مزایده اجاره فضاهای تبلیغات محیطی در شیراز

مزایده اجاره فضاهای تبلیغات محیطی در شیراز مزایده گزار: اداره کل راه آهن فارس  تاریخ: 1394/06/29 شماره آگهی: 58/94/2 م  آدرس : فارس، شیراز- جاده شیراز،سپیدان، بین مجتمع خلیج فارس و پلیس راه، ایستگاه راه آهن، اداره کل راه آهن فارس، امور قراردادها شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 58/94/2 م کل راه آهن فارس در نظر دارد نسبت به اجاره فضاهای مناسب جهت امور تبلیغات محیطی مطرح در سالن مسافری ایستگاه راه آهن شیراز و پل صدرا و پل خان محور اداره کل راه آهن فارس به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد الشرایط واگذار نماید. موضوع مزایده: اجاره فضاهای مناسب جهت امور تبلیغات در سالن مسافربری ایستگاه راه آهن شیراز ، پل صدرا و پل خان محور اداره کل راه آهن فارس طبق اسناد مزایده. توضیح: داشتن مجوز فعالیت در زمینه امور تبلیغاتی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای متقاضیان در مزایده الزامی...
بیشتر...

مزایده نصب و راه اندازی تلوزیون های شهری در شیراز

مزایده نصب و راه اندازی تلوزیون های شهری در شیراز مزایده گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/06/28 شماره آگهی: 94-454  آدرس : فارس، بلوار عدالت جنوبی , ابتدای بلوار دولت، سازمان عمران شهرداری شیراز شرح آگهی فراخوان 454-94 با توجه به نیاز مجموعه شهرداری شیراز مبنی بر نصب و راه اندازی تلویزیون های شهری , تابلوهای روز شمار در مناطق شهر شیراز , از تمامی شرکت هایی که توانایی اجرا و پشتیبانی موارد مذکور را دارا می باشند دعوت به عمل می آید نسب به ارائه توانمندی و رزومه کاری خود تا پایان شهریور ماه به دبیرخانه سازمان عمران شهرداری شیراز به آدرس ذیل اقدام نمایند . آدرس : بولوار عدالت جنوبی , ابتدای بولوار دولت سازمان عمران شهرداری شیراز
بیشتر...

مزایده نصب بنر بر روی یک عدد تابلو تبلیغاتی در فارس

مزایده نصب بنر بر روی یک عدد تابلو تبلیغاتی در فارس مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/06/28 شماره آگهی: شماره 94/41/47 نوبت اول  آدرس : فارس، شیراز، بلوار مدرس، حدفاصل پل غدیر و فضل آباد- جنب بانک تجارت، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس- اتاق 407 شرح آگهی آگهی مزایده آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/47 نوبت اول موضوع مزایده: اجازه نصب بنر بر روی یک عدد تابلو تبلیغاتی روبروی پلیس راه شیراز- مرودشت تضمین شرکت در مزایده: 88.000.000 ریال بصورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد . مهلت دریافت اسناد: 94.07.07 محل دریافت اسناد: شیراز، بلوار مدرس، حدفاصل پل غدیر و فضل آباد- جنب بانک تجارت، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس- اتاق 407. مهلت دریافت پیشنهادات: 94.07.18 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 14) زمان بازگشایی پیشنهادات: 94.07.19 آدرس فوق الذکر، ا...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلو تبلیغاتی پیشانی پل عابر پیاده در فارس

مزایده بهره برداری از تابلو تبلیغاتی پیشانی پل عابر پیاده در فارس مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/06/28 شماره آگهی: 94/41/45 نوبت اول  آدرس : فارس ، - شرح آگهی آگهی مزایده آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره94/41/45 نوبت اول موضوع مزایده : اجازه ساخت ، نصب و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده جاده شیراز - مرودشت -زرقان تضمین شرکت در مزایده : 95.000.000 ریال بصورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد . مهلت دریافت اسناد : 94.07.7 محل دریافت اسناد : شیراز - بلوار مدرس - حدفاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 . مهلت دریافت پیشنهادات : 94.07.18 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 14) زمان بازگشایی پیشنهادات : 94.07.19 آدرس فوق الذکر ، امور اداری ساعت 10 صبح شماره تماس : 07137176241 اداره کل حمل و نقل و پایان...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محور شیراز – مرودشت

