مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در عباس آباد

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در عباس آباد مزایده گزار : شهرداری عباس آباد  تاریخ: 1394/11/12 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : مازندران ، - شرح آگهی مزایده نوبت اول دستگاه مزایده گذار : شهرداری عباس آباد موضوع : اجاره بیلبورد تبلیغاتی شهرداری عباس آباد در نظر دارد تعداد 2 عدد بیلبورد تبلیغاتی را به مدت یک سال جهت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید . مشخصات تابلوها : الف - تابلوی یک طرفه 6*12 جنب پارک مدرس ب- تابلوی دو طرفه 6*12 قسمت شمالی پل کاظم رود قیمت پایه کارشناسی : تابلوی الف : سالانه به مبلغ 180.000.000 ریال یکصد و هشتاد میلیون ریال تابلوی ب : ماهانه به مبلغ 240.000.000 ریال دویست و چهل میلیون ریال شرایط : 1- متقاضیان می بایست جهت شرکت در مزایده برای هر یک از موارد فوق الذکر الف و ب به میزان 5 درصد از کل قیمت کارشناسی را الف : مبلغ 9.000.000 ریال و ب : مبلغ 12.000.000 ریال را به ...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در کرج

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در کرج مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کرج  تاریخ: 1394/10/30 شماره آگهی :  1009  آدرس : البرز، کرج میدان آزادگان ، خیابان برغان ، طبقه فوقانی بانک ملی ، سازمان زیباسازی شرح آگهی آگهی مزایده شماره 1009 سازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به افراد و شرکت های واجد شرایط به صورت اجاره به مدت 2 سال واگذار نماید . موضوع مزایده : اجاره بیلبورد سه وجهی شهید سلطانی شهر کرج (دو سال شمسی ) مبلغ اجاره و قیمت پایه کارشناسی برای دو سال شمسی ریال : 3.600.000.000 ریال مبلغ سپرده : 180.000.000 ریال 1-سپرده شرکت در مزایده به یکی از روش های ذیل ارائه گردد . ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد . واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100786847193 بانک شهر شعبه عظیمی...
بیشتر...

مزایده اجاره یک عدد بیلبورد تبلیغاتی تک وجهی در خرم آباد

مزایده اجاره یک عدد بیلبورد تبلیغاتی تک وجهی در خرم آباد مزایده گزار : سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1394/10/20 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : لرستان، خیابان امام خمینی ره سبزه میدان ، خیابان مجاهدین اسلام ، نرسیده به سه راه میرملاس شرح آگهی آگهی نوبت دوم سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد به استناد مصوبه دویست و شصت و نهمین جلسه هیئت مدیره سازمان و بر اساس ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ساخت ، نصب و اجاره یک عدد بیلبورد تبلیغاتی تک وجهی واقع در پل هوایی خیابان انقلاب را از طریق مزایده عمومی به مدت 3 سال به بخش خصوصی واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 2.100.000 ریال بابت بیلبورد تک وجهی به حساب سپرده شماره 100786764141 بانک شهر شعبه انقلاب به نام سازمان میادین پیشنهادات خود را همراه فیش واریزی به مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در پاکت های دربسته به دبیرخا...
بیشتر...

مزایده اجاره دو عدد بیلبورد تبلیغاتی در استان مازندران

مزایده اجاره دو عدد بیلبورد تبلیغاتی در استان مازندران مزایده گزار : استانداری مازندران  تاریخ: 1394/10/05 شماره آگهی : -  آدرس : مازندران، شهرداری زرگرمحله شرح آگهی نوع فراخوان مزایده نوع برگزاری یک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ریال برآورد مالی 312000000 تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۴ - چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۴ - سیزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مهلت دریافت اسناد : ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴ - دهم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۴ - بیست و پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار موضوع : اجاره مکان نصب دو عدد بیلبورد تبلیغاتی در باند کندرو ضلع شمالی اتوبان بابل به آمل دستگاه مناقصه گزار : استانداری مازندران محل دریافت اسناد : شهرداری زرگرمحله
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در نوشهر

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در نوشهر مزایده گزار : شهرداری نوشهر  تاریخ: 1394/10/05 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : مازندران ، - شرح آگهی آگهی مزایده کتبی اجاره بیلبورد تبلیغاتی شهرداری نوشهر شهرداری نوشهر در نظر دارد دو عدد بیلبورد تبلیغاتی را از طریق مزایده کتبی به اجاره برساند. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید. شرح : دو عدد بیلبورد تبلیغاتی دو طرفه واقع در محدوده نوشهر به مدت 24 ماه مبلغ پاپه : 276.000.000 ریال مبلغ ضمانت : 15.000.000 ریال محل دریافت اسناد : امور قراردادهای شهرداری نوشهر محل قبول پیشنهادات : دبیرخانه شهرداری نوشهر سپرده شرکت در مزایده : ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب شماره 310002116008 نزد بانک ملی به نام شهرداری نوشهر مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد فروش اسناد تا پایان وقت اداری 94.10.10 بوده و پیشنها...
بیشتر...

مزایده اجاره دو عدد بیلبورد تبلیغاتی در زرگر محله مازندران

مزایده اجاره دو عدد بیلبورد تبلیغاتی در زرگر محله مازندران مزایده  گزار : شهرداری زرگر محله  تاریخ: 1394/10/01 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : مازندران ، - شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت دوم 1- مزایده گذار : شهرداری زرگر محله 2- عنوان مزایده : اجاره مکان نصب دو عدد بیلبورد تبلیغاتی در معابر اصلی شهر 3- قیمت پایه کارشناسی : اجاره مکان هر یک از تابلوها در سال اول 13.000.000 ریال که به ازای هر سال تمدید 20 درصد به مبلغ سال قبل افزایش می یابد (برای مدت 7 سال) این قیمت به صورت پایه و خالص پرداختی می باشد. 4- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 15.600.000 ریال 5- نوع تضمین شرکت در مزایده : فقط ضمانت نامه بانکی معتبر 6- محل و مهلت دریافت اسناد مزایده : تا پایان وقت اداری مورخ 94.10.10 7- محل و مهلت تحویل اسناد مزایده : شهرداری زرگر محله تا پایان وقت اداری روز مورخ 94.10.13 8- تاریخ و محل تشکیل کمیسیون : ساعت 1...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در خرم آباد

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در خرم آباد مزایده  گزار : سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1394/10/01 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : لرستان، خیابان امام خمینی ره سبزه میدان ، خیابان مجاهدین اسلام ، نرسیده به سه راه میرملاس شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد بر اساس ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری در نظر دارد ساخت ، نصب و اجاره 2 عدد بیلبورد تک وجهی واقع در خیابان شریعتی ، جنب دیوار مخروبه آذری ، ابتدای خیابان معرفت را از طریق مزایده عمومی به مدت 3 سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 4.200.000 ریال بابت دو وجه بیلبورد تبلیغاتی به حساب سپرده شماره 100786764141 بانک شهر شعبه انقلاب به نام سازمان میادین ،پیشنهادات خود را همراه فیش واریزی به مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در پاکت های دربسته به دبیرخانه سا...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در نوشهر

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در نوشهر مزایده  گزار : شهرداری نوشهر  تاریخ: 1394/09/29 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : مازندران ، - شرح آگهی آگهی مزایده کتبی اجاره بیلبورد تبلیغاتی شهرداری نوشهر شهرداری نوشهر در نظر دارد دو عدد بیلبورد تبلیغاتی را از طریق مزایده کتبی به اجاره برساند. بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید. شرح : دو عدد بیلبورد تبلیغاتی دو طرفه واقع در محدوده نوشهر به مدت 24 ماه مبلغ پاپه : 276.000.000 ریال مبلغ ضمانت : 15.000.000 ریال محل دریافت اسناد : امور قراردادهای شهرداری نوشهر محل قبول پیشنهادات : دبیرخانه شهرداری نوشهر سپرده شرکت در مزایده : ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب شماره 310002116008 نزد بانک ملی به نام شهرداری نوشهر مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد فروش اسناد تا پایان وقت اداری 94.10.10 بوده و پیشن...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در خرم آباد

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در خرم آباد مزایده  گزار : سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1394/09/24 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : لرستان، خیابان امام خمینی (ره) سبزه میدان ، خیابان مجاهدین اسلام ، نرسیده به سه راه میرملاس شرح آگهی آگهی مزایده نوبت اول سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد بر اساس ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری در نظر دارد ساخت ، نصب و اجاره 2 عدد بیلبورد تک وجهی واقع در خیابان شریعتی ، جنب دیوار مخروبه آذری ، ابتدای خیابان معرفت را از طریق مزایده عمومی به مدت 3 سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 4.200.000 ریال بابت دو وجه بیلبورد به حساب سپرده شماره 100786764141 بانک شهر شعبه انقلاب به نام سازمان میادین پیشنهادات خود را همراه فیش واریزی به مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در پاکت های دربسته به دبیرخانه سازمان میا...
بیشتر...

مناقصه اجاره بیلبورد تبلیغاتی در استان مازندران

مناقصه اجاره بیلبورد تبلیغاتی در استان مازندران مناقصه  گزار: شرکت مخابرات استان مازندران  تاریخ: 1394/08/27 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : مازندران، بابل ، خیابان مدرس ، دبیرخانه ستاد شرکت مخابرات مازندران شرح آگهی آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 94/21-م/ی نوبت دوم نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت مخابرات استان مازندران نشانی دستگاه مناقصه گزار : مازندران -بابل - خیابان مدرس - ستاد شرکت مخابرات مازندران تلفن : 32335009-011 موضوع مناقصه : اجاره بیلبورد تبلیغاتی همراه اول سطح استان طی لیست پیوست مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 90.000.000 ریال دستگاه نظارت : مدیریت ارتباطات سیار نوع تضمین : ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه مخابرات مازندران و قابل تمدید و یا وجه نقد واریز به حساب جام شماره 1672372372 و به شماره شناسه پرداخت 30000804257168 و یا چک تضمین شده بانکی مهلت دریافت اسناد : ازتاریخ 94.8.20 لغایت 94.8.30 ...
بیشتر...