مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای استان مرکزی

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای استان مرکزی مزایده گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی  تاریخ: 1395/10/07 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مرکزی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی موضوع آگهی: واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای استان مرکزی تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 921.327.536 ریال نهصد و بیست و یک میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار و پانصد و سی و شش ریالل بصورت نقد به حساب سیبا بانک ملی شعبه مرکزی اراک به شماره 2176375204008 واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماه قابل تمدید یا تضمین های دیگر مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی بشماره 123402/ت 50659 ه در پاکت الف ارائه گردد. مهلت و محل دریافت اسناد: از تاریخ 95.10.6 لغایت 95.10.12 به مدت 7 روز به آدرس: اراک- میدان امام خمینی ره سه راهی خمین-- دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی با در دست داشتن معرفی ن...
بیشتر...

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای استان مرکزی

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای استان مرکزی مزایده گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی  تاریخ: 1395/10/06 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان مرکزی شرح آگهی   آگهی مزایده عمومی موضوع آگهی: واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای استان مرکزی تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 921.327.536 ریال نهصد و بیست و یک میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار و پانصد و سی و شش ریال بصورت نقد به حساب سیبا بانک ملی شعبه مرکزی اراک به شماره 2176375204008 واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماه قابل تمدید یا تضمین های دیگر مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی بشماره 123402/ت 50659 ه در پاکت الف ارائه گردد. مهلت و محل دریافت اسناد: از تاریخ 95.10.6 لغایت 95.10.12 به مدت 7 روز به آدرس: اراک- میدان امام خمینی ره سه راهی خمین- دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی با در دست داشتن...
بیشتر...

مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی در یزد – نوبت دوم

مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی در یزد – نوبت دوم  مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد  تاریخ: 1395/10/06 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 95/1  آدرس : استان یزد شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 95/1 نوبت دوم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مزایده واگذار نماید. رشته و گروه پیمانکار: پروانه فعالیت شرکت های تبلیغاتی و یا مشاور تبلیغاتی هردو دارای مجوز معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد تاریخ و مهلت دریافت اسناد مزایده: واجدین شرایط می توانند نسبت به دریافت اسناد مزایده به آدرس: یزد، صفاییه، خیابان تیمسار فلاحی،، خیابان مریم، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد ساختمان معاونت فنی از تاریخ 1395.10.04 لغایت 1395.10.08 اقدام نمایند. تاریخ و مهلت تحویل اسناد: مزایده گر باید پس از دریافت اسناد، اسناد مزایده...
بیشتر...

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای در خراسان رضوی

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای در خراسان رضوی مزایده گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی  تاریخ: 1395/10/05 شماره آگهی : -  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی مزایده عمومی واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای استان خراسان رضوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی در نظر دارد ظرفیت تبلیغاتی جاده ای استان را از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی / حقوقی دارای مجوز یا پروانه فعالیت معتبر تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ 267.252.480 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی و یا چک تضمینی در وجه اداره کل واریز گردد. مهلت و نحوه تهیه اسناد تا مورخ 95.10.11 از طریق سایت اینترنتی HTTP://IETS.MPORG.IR قابل مراجعه و دریافت می باشد. مدت قبول پیشنهادات تا راس ساعت 8 صبح مورخ 95.10.21 می باشد و ...
بیشتر...

مزایده واگذاری 26 تابلو تبلیغاتی واقع در محورهای مواصلاتی

مزایده واگذاری 26 تابلو تبلیغاتی واقع در محورهای مواصلاتی  مزایده گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری  تاریخ: 1395/10/05 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 95/77/7  آدرس : استان چهارمحال و بختیاری شرح آگهی آگهی مزایده محدود یک مرحله ای شماره 95/77/7 نوبت دوم مزایده گزار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد بلوار طالقانی مجتمع ادارات روبرویی فرمانداری تلفن 3-32244852 نمابر 32250997 کد پستی 8817653449 آدرس الکترونیکی www.charmahal.rmto.ir پست الکترونیک charmahal@rmto.ir موضوع مزایده واگذاری 26 تابلو تبلیغاتی واقع در محورهای مواصلاتی استان چهارمحال و بختیاری به مدت 3 سال مبلغ تضمین شرکت در مزایده مبلغ 60.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر از بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با مدت اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید تا سه ماه ...
بیشتر...

مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی در یزد

مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی در یزد  مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد  تاریخ: 1395/10/04 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/1  آدرس : استان یزد شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 95/1 نوبت اول اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مزایده واگذار نماید. رشته و گروه پیمانکار: پروانه فعالیت شرکت های تبلیغاتی و یا مشاور تبلیغاتی هردو دارای مجوز معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد تاریخ و مهلت دریافت اسناد مزایده: واجدین شرایط می توانند نسبت به دریافت اسناد مزایده به آدرس: یزد، صفاییه، خیابان تیمسار فلاحی، خیابان مریم، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد ساختمان معاونت فنی از تاریخ 1395.10.04 لغایت 1395.10.08 اقدام نمایند. تاریخ و مهلت تحویل اسناد: مزایده گر باید پس از دریافت اسناد، اسناد مزایده ...
بیشتر...

مزایده واگذاری 26 تابلو تبلیغاتی واقع در محورهای مواصلاتی

مزایده واگذاری 26 تابلو تبلیغاتی واقع در محورهای مواصلاتی  مزایده گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری  تاریخ: 1395/10/04 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/77/7  آدرس : استان چهارمحال و بختیاری شرح آگهی آگهی مزایده محدود یک مرحله ای شماره 95/77/7 نوبت اول مزایده گزار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد بلوار طالقانی مجتمع ادارات روبروی فرمانداری تلفن 3-32244852 نمابر 32250997 کد پستی 8817653449 آدرس الکترونیکی www.charmahal.rmto.ir پست الکترونیک charmahal@rmto.ir موضوع مزایده واگذاری 26 تابلو تبلیغاتی واقع در محورهای مواصلاتی استان چهارمحال و بختیاری به مدت 3 سال مبلغ تضمین شرکت در مزایده مبلغ 60.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر از بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با مدت اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید تا سه ماه د...
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب چهار دستگاه پل عابر پیاده در تهران

مزایده ساخت و نصب چهار دستگاه پل عابر پیاده در تهران  مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران  تاریخ: 1395/10/04 شماره آگهی : 95/4 نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 95/4 نوبت دوم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران موضوع مزایده ها : 1- ساخت و نصب چهار دستگاه پل عابر و همچنین افزایش متراژ یک دستگاه پل عابر در محورهای مواصلاتی استانن تهران و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی پلهای مذکور پس از اتمام دوره ساخت 2- واگذاری بهره برداری از هشت دستگاه تابلوی تبلیغاتی منصوب بر پیشانی چهار دستگاه پل عابر محور آزادراه تهران قم زمان دریافت اسناد : از روز چهارشنبه تاریخ 95.10.1 لغایت روز چهارشنبه 95.10.8 نحوه دریافت اسناد : مراجعه حضوری (به آدرس تهران - تهران نو - بعد از سی متری نارمک - نرسیده به خاقانی - ایستگاه ابوریحان - ادارهه کل راهداری و حمل ونقل جاده ای است...
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب چهار دستگاه پل عابر پیاده در تهران

مزایده ساخت و نصب چهار دستگاه پل عابر پیاده در تهران  مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران  تاریخ: 1395/10/01 شماره آگهی : 95/4 نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 95/4 نوبت اول اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران موضوع مزایده ها : 1- ساخت و نصب چهار دستگاه پل عابر و همچنین افزایش متراژ یک دستگاه پل عابر در محورهای مواصلاتی استان تهران و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی پلهای مذکور پس از اتمام دوره ساخت 2- واگذاری بهره برداری از هشت دستگاه تابلوی تبلیغاتی منصوب بر پیشانی چهار دستگاه پل عابر محور آزادراه تهران قم زمان دریافت اسناد : از روز چهارشنبه تاریخ 95.10.1 لغایت روز چهارشنبه 95.10.8 نحوه دریافت اسناد : مراجعه حضوری (به آدرس تهران - تهران نو - بعد از سی متری نارمک - نرسیده به خاقانی - ایستگاه ابوریحان - اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان...
بیشتر...

مناقصه طراحی،احداث دو پل فلزی عابر پیاده در محور یاسوج

مناقصه طراحی،احداث دو پل فلزی عابر پیاده در محور یاسوج  مناقصه گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد  تاریخ: 1395/09/29 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان کهگیلویه و بویراحمد شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 85/2 و 85/3 نوبت دوم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل را براساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات , اطلاعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت دعوت می گردد در مناقصات ذیل شرکت نمایند به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط , مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 1- دستگاه مناقصه گزار و نشانی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج - میدان حمل و...
بیشتر...