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محور شیراز – مرودشت مزایده  گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/06/05 شماره آگهی: شماره 94/41/36نوبت دوم  آدرس : فارس، شیراز - بلوار مدرس - حدفاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 شرح آگهی آگهی مزایده آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/36نوبت دوم موضوع مزایده : اجازه نصب بنر و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی محور شیراز - مرودشت تضمین شرکت در مزایده : 88.000.000 ریال بصورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد . مهلت دریافت اسناد : 94.06.12 محل دریافت اسناد : شیراز - بلوار مدرس - حدفاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 . مهلت دریافت پیشنهادات : 94.04.19 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 9 صبح) زمان بازگشایی پیشنهادات : 94.06.19 آدرس ف...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلو تبلیغاتی محور شیراز – مرودشت

مزایده بهره برداری از تابلو تبلیغاتی محور شیراز – مرودشت مزایده  گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/06/03 شماره آگهی: شماره 94/41/35 نوبت اول  آدرس : فارس، شیراز - بلوار مدرس - حدفاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 شرح آگهی آگهی مزایده آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/35 نوبت اول موضوع مزایده : اجازه نصب بنر و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی محور شیراز - مرودشت تضمین شرکت در مزایده : 88.000.000 ریال بصورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد . مهلت دریافت اسناد : 94.06.12 محل دریافت اسناد : شیراز - بلوار مدرس - حدفاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 و با مراجعه به سایت زیر مهلت دریافت پیشنهادات : 94.04.19 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 9 صبح) زمان بازگشایی پیش...
بیشتر...

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر کازرون

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر کازرون مزایده گزار: شهرداری کازرون  تاریخ: 1394/05/28 شماره آگهی: نوبت اول  آدرس :  فارس ، - شرح آگهی آگهی مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر کازرون شهرداری کازرون در نظر دارد نسبت به واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر با قیمت پایه ماهیانه 60.000.000 ریال به مدت یکسال به بخش خصوصی از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه علاقمندان دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را براساس فرم مزایده حداکثر تا ده روز پس از نشر آخرین آگهی در پاکت سربسته به شهرداری اعلام نمایند. سیدمهدی مکی- شهرداری کازرون
بیشتر...

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شیراز

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شیراز مزایده گزار: سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/05/25 شماره آگهی: نوبت دوم شماره 94/44  آدرس : فارس، میدان ولیعصر عج ، بلوار پیرنیا ، خیابان مثنوی کوچه 1 پشت درمانگاه نادر کاظمی ، انتهای ده متری قدس شرح آگهی مزایده عمومی شماره 94/44 سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز در نظر دارد بهره برداری از تعداد 99 دستگاه کیوسک جهت فضای تبلیغاتی ( پشت جایگاه کیوسکها و سایبانها ) واقع در سطح شهر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ 94.5.25 تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 94.6.4 به محل دبیرخانه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز واقع در میدان ولیعصر عج ، بولوار پیرنیا ، خیابان مثنوی ، کوچه یک پشت در...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از استندهای تبلیغاتی در فارس

مزایده بهره برداری از استندهای تبلیغاتی در فارس مزایده گزار: شهرداری اقلید  تاریخ: 1394/05/06 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس:  فارس، - شرح آگهی مزایده نوبت اول نوبت دوم 94.5.6 شهرداری اقلید در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز فضا ، طراحی ، ساخت ، نصب ، بهره برداری از استندهای تبلیغاتی متحرک جهت نصب بنر و سایر بیلبوردهای قابل نصب در نقاط مختلف شهر بر اساس نظر شهرداری و مبلمان شهری طبق اسناد مزایده به مدت سه سال از طریق مزایده کتبی اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای صلاحیت لازم از ادارات ذیربط می باشند ، دعوت به عمل می آید جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده حداکثر 10 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به شهرداری اقلید مراجعه و یا با تلفن های 6 - 44552104 تماس حاصل نمایند . شرایط مزایده : شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. به پیشنهاداتی که فاقد سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد . هزینه چ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلو پل عابر پیاده محور شیراز – مرودشت

مزایده بهره برداری از تابلو پل عابر پیاده محور شیراز – مرودشت مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/05/04 شماره آگهی: شماره 94/41/17 نوبت اول آدرس: فارس ، - شرح آگهی آگهی مزایده آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/17 نوبت اول موضوع مزایده : اجازه ساخت ، نصب و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده محور شیراز - مرودشت تضمین شرکت در مزایده : 95.000.000 ریال بصورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی می باشد . مهلت دریافت اسناد : 94.5.15 محل دریافت اسناد : شیراز - بلوار مدرس - حدفاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 . مهلت دریافت پیشنهادات : 94.5.25 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 9 صبح) زمان بازگشایی پیشنهادات : 94.5.25 آدرس فوق الذکر ، امور اداری ساعت 10 صبح شماره تماس : 07137176241 اداره کل حمل و نقل و پایانه ها...
بیشتر...