‌برندسازی ‌شهری در ‌ایران

‌برندسازی ‌شهری در ‌ایران یکی از مفاهیمی که امروزه در مدیریت شهرها بکارگرفته می شود مفهوم برند شهری است. برند شهر به صورت روزافزونی به مثابه دارایی مهم در راستای توسعه شهر و همچنین ابزاری اثربخش به منظور تمایز، بهبود جایگاه و افزایش نفوذ و اعتبار شهر، انگاشته میشود. راهبرد دشوار برندسازی شهری ایجاد هویتی برای شهر است که از گسترهای از متغیرهای مفهومی نظیر تاریخ، مردم شناسی، اقتصاد، سیاست و خط همشی ها توسعه یافته است. یک شهراغلب دارای پندارهای قابل شناسایی خاص یا ارزشهای درونی ادراك شده از ساکنان آن است. درادامه با مفهوم کامل ‌برندسازی ‌شهری آشنا خواهید شد. آشنایی با مفهوم برندسازی شهری راهبرد دشوار برندسازی شهری ایجاد هویتی برای شهر است که از گستره های از متغیرهای مفهومی نظیر تاریخ، مردم شناسی، اقتصاد، سیاست و خط مشی ها توسعه یافته است. یک شهر اغلب دارای پندارهای قابل شناسایی خاص یا ارزشهای درونی ادراك شده ا...
بیشتر...