مزایده تبلیغات بر روی 10 دستگاه ایستگاه اتوبوس

مزایده تبلیغات بر روی 10 دستگاه ایستگاه اتوبوس مزایده گزار: سازمان حمل و نقل همگانی چهاردانگه  تاریخ: 1394/02/28 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: تهران، بلوار آیت الله سعیدی ، شهرک صنعتی ، مجتمع کاوه ، طبقه دوم ،واحد 18 شرح آگهی سازمان حمل و نقل همگانی چهاردانگه ، در نظر دارد تبلیغات منصوبه بر روی 10 دستگاه ایستگاه اتوبوس سطح شهر را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید . لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ آخرین آگهی به این سازمان واقع در بلوار آیت الله سعیدی، شهرک صنعتی، مجتمع کاوه، طبقه دوم، واحد 18 مراجعه نمایند. مبلغ تضمین شرکت در مزایده به میزان 35.000.000 ریال میباشد که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را تضمین های معتبر تسلیم و یا مبلغ مذکور را به شماره حساب 3100002831005 بانک ملی شعبه چهاردانگه واریز نمایند. هز...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی در استان تهران

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی در استان تهران مزایده گزار: شرکت ارتباطات هدی ارقام  تاریخ: 1394/02/27 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: تهران، حکیم غرب ، بعد از اشرفی اصفهانی ، خیابان سهیلی قهرودی ، خیابان باهنر ، خیابان کاشفی نیک ، خیابان پائیزان ، کوچه وحدت چهارم شمالی ، پلاک 13 ، طبقه 4 شرکت ارتباطات هدی ارقام شرح آگهی مزایده شرکت ارتباطات هدی ارقام در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شامل تابلوی بالای ایستگاه اتوبوس ، اتوبوس و ... را از طریق تتشریفات قانونی مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .مهلت خرید اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 94.2.29محل خرید اسناد : حکیم غرب ، بعد از اشرفی اصفهانی ، خیابان سهیلی قهرودی ، خیابان باهنر ، خیابان کاشفی نیک ، خیابان پائیزان ، کوچه وحدت چهارم شمالی ، پلاک 13 ، طبقه 4 شرکت ارتباطات هدی ارقام جهت اطلاعات بیشت...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در تهران

مزایده بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در تهران مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران  تاریخ: 1394/02/29 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، پلاک 80 روبروی سفارت لبنان طبقه اول اتاق 116 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ایموضوع واگذاری ساخت ، نصب ، بهره برداری و نگهداری 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در آزاد راه تهران - قم مسیر برگشت قبل از پل فرودگاه فنداسیون تابلوها اجرا گردیده است.زمان دریافت اسناد 5 روز اداری پس از انتشار آخرین آگهینحوه دریافت اسناد مراجعه حضوری به آدرس : تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی ، خیابان شهید کلانتری غربی ، پلاک 80 روبروی سفارت لبنان طبقه اول اتاق 116 .مهلت ارائه اسناد به مدت 10 روز از زمان انقضای دریافت اسنادزمان بازگشایی پاکتها پیشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشایی خواهد شد.مبلغ واریزی جهت شرکت در مز...
بیشتر...

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس اسلامشهر

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس اسلامشهر مزایده گزار: سازمان اتوبوسرانی اسلامشهر و حومه  تاریخ: 1394/02/23 شماره آگهی: - آدرس: تهران، اسلامشهر ضلع جنوبی میدان نماز خیابان تعاون شرح آگهی آگهی تجدید مزایدهسازمان اتوبوسرانی اسلامشهر و حومه در نظر دارد نسبت به واگذاری فضای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس با نصب سازه مناسب تبلیغاتی بروی ایستگاه محدود برون شهری به تعداد 12ایستگاه به شرکتهای تبلیغاتی واجد شرایط به مدت یکسال واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مزایده حراج راس ساعت 15روز چهارشنبه مورخ 94.2.30 در محل سازمان واقع در اسلامشهر ضلع جنوبی میدان نماز خیابان تعاون حضور بهم برسانند . ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 56363040 امور مالی سازمان تماس حاصل نمائید .توضیحات 1- واریز مبلغ 15.000.000 ریال در وجه جاری 3100003114000 سازمان نزد بانک ملی ایران شعبه امام سجاد (ع) ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی در تهران

مزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی در تهران مزایده گزار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور  تاریخ: 1394/02/20 شماره آگهی: - آدرس:  تهران، ابتدای اتوبان نیایش ، مجموعه ورزشی انقلاب شرح آگهی آگهی مزایده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ، در نظر دارد بهره برداری از مکان ذیل واقع در مجموعه ورزشی شهید کشوری را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص ( حقیقی ، حقوقی ) واجد شرایط واگذار نماید.موضوع مزایده : بهره برداری از سه مکان تبلیغاتی درمجموعه ورزشی شهید کشوری مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 84.000.000 هشتاد و چهار میلیون ریال مبلغ پایه کارشناسی : 2.180.000.000 دو میلیارد و صد و هشتاد میلیون ریال مدت بهره برداری : یک سال شمسی1- نام و نشانی مزایده گذار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس : تهران ، ابتدای اتوبان نیایش ، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن : 26216300 2- نحوه خرید اسناد مزایده : واریز ...
بیشتر...

مزایده تبلیغات در ایستگاه اتوبوس استان تهران

مزایده تبلیغات در ایستگاه اتوبوس استان تهران مزایده گزار: سازمان حمل و نقل همگانی چهاردانگه  تاریخ: 1394/02/21 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: تهران، بلوار آیت الله سعیدی، شهرک صنعتی، مجتمع کاوه، طبقه دوم، واحد 18 شرح آگهی سازمان حمل و نقل همگانی چهاردانگه، در نظر دارد تبلیغات منصوبه بر روی 10 دستگاه ایستگاه اتوبوس سطح شهر را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ آخرین آگهی به این سازمان واقع در بلوار آیت الله سعیدی، شهرک صنعتی، مجتمع کاوه، طبقه دوم، واحد 18 مراجعه نمایند. مبلغ تضمین شرکت در مزایده به میزان 35.000.000 ریال میباشد که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را تضمین های معتبر تسلیم و یا مبلغ مذکور را به شماره حساب 3100002831005 بانک ملی شعبه چهاردانگه واریز نمایند . هزینه ...
بیشتر...

مزایده واگذاری تبلیغات ایستگاه های اتوبوس استان تهران

مزایده واگذاری تبلیغات ایستگاه های اتوبوس استان تهران مزایده گزار: سازمان اتوبوسرانی باغستان  تاریخ: 1394/02/17 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: تهران، شهر باغستان شرح آگهی مزایده عمومیسازمان اتوبوسرانی باغستان در نظر دارد نسبت به واگذاری فضای تبلیغاتی سایبان ایستگاه های اتوبوس شهر باغستان از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان پس از چاپ نوبت دوم آگهی مزایده به واحد امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.1- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .2- جمع مبلغ پایه کارشناسی 277.860.000 ریال3- سپرده شرکت در مزایده 13.893.000 ریال4- مدت قرارداد از تاریخ عقد قرارداد به مدت 36 ماه 5- تاریخ چاپ نوبت دوم 94.2.24 ( 5 شنبه ) 6- هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد .7- آدرس ، شهریار ، باغستان ، بلوار امام خمینی ( ره ) ، بلوار ولیعصر (عج ) ، خیابان چهارم غربی سازمان اتوبوسرانی شهر باغستا...
بیشتر...

مزایده واگذاری 3 دستگاه پل عابر پیاده در استان تهران

مزایده واگذاری 3 دستگاه پل عابر پیاده در استان تهران مزایده گزار: شهرداری نسیم شهر  تاریخ: 1394/02/08 شماره آگهی: نوبت دوم شماره 94/1 آدرس: تهران، - شرح آگهی مزایده  شماره 94/1 شهرداری نسیم شهر در نظر دارد نسبت به مزایده موضوع مشروحه ذیل اقدام نماید . بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند و جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 56755561 - 021 تماس حاصل فرمایند. ضمناََ مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا 10 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود . هزینه درج آگهی به عهده برنده و سایر شرایط در زمان عقد قرارداد قید خواهد شد .  موضوع مزایده مبلغ قیمت پایه به ریال مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریال واگذاری 3 دستگاه پل عابر پیاده  175.000.000  8.750.000 فروش ضایعات شامل : آهن آلات ، پلاستیک و ... مستعمل  318.793.000  16...
بیشتر...

مناقصه استعلام پایه تبلیغاتی در تهران

مناقصه استعلام پایه تبلیغاتی در تهران مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق  تاریخ: 1394/02/07 شماره آگهی: 12941007000036 آدرس: تهران، - شرح آگهی استعلام نام دستگاه خریدار : شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق تاریخ پایان اعتبار : 94.2.10 ساعت 10:00شرح کلی نیاز : پایه تبلیغاتیمشخصات کالای مورد نیاز: پایه بیلبورد تبلیغاتی طبق دو برگ طرح و مشخصات پیوستتعداد مورد نیاز : 10عددجهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سایت WWW.SETADIRAN.IR مراجعه فرمایید
بیشتر...

مزایده واگذاری تبلیغات محیطی شهردر تهران

مزایده واگذاری تبلیغات محیطی شهردر تهران مزایده گزار: شهرداری شمشک  تاریخ: 1394/02/06 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: تهران، شمیرانات - رودبار قصران - شمشک شهرداری شمشک شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی شهرداری شمشک در نظر دارد به استناد مجوز شماره 4567ک93 مورخ 93.10.16 شورای اسلامی شهر ، تبلیغات محیطی شهر را به مبلغ 3.000.000.000 ریال سه میلیارد ریال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط  واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای دارای سوابق دعوت می گردد پس از مدت یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی به واحد امور مالی - امور قراردادها مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند .نشانی  : تهران - شمیرانات - رودبار قصران - شمشک شهرداری شمشک ( تلفن 24873000 و 26526949 )مبلغ سپرده 150.000.000 ریال (یکصد و پنجاه میلیون ریال) می باشد که باید به حساب شماره 302073686 به نام شهرداری شمشک نزد بانک تجارت شعبه فشم واریز ...
بیشتر...