مزایده ساخت و نصب و اجاره 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده ساخت و نصب و اجاره 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1396/01/19 شماره آگهی : 96-026  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 96-026 نوبت اول شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد ساخت و نصب و اجاره 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی را در قالب یک بسته از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید. لذا کلیه شرکتهای و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اوراق مزایده به آدرس میدان شهید مطهری ، نبش بلوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه – سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری – واحدکپی مراجعه نمایند. - نرخ پایه ماهیانه به ریال : 436.800.000 نرخ پایه سه سال به ریال : 15.724.800.000 ریال مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریال : 790.000.000 _ متقاضی می بایس...
بیشتر...

مزایده اجاره سه بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر شیراز

مزایده اجاره سه بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1396/01/19 شماره آگهی : 96-27  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 96-027 نوبت اول شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجاره سه بیلیورد تبلیغاتی در سطح شهر را در قالب یک بسته جهت بهره برداری از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید. لذا کلیه شرکتهای و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اوراق مزایده به آدرس میدان شهید مطهری ، نبش بلوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه – سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری – واحدکپی مراجعه نمایند. متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید و رویت نموده و از کم و کیف مورد اجاره مطلع گردد و پیش بینی های لازم بخصوص در مورد اجاره و درآ...
بیشتر...

مزایده اجاره 20 عدد سازه لایت باکس در شیراز

مزایده اجاره 20 عدد سازه لایت باکس در شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1396/01/19 شماره آگهی : 96-25  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 9596-025 نوبت اول شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجاره 20 عدد سازه لایت باکس واقع در بلوار مدرس را در قالب یک بسته جهت بهره برداری تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید. لذا کلیه شرکتهای و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلاکی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اوراق مزایده به آدرس میدان شهید مطهری ، نبش بلوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه – سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری – واحدکپی مراجعه نمایند. - نرخ باید دو سال به ریال : 4.752.000.000 مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریال : 240.000.000 _ متقاضی می بایست قبل از ارائه ...
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب و اجاره 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده ساخت و نصب و اجاره 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1396/01/19 شماره آگهی : نوبت اول 026-96  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 026-96 نوبت اول شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد ساخت و نصب و اجاره 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی را در قالب یک بسته جهت بهره برداری تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی به مدت سه سال واگذاری نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس میدان شهید مطهری، نبش بولوار قدوسی شرقی، جنب بانک سپه، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واحد کپی مراجعه نمایند. محل نصب: بزرگراه حسینی الهاشمی تعداد تابلو: 6 عدد نوع تابلو: بیلبورد تعداد وجه: یک وجهی ابعاد 12*4 مساحت کل 48 نر...
بیشتر...

مزایده واگذاری 8 عدد بیلبورد تبلیغاتی در فیروز آباد

مزایده واگذاری 8 عدد بیلبورد تبلیغاتی در فیروز آباد مزایده گزار : شهرداری فیروزآباد  تاریخ: 1396/01/19 شماره آگهی : -  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول 96.1.19 نوبت دوم 96.1.27 شهرداری فیروزآباد براساس مجوز شماره 143 مورخ 95.12.23 شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری 8 عدد بیلبورد تبلیغاتی در ضمن قرارداