مزایده بهره برداری از تابلوهای پل عابر پیاده در استان فارس

مزایده بهره برداری از تابلوهای پل عابر پیاده در استان فارس مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل پایانه های استان فارس  تاریخ: 95/03/03 شماره آگهی : 95/41/6 (مرحله دوم)  آدرس : فارس ، شیراز ، بلوار مدرس - حدفاصل پل غدیر و فضل آباد -جنب بانک تجارت - اداره کل پایانه استان فارس - اتاق 407 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 95/41/6 (مرحله دوم) موضوع مزایده : اجازه بهره برداری از تابلو تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده جاده شیراز - مرودشت و پایانه بار شیراز تضمین شرکت در مزایده : 60/000/000 ريال به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد . مهلت دریافت اسناد : 95/03/11 محل دریافت اسناد : شیراز ، بلوار مدرس - حد فاصل پل غدیر و فضل آباد -جنب بانک تجارت - اداره کل پایانه استان فارس - اتاق 407 مهلت دریافت پیشنهادات: 95/03/20 به آدرس فوق ، واحد دبیرخانه ( تا ساعت 10 ) زمان بازگشایی پیشنهادات : 95/03/20 به آدرس فوق ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی جاده شیراز – سپیدان

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی جاده شیراز – سپیدان مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/12/08 شماره آگهی : 94/41/73 ، نوبت اول  آدرس : فارس ، شیراز - بلوار مدرس - حد فاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/73 ، نوبت اول موضوع مزایده : اجازه بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی جاده شیراز - سپیدان تضمین شرکت در مزایده : 30.000.000 ریال به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی می باشد . مهلت دریافت اسناد : 94.12.15 محل دریافت اسناد : شیراز - بلوار مدرس - حدفاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 مهلت دریافت پیشنهادات : 94.12.25 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 10) زمان بازگشایی پیشنهادات : 94.12.25 آدرس فوق الذکر ، امور اداری ...
بیشتر...

مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی در جاده شیراز – سروستان

مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی در جاده شیراز – سروستان مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/10/19 شماره آگهی : شماره 94/41/66 ، نوبت دوم  آدرس : فارس، شیراز - بلوار مدرس - حدفاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/66 نوبت دوم موضوع مزایده : اجاره بهره برداری از تابلو تبلیغاتی جاده شیراز - سروستان تضمین شرکت در مزایده : 30.000.000 ریال به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد . مهلت دریافت اسناد : 94.10.27 محل دریافت اسناد : شیراز - بلوار مدرس - حدفاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 مهلت دریافت پیشنهادات : 94.11.10 آدرس فوق الذکر واحد دبیرخانه (تا ساعت 10) زمان بازگشایی پیشنهادات : 94.11.10 آدرس فوق الذکر ، امور ادار...
بیشتر...

مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی در جاده شیراز – سروستان

مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی در جاده شیراز – سروستان مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/10/17 شماره آگهی : شماره 94/41/65، نوبت اول  آدرس : فارس، شیراز - بلوار مدرس - حد فاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/65 نوبت اول موضوع مزایده : اجاره بهره برداری از تابلو تبلیغاتی جاده شیراز - سروستان تضمین شرکت در مزایده : 30.000.000 ریال به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد . مهلت دریافت اسناد : 94.10.27 محل دریافت اسناد : شیراز - بلوار مدرس - حدفاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 مهلت دریافت پیشنهادات : 94.11.10 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 10) زمان بازگشایی پیشنهادات : 94.11.10 آدرس فوق الذکر ، امور اداری ساعت...
بیشتر...

بهره برداری از درآمد تبلیغاتی در نمایشگاه کتاب شیراز

بهره برداری از درآمد تبلیغاتی در نمایشگاه کتاب شیراز مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس اعلام کرد : باید درآمد تبلیغاتی نمایشگاه کتاب استان فارس صرف هزینه های آن شود. به گزارش پایگاه خبری محیطی ، دکتر بهزاد مریدی در نشست هماهنگی نمایشگاه کتاب اظهار داشت : موضوع تبلیغات محیطی و درآمد تبلیغاتی نمایشگاه کتاب استان فارس به نحوی است که باید جلوی استفاده یک جانبه از آن گرفته شود. وی ادامه داد : برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب هیچ گونه امکان بهره برداری از تبلیغات محیطی آن را ندارند،حتی این مجموعه امکان نصب یک بیلبورد یا بنر در فضای نمایشگاه بین المللی شیراز را نمی دهد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود : از آنجایی که نمایشگاه کتاب ، رویداد گسترده فرهنگی در هر یک از استان هاست، در جلسه ای با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد که استطاعت مالی برگزاری نمایشگاه برای همه استان ها را نداریم، بنابراین استان هایی که می توانند این نمایشگاه را برگزار کنن...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از بیلبوردهای پل عابر پیاده در فارس

مزایده بهره برداری از بیلبوردهای پل عابر پیاده در فارس مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/08/13 شماره آگهی: 94/41/57 - نوبت دوم  آدرس : فارس ، شیراز - بلوار مدرس - حد فاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت , اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 شرح آگهی متن آگهی مزایده آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/57 ( نوبت دوم ) موضوع مزایده : اجاره ساخت و نصب بیلبورد و بهره برداری تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده جاده شیراز - سپیدان /شیراز - کازرون /شیراز - سروستان تضمین شرکت در مزایده : برابر ارقام قید شده در اسناد مزایده بصورت فیش نقدی یا ضمانت نامه بانکی باشد . مهلت دریافت اسناد : 94.8.24 محل دریافت اسناد : شیراز - بلوار مدرس - حد فاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت , اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 . مهلت دریافت پیشنهادات : 94...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تبلیغات پل عابر پیاده در استان فارس

مزایده بهره برداری از تبلیغات پل عابر پیاده در استان فارس مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/08/13 شماره آگهی: 94/41/57- نوبت اول  آدرس : فارس ، شیراز - بلوار مدرس - حد فاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت , اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 . شرح آگهی متن آگهی مزایده آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/57 ( نوبت اول ) موضوع مزایده : اجاره ساخت و نصب تابلو و بهره برداری تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده جاده شیراز - سپیدان /شیراز - کازرون /شیراز - سروستان تضمین شرکت در مزایده : برابر ارقام قید شده در اسناد مزایده بصورت فیش نقدی یا ضمانت نامه بانکی باشد . مهلت دریافت اسناد : 94.8.24 محل دریافت اسناد : شیراز - بلوار مدرس - حد فاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت , اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 . مهلت دریافت پیشنهادات : 94....
بیشتر...

مناقصه نصب تابلوهای اطلاعاتی مجتمع ها در فارس

مناقصه نصب تابلوهای اطلاعاتی مجتمع ها در فارس مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/07/09 شماره آگهی: نوبت دوم شماره 94/41/50  آدرس : فارس، شیراز- حد فاصل فضل آباد و پل غدیر اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس طبقه چهارم گروه فنی شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/50 مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس موضوع : ساخت و حمل و نصب تابلوهای اطلاعاتی مجتمع های خدماتی رفاهی در محورهای استان فارس نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 185.000.000 ریال که می بایست به صورت فیش واریزی و یا ضمانتنامه بانکی باشد. مبلغ برآورد : 2.297.588.852 ریال مهلت و محل دریافت اسناد: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 94.7.18 شیراز- حد فاصل فضل آباد و پل غدیر اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس طبقه چهارم گروه فنی مهلت و محل دریافت اسناد و پیشنهادات: ت...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل های عابر پیاده در استان فارس

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل های عابر پیاده در استان فارس مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/07/09 شماره آگهی: شماره94/41/43 نوبت دوم  آدرس : فارس، شیراز - بلوار مدرس - حدفاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/43 نوبت دوم موضوع مزایده : اجازه ساخت و نصب تابلو و بهره برداری تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده جاده شیراز - سپیدان/ شیراز- کازرون/ شیراز- سروستان تضمین شرکت در مزایده : برابر ارقام قید شده در اسناد مزایده به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد. مهلت دریافت اسناد : 94.7.18 محل دریافت اسناد : شیراز - بلوار مدرس - حدفاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 مهلت دریافت پیشنهادات : 94.07.28 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ...
بیشتر...

مزایده نصب تابلو تبلیغاتی در پلیس راه شیراز- مرودشت

مزایده نصب تابلو تبلیغاتی در پلیس راه شیراز- مرودشت مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/06/30 شماره آگهی: شماره 94/41/48نوبت دوم  آدرس : فارس، شیراز، بلوار مدرس، حدفاصل پل غدیر و فضل آباد- جنب بانک تجارت، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس- اتاق 407 شرح آگهی آگهی مزایده آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/48 نوبت دوم موضوع مزایده: اجازه نصب بنر بر روی یک عدد تابلو تبلیغاتی روبروی پلیس راه شیراز- مرودشت تضمین شرکت در مزایده: 88.000.000 ریال بصورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد. مهلت دریافت اسناد: 94.07.07 محل دریافت اسناد: شیراز، بلوار مدرس، حدفاصل پل غدیر و فضل آباد- جنب بانک تجارت، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس- اتاق 407. مهلت دریافت پیشنهادات: 94.07.18 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 14) زمان بازگشایی پیشنهادات: 94.07.19 آدرس فوق الذکر، امو...
بیشتر...