مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی دو وجهی در کرج

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی دو وجهی در کرج مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری کرج  تاریخ: 1394/05/18 شماره آگهی: -  آدرس : البرز، کرج ، میدان آزادگان ، خیابان برغان ، طبقه فوقانی بانک ملی ، سازمان زیبا سازی ، طبقه چهار شرح آگهی آگهی مزایده سازمان زیبا سازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول را از طریق فراخوان مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط به صورت اجاره به مدت دو سال واگذار نماید. موضوع مزایده: بیلبورد دو وجهی بیلقان دو سال شمسی مبلغ اجاره برای دو سال به ریال: 2.400.000.000 مبلغ سپرده به ریال: 120.000.000 سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق ، که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد. واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100786847193 بانک شهر شعبه عظیمیه برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباش...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در کرج

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در کرج مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری کرج  تاریخ: 1394/05/18 شماره آگهی: -  آدرس : البرز، کرج ، میدان آزادگان خیابان برغان طبقه فوقانی بانک ملی سازمان زیباسازی شرح آگهی آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به افراد و شرکت های واجد شرایط به صورت اجاره به مدت 2 سال واگذار نماید. موضوع مزایده : بیلبورد تبلیغاتی سه وجهی شهید سلطانی (دو سال شمسی) مبلغ اجاره برای دو سال : 5.040.000.000 ریال مبلغ سپرده: 252.000.000 ریال سپرده شرکت در مزایده به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد . ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد. واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100786847193 بانک شهر شعبه عظیمیه برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نبا...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی و لایت باکس در سرعین

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی و لایت باکس در سرعین مزایده گزار: شهرداری سرعین  تاریخ: 1394/03/25 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: اردبیل، - شرح آگهی آگهی مزایده شهرداری سرعین در نظر دارد محلهای زیر را جهت نصب بیلبورد تبلیغاتی و صلیبی و لایت باکس تبلیغاتی ، به شرکت های واجد الشرایط دارای مجوز فعالیت از طریق آگهی مزایده واگذار نماید . از کلیه واجدین شرایط دعوت می شود پیشنهاد خود را حداکثر ده روز پس از انتشار در روزنامه های رسمی و محلی طی سه فقره پاکت ذیل تنظیم و به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند . تضمین شرکت در مزایده به 10 درصد قیمت پایه را به عنوان سپرده نقدا به حساب 3100002537006 شهرداری نزد بانک ملی شعبه سرعین واریز و یا ضمانت نامه بانکی به همان مبلغ ارایه نماند و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت سربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند. تصویر اسناد حقوقی شامل اساسنامه و آگهی روزنامه و یا...
بیشتر...

مزایده اجاره دو عدد بیلبورد تبلیغاتی در استان خوزستان

مزایده اجاره دو عدد بیلبورد تبلیغاتی در استان خوزستان مزایده گزار: جمعیت هلال احمر استان خوزستان  تاریخ: 1394/03/21 شماره آگهی: نوبت دوم ، شماره 94/104 آدرس: خوزستان ، اهواز شرح آگهی مزایدهشماره 94/104جمعیت هلال احمر استان خوزستان در نظر دارد دو عدد بیلبورد را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکت های واجد شرایط واگذار نماید . لذا از متقاضیان دعوت می شود ضمن واریز مبلغ 200.000  ریال به شماره حساب جم 47974797/84 بانک ملت شعبه فلکه دوم کیانپارس اهواز به نام جمعیت هلال احمر بابت هزینه خرید اسناد مزایده به معاونت اداری و پشتیبانی هلال احمر واقع در اهواز ، کیانپارس ، خیابان 13  شرقی ، جنب بنیاد مسکن مراجعه نمایند . شماره مزایده عنوان مزایده محل اجرا براورد تقریبی سالیانه به ریال مبلغ تضمین شرکت در مزایده براساس آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مهلت فروش اسناد از تاریخ درج اولین آگهی تاریخ ...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در استان خوزستان

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در استان خوزستان مزایده گزار: جمعیت هلال احمر استان خوزستان  تاریخ: 1394/03/19 شماره آگهی: نوبت اول ؛ شماره 94/104 آدرس:  خوزستان ، اهواز ، - شرح آگهی مزایدهشماره 94/104جمعیت هلال احمر استان خوزستان در نظر دارد دو عدد بیلبورد تبلیغاتی را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکت های واجد شرایط واگذار نماید . لذا از متقاضیان دعوت می شود ضمن واریز مبلغ 200.000  ریال به شماره حساب جم 47974797/84 بانک ملّت شعبه فلکه دوم کیانپارس اهواز به نام جمعیت هلال احمر بابت هزینه خرید اسناد مزایده به معاونت اداری و پشتیبانی هلال احمر واقع در اهواز ، کیانپارس ، خیابان 13  شرقی جنب بنیاد مسکن مراجعه نمایند. شماره مزایده عنوان مزایده محل اجرا براورد تقریبی سالیانه به ریال مبلغ تضمین شرکت در مزایده براساس آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مهلت فروش اسناد از تاریخ درج اولین ...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در فردوس

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در فردوس مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خراسان جنوبی  تاریخ: 1394/02/22 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: خراسان جنوبی، - شرح آگهی تجدید مزایده عمومیاداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خراسان جنوبی در نظر دارد : یک بیلبورد تبلیغاتی به متراژ 60 متر مربع در کیلومتر 5 محور فردوس، اسلامیه را از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید . لذا کلیه متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ انتشار آگهی تا پایان ساعت اداری مورخ 94.2.30 به اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خراسان جنوبی به آدرس : بیرجند ، نبش غفاری 25 - امور اداری مراجعه و حداکثر تا ساعت 9 صبح مورخ 94.3.6 پیشنهادات خود را در ساعات اداری به امور اداری کل حمل و نقل و پایانه های استان خراسان رضوی تحویل و رسید دریافت نمایند .مبلغ پایه اجاره ...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در نوشهر

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در نوشهر مزایده گزار: شهرداری نوشهر  تاریخ: 1394/02/17 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: مازندران، - شرح آگهی آگهی مزایده کتبی اجاره بیلبورد تبلیغاتی شهرداری نوشهر در نظر دارد 4 عدد بیلبورد تبلیغاتی را از طریق مزایده کتبی به اجاره برساند . بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید .شرح 4 عدد بیلبورد تبلیغاتی به ابعاد 6*10 متر واقع در محدوده نوشهر به مدت 24 ماهمبلغ پایه 960.000.000مبلغ ضمانت  48.000.000الف - محل دریافت اسناد امور قراردادهای شهرداری نوشهرب -  محل قبول پیشنهادات دبیرخانه شهرداری نوشهرسپرده شرکت در مزایده ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب شماره 310002116008 نزد بانک ملی به نام شهرداری نوشهرمهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد فروش اسناد تا پایان وقت اداری 94.2.24 بوده و پیشنهادات باید تا ساعت 14 روز یکشنبه مور...
بیشتر...