مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی در استان فارس

مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی در استان فارس مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/01/22 شماره آگهی: شماره 94/41/6 نوبت دوم آدرس: فارس، شیراز، بلوار مدرس، حدفاصل پل غدیر و فضل آباد، جنب بانک تجارت، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس اتاق 407 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/6موضوع مزایده: اجاره بهره برداری از تابلو تبلیغاتی محور شیراز- مرودشتتضمین شرکت در مزایده: 122.000.000 ریال به صورت فیش نقدی یا ضمانت نامه بانکی می باشد.مهلت دریافت اسناد 94.1.29محل دریافت اسناد شیراز، بلوار مدرس، حدفاصل پل غدیر و فضل آباد، جنب بانک تجارت، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس اتاق 407 مهلت دریافت پیشنهادات 94.2.1 آدرس فوق واحد دبیرخانه تا ساعت 10 صبحزمان بازگشایی پیشنهادات 94.2.1 آدرس فوق الذکر اداری ساعت 11 صبح
بیشتر...

مزایده اجاره بهره برداری از تابلو تبلیغاتی در فارس

مزایده اجاره بهره برداری از تابلو تبلیغاتی در فارس مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/01/20 شماره آگهی: شماره 94/41/5 نوبت اول آدرس: فارس، شیراز، بلوار مدرس، حدفاصل پل غدیر و فضل آباد، جنب بانک تجارت، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس اتاق 407 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/5موضوع مزایده: اجاره بهره برداری از تابلو تبلیغاتی محور شیراز- مرودشتتضمین شرکت در مزایده: 122.000.000 ریال به صورت فیش نقدی یا ضمانت نامه بانکی می باشد.مهلت دریافت اسناد 94.1.29محل دریافت اسناد :  شیراز- بلوار مدرس، حدفاصل پل غدیر و فضل آباد، جنب بانک تجارت، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس ، اتاق 407 مهلت دریافت پیشنهادات 94.2.1 آدرس فوق واحد دبیرخانه تا ساعت 10 صبحزمان بازگشایی پیشنهادات 94.2.1 آدرس فوق الذکر اداری ساعت 11 صبح
بیشتر...