مناقصه بهره برداری از ۲ عدد تابلوی تبلیغاتی در آذربایجان غربی

مناقصه بهره برداری از ۲ عدد تابلوی تبلیغاتی در آذربایجان غربی مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پايانه های استان آذربايجان غربی  تاریخ: 1394/03/30 شماره آگهی: - آدرس:  آذربایجان غربی، اداره منابع انسانی پشتيبانی و رفاه - اداره حمل ونقل و پايانه ها شرح آگهی تاريخ بازگشايی پاکات : ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۴ - سيزدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار مهلت ارسال پيشنهاد : ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۴ - سيزدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار مهلت دریافت اسناد : ۲ / ۴ / ۱۳۹۴ - دوم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار تاريخ اعتبار پيشنهاد : ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۴ - سيزدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار موضوع نصب بنر بهره برداری و نگهداری از ۲ عدد تابلوهای تبليغاتي در محور اروميه - سلماس ، فلکه فرودگاه دستگاه مناقصه گزار : اداره کل حمل و نقل و پايانه های استان آذربايجان غربی محل دریافت اسناد : اداره منابع انسانی پشتيبانی و رفاه - اداره حمل و نقل ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از 2 عدد تابلوی تبلیغاتی در آذربایجان غربی

مزایده بهره برداری از 2 عدد تابلوی تبلیغاتی در آذربایجان غربی مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجان غربی  تاریخ: 1394/03/30 شماره آگهی: نوبت دوم 9 - 75 - 94 آدرس:  آذربایجان غربی ، ارومیه ، خیابان والفجر 2 نرسیده به فلکه میثم شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 94-75-9 - نوبت دوم کارفرما : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجان غربی به آدرس ارومیه خیابان والفجر 2 نرسیده به فلکه میثم موضوع : نصب بنر , بهره برداری و نگهداری از 2 عدد تابلوهای تبلیغاتی در محور ارومیه - سلماس ( فلکه فرودگاه ) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح داشتن مشاور تبلیغاتی و کانون های آگهی و تبلیغاتی دارای مجوز می توانند در این مزایده شرکت نمایند . تحویل فروش اسناد مزایده : به مدت 7 روز از تاریخ 94.3.27 تا تاریخ 94.4.2 تحویل پیشنهادها : ظهر روز شنبه ساعت 12 تاریخ 94.4.13 مبلغ تضمین شرکت در مزایده 60.000.000 ریال نوع تضمی...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از 2 عدد تابلوی تبلیغاتی در ارومیه

مزایده بهره برداری از 2 عدد تابلوی تبلیغاتی در ارومیه مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجان غربی  تاریخ: 1394/03/27 شماره آگهی: 94-75-9 آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه خیابان والفجر 2 نرسیده به فلکه میثم شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 94-75-9 -  نوبت اول کارفرما  : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجان غربی به آدرس : ارومیه ، خیابان والفجر 2 ، نرسیده به فلکه میثم موضوع : نصب بنر , بهره برداری و نگهداری از 2 عدد تابلوهای تبلیغاتی در محور ارومیه - سلماس ( فلکه فرودگاه ) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح داشتن مشاور تبلیغاتی و کانون های آگهی و تبلیغاتی دارای مجوز می توانند در این مزایده شرکت نمایند . تحویل فروش اسناد مزایده : به مدت 7 روز از تاریخ 94.3.27 تا تاریخ 94.4.2 تحویل پیشنهادها : ظهر روز شنبه  ساعت 12 تاریخ 94.4.13 مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 60.000.000 ریال نوع تضمین : ضمانتنامه ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی در تهران

مزایده بهره برداری از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی در تهران مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران  تاریخ: 1394/03/17 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: تهران ، - ، خیابان شهید سپهبد قرنی ، خیابان شهید کلانتری غربی ، پلاک 80 ، روبروی سفارت لبنان ، طبقه اول ، اتاق 116 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت دوم موضوع : واگذاری بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور تهران لشکرک زمان دریافت اسناد : 5 روز اداری پس از انتشار آخرین آگهی نحوه دریافت اسناد : مراجعه حضوری به آدرس تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی ، پلاک 80 ، روبروی سفارت لبنان ، طبقه اول اتاق 116 . مهلت ارائه اسناد به مدت 10 روز از زمان انقضای دریافت اسناد زمان بازگشایی پاکتها : پیشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشایی خواهند شد . مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده مبلغ تضمین شرکت در مزایده 360.000.000 ری...
بیشتر...

مزایده نصب بنر و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی در استان فارس

مزایده نصب بنر و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی در استان فارس مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/03/17 شماره آگهی: 94/41/15 نوبت اول آدرس: فارس، شیراز- بلوار مدرس- حدفاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت- اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس- اتاق 407 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94.41.15 (نوبت اول) وضوع مزایده : اجازه نصب بنر و بهرده برداری از تابلو تبلیغاتی محور شیراز- مرودشت تضمنی شرکت در مزایده : 44.000.000 ریال بصورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی می باشد. مهلت دریافت اسناد : 94.3.25 محل دریافت اسناد : شیراز- بلوار مدرس- حدفاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت- اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس- اتاق 407 مهلت دریافت پیشنهادات :94.4.4  ، آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 13 صبح) زمان بازگشایی پیشنهادات : 94.4.6 ، آدرس فوق الذکر، امور اداری (ساعت 11 صب...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در تهران

مزایده بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در تهران مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران  تاریخ: 1394/03/16 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: تهران ، - ، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، پلاک 80، روبروی سفارت لبنان، طبقه اول ، اتاق 116 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت اول موضوع : واگذاری بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور تهران لشکرک زمان دریافت اسناد : 5 روز اداری پس از انتشار آخرین آگهی نحوه دریافت اسناد : مراجعه حضوری به آدرس تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، پلاک 80، روبروی سفارت لبنان، طبقه اول اتاق 116 . مهلت ارائه اسناد به مدت 10 روز از زمان انقضای دریافت اسناد زمان بازگشایی پاکت ها : پیشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشایی خواهند شد . مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده مبلغ تضمین شرکت در مزایده 360.000.000 ریال می ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی پل عابر پیاده در رویان

مزایده بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی پل عابر پیاده در رویان مزایده گزار: شهرداری رویان  تاریخ: 1394/03/09 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: مازندران ، رویان ، خیابان امام شرح آگهی تجدید مزایدهشهرداری رویان در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از تابلوی منصوب به روی پل عابر پیاده واقع در خیابان امام را از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری رویان مراجعه یا از طریق سایت اینترنتی www.royan.ir اسناد مربوط به مزایده را دریافت نمایند.موقعیت موضوع مزایده موقعیت پل عابر پیاده و سایر شرایط مزایده ضمیمه پیشنهاد مزایده می باشد.مبلغ تضمین شرکت در مزایده به ازای تابلوی هر طرف پل عابر پیاده مبلغ 12.500.000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا چک تضمین شده بانکیمهلت دریافت اسناد : متقاضیانی که دارای شرکت حقوقی مرتبط یا موسسه فرهنگی و ک...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از سه دستگاه تابلوی تبلیغاتی در کرمان

مزایده بهره برداری از سه دستگاه تابلوی تبلیغاتی در کرمان مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل پایانه های استان کرمان  تاریخ: 1394/02/30 شماره آگهی: نوبت دوم شماره 45/3/4 آدرس: کرمان، کرمان، دبیرخانه اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان واقع در بلوار جمهوری اسلامی بعد از پل راه آهن روبروی سالن ورزشی فجر شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 45/1/3 نام دستگاه اداره کل حمل و نقل پایانه های استان کرمان نوع مزایده عمومی یک مرحله ای موضوع مزایده نصب و بهره برداری از سه دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور کرمان، رفسنجان، باغین و بالعکس میزان سپرده شرکت در مزایده شصت و دو میلیون و هشتصد و نود هزار و دویست ریال 62899200 ریال محل دریافت اسناد دبیرخانه اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان واقع در کرمان بلوار جمهوری اسلامی بعد از پل راه آهن روبروی سالن ورزشی فجر مهلت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 12...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در تهران

مزایده بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در تهران مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران  تاریخ: 1394/02/29 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، پلاک 80 روبروی سفارت لبنان طبقه اول اتاق 116 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ایموضوع واگذاری ساخت ، نصب ، بهره برداری و نگهداری 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در آزاد راه تهران - قم مسیر برگشت قبل از پل فرودگاه فنداسیون تابلوها اجرا گردیده است.زمان دریافت اسناد 5 روز اداری پس از انتشار آخرین آگهینحوه دریافت اسناد مراجعه حضوری به آدرس : تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی ، خیابان شهید کلانتری غربی ، پلاک 80 روبروی سفارت لبنان طبقه اول اتاق 116 .مهلت ارائه اسناد به مدت 10 روز از زمان انقضای دریافت اسنادزمان بازگشایی پاکتها پیشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشایی خواهد شد.مبلغ واریزی جهت شرکت در مز...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از 6 تابلوی تبلیغاتی در شاهین شهر

مزایده بهره برداری از 6 تابلوی تبلیغاتی در شاهین شهر مزایده گزار: سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر  تاریخ: 1394/02/22 شماره آگهی: - آدرس: اصفهان، - شرح آگهی مزایده عمومیسازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده واگذار نماید .1- اجازه بهره برداری از 6 عدد تابلوی تبلیغاتی در نقاط تعیین شده به مدت دو سال (تجدید آگهی)2- اجازه بهره برداری از کیوسک اغذیه فروشی در شاهین شهر ، پارک انقلاب ، جنب نمازخانه به مدت دو سال ( نوبت اول ) متقاضیان می بایستی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 94.3.2 برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادها و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 94.3.3 برای تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر ، خیابان شهید مطهری (بهداری ) ، فرعی 2 ، پلاک 40 یا به سایت مربوطه به نشانی WWW.REFAHI.SHAAHINSHAHR.COM مراجعه نمایند.سازمان در رد یا قبول یک یا ک...
بیشتر...