مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن مشهد

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن مشهد مزایده گزار : اداره کل راه آهن خراسان  تاریخ: 1396/01/30 شماره آگهی : نوبت اول شماره 7-37-96  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده شماره 7-37-96 نوبت اول اداره کل راه آهن خراسان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه مشهد را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. 1- نام سازمان مزایده گزار اداره کل راه آهن خراسان 2- شرح مختصر موضوع مزایده: بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه مشهد 3- مهلت خرید اسناد مزایده تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 96.2.7 4- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 500.000 (پانصد هزار ) ریال به حساب 2176401700009 تمرکز وجوه درآمد راه آهن خراسان نزد بانک ملی ایران (شعبه شهید هاشمی نژاد مشهد /کد 8511) واریز گردد. 5- خرید از سایت http://iets.mporg.ir رایگان می باشد. 6- محل خرید حضوری اسناد مزایده مشهد...
بیشتر...

مزایده بهره برداری فضاهای تبلیغاتی سالن انتظار راه آهن

مزایده بهره برداری فضاهای تبلیغاتی سالن انتظار راه آهن مزایده گزار : اداره کل راه آهن خراسان  تاریخ: 1395/10/25 شماره آگهی : شماره 46-37-95  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده مزایده شماره 46-37-95 اداره کل راه آهن خراسان در نظر دارد بهره برداری فضاهای تبلیغاتی سالن انتظار مسافرین، زیرگذرها و روی سکوهای ایستگاه های اداره کل راه آهن خراسان شامل مشهد، نیشابور، نقاب، سبزوار و سرخس را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. 1- نام سازمان مزایده گزار: اداره کل راه آهن خراسان 2- شرح مختصر موضوع مزایده: بهره برداری از قضاهای تبلیغاتی سالن انتظار و مسافرین، زیرگذرها و روی سکوهای ایستگاه های اداره کل راه آهن خراسان شامل مشهد، نیشابور، نقاب، سبزوار و سرخس 3- مهلت خرید اسناد مزایده: تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 95.11.03 4- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ریال به حساب...
بیشتر...

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی راه آهن خراسان

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی راه آهن خراسان مزایده گزار : اداره کل راه آهن خراسان  تاریخ: 1394/10/14 شماره آگهی : شماره 44-37-94  آدرس : خراسان رضوی، مشهد - میدان راه آهن - اداره کل راه آهن خراسان - حوزه مدیریت - امور قرارداها و خریدها شرح آگهی آگهی مزایده تجدید مزایده شماره 44-37-94 اداره کل راه آهن خراسان در نظر دارد مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سالن مسافری ، زیرگذرها و روی سکوهای ایستگاه های راه آهن خراسان را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . نام سازمام مزایده گزار : اداره کل راه آهن خراسان شرح مختصر موضوع مزایده : مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سالن مسافری ، زیرگذرها و روی سکوهای ایستگاه های راه آهن خراسان مهلت خرید اسناد مزایده : تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 94.10.22 محل خرید حضوری اسناد مزایده : مشهد - میدان راه آهن - اداره کل راه آهن خراسان - حوزه ...
بیشتر...