصب و راه اندازی تلویزیون های شهری , تابلوهای روز شمار در مناطق شهر شیراز , از تمامی شرکت هایی که توانایی اجرا و پشتیبانی موارد مذکور را دارا می باشند دعوت به عمل می آید نسب به ارائه توانمندی و رزومه کاری خود تا پایان شهریور ماه به دبیرخانه سازمان عمران شهرداری شیراز به آدرس ذیل اقدام نمایند . آدرس : بولوار عدالت جنوبی , ابتدای بولوار دولت سازمان عمران شهرداری شیراز
بیشتر...

مناقصه نصب تلوزیون شهری در شیراز

مناقصه نصب تلوزیون شهری در شیراز مناقصه گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/06/23 شماره آگهی: 454-94  آدرس : فارس، بلوار عدالت جنوبی ، ابتدای بلوار عدالت سازمان عمران شهرداری شیراز شرح آگهی فراخوان 454-94 با توجه به نیاز مجموعه شهرداری شیراز مبنی بر نصب و راه اندازی تلوزیون های شهری ، تابلوهای روزشمار در مناطق شهر شیراز ، از تمامی شرکت هایی که توانایی اجرا و پشتیبانی موارد مذکور را دارا می باشند دعوت به عمل می آید نسبت به ارائه توانمندی و رزومه کاری خود تا پایان شهریور ماه به دبیرخانه سازمان عمران شهرداری شیراز به آدرس ذیل اقدام نمایند. آدرس: بلوار عدالت جنوبی ، ابتدای بلوار عدالت سازمان عمران شهرداری شیراز روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز
بیشتر...

مناقصه نصب 5 دستگاه تلویزیون شهری در شهر شهریار

مناقصه نصب 5 دستگاه تلویزیون شهری در شهر شهریار مناقصه گزار: شهرداری شهریار  تاریخ: 1394/06/23 شماره آگهی:  نوبت دوم  آدرس : تهران ، - شرح آگهی آگهی تجدید فراخوان عمومی شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به تهیه و نصب 5 دستگاه تلویزیون شهری در قالب bot بر مبنای شرط سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی طبق مجوز شماره 246 مورخ 94.2.8 شورای اسلامی شهر شهریار از طریق فرخوان عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد فراخوان پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به امور مالی شهرداری شهریار مراجعه نمایید. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . هزینه درج آگهی به عهده برنده فراخوان می باشد. مسعود رهنما - شهردار شهریار
بیشتر...

مناقصه واگذاری 5 دستگاه تلویزیون شهری در شهریار

مناقصه واگذاری 5 دستگاه تلویزیون شهری در شهریار مناقصه  گزار: شهرداری شهریار  تاریخ: 1394/06/16 شماره آگهی: نوبت اول  آدرس : تهران ، - شرح آگهی آگهی تجدید فراخوان عمومی شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به تهیه و نصب 5 دستگاه تلویزیون شهری در قالب bot بر مبنای شرط سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی طبق مجوز شماره 246 مورخ 94.2.8 شورای اسلامی شهر شهریار از طریق فرخوان عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دیافت اسناد فراخوان پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به امور مالی شهرداری شهریار مراجعه نمایید. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . هزینه درج آگهی به عهده برنده فراخوان می باشد. مسعود رهنما - شهردار شهریار
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری در بابل

مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری در بابل مزایده  گزار: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل  تاریخ: 1394/06/12 شماره آگهی: -  آدرس : مازندران ، - شرح آگهی اصلاحیه پیرو چاپ آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل در روزنامه رسالت مورخ 94.6.10 صفحه دوم نوبت دوم صحیح می باشد . تاریخ انتشار: 94.6.12 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل
بیشتر...

مناقصه نصب و راه اندازی تلویزیون شهری در باقر شهر

مناقصه نصب و راه اندازی تلویزیون شهری در باقر شهر مناقصه  گزار: شهرداری باقر شهر  تاریخ: 1394/05/31 شماره آگهی: نوبت دوم  آدرس : تهران، شهرری جاده قدیم تهران- قم شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی پروژه های شهرداری باقرشهر نوبت دوم شهرداری باقر شهر به استناد مجوز شماره 4/2/2644 مورخه 94.2.2 شورای محترم اسلامی باقرشهر در نظر دارد پروژه خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه تلویزیون شهری 6*4 مترمربع دات پیچ 10 با ماسک ضد ضربه به همراه تمامی لوازم جانبی و سازه و پایه و ... را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود با در دست داشتن سوابق کاری مرتبط جهت دریافت اسناد مناقصه ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به امور مالی شهرداری باقرشهر واقع در شهرری جاده قدیم تهران- قم مراجعه یا با تلفن 55203710 داخلی324 تماس حاصل نمایند . مهلت دریافت اسناد از شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از بیلبورد و تلوزیون شهری در مشهد

مزایده بهره برداری از بیلبورد و تلوزیون شهری در مشهد مزایده گزار: شهرداری مشهد  تاریخ: 1394/05/26 شماره آگهی: -  آدرس : - شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 44 شهرداری مشهد در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید .آگهی مزایده عمومی شماره 44  ردیف موضوع برگزار کننده مبلغ ضمانت نامه (ریال) آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  1 مزایده نوبت دوم بیلبوردهای تبلیغاتی سازمان میادین 500.000.000 1394.05.28 2 مزایده نوبت دوم بهره برداری از تلویزیون شهری میدان فلسطین سازمان میادین 500.000.000 1394.05.29 3 واگذاری حق امتیاز جمع آوری و بهره برداری از پسماندهای خشک محدوده شهرداری منطقه 18 بجز ایستگاه های ثابت مبادله پسماند خشک به مدت سه سال کامل شمسی سازمان پسماند 135.000.000 1394.05.31 4 واگذاری ح...
بیشتر...

مناقصه نصب و راه اندازی تلویزیون شهری در شهر ری

مناقصه نصب و راه اندازی تلویزیون شهری در شهر ری مناقصه گزار: شهرداری باقرشهر  تاریخ: 1394/05/24 شماره آگهی: نوبت اول  آدرس : تهران، شهرری جاده قدیم تهران- قم شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی پروژه های شهرداری باقرشهر نوبت اول شهرداری باقر شهر به استناد مجوز شماره 4/2/2644 مورخه 94.2.2 شورای محترم اسلامی باقرشهر در نظر دارد پروژه خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه تلویزیون شهری 6*4 مترمربع دات پیچ 10 با ماسک ضد ضربه به همراه تمامی لوازم جانبی و سازه و پایه و ... را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود با در دست داشتن سوابق کاری مرتبط جهت دریافت اسناد مناقصه ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به امور مالی شهرداری باقرشهر واقع در شهرری جاده قدیم تهران- قم مراجعه یا با تلفن 55203710 داخلی324 تماس حاصل نمایند. مهلت دریافت اسناد از شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری 94...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری در بابل

مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری در بابل مزایده گزار: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل  تاریخ: 1394/05/17 شماره آگهی: چاپ مرحله دوم  آدرس : مازندران ، - شرح آگهی آگهی مزایده چاپ مرحله دوم سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل برابر درخواست شماره 1447 مورخ 94.4.3 در نظر دارد مزایده ای با مشخصات ذیل برگزار نماید . 1- موضوع مزایده : تهیه نصب و بهره برداری از تلویزیون شهری به مساحت تقریبی 20 متر مربع 2- مبلغ پایه اجاره بها ماهیانه براساس قیمت کارشناسی 33.000.000 ریال برای سال اول و برای سالهای آتی به میزان 20 درصد به اجاره بها سال گذشته افزوده می شود . 3- مدت بهره برداری : 5 سال شمسی 4- کل مبلغ مزایده : 2.946.873.600 ریال 5- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 148.000.000 ریال است که می بایست به یکی از صورت های مشروحه زیر به دستگاه مزایده گذار تسلیم نماید . رسید بانکی وجه مزبور به حساب سپرده سازمان...
بیشتر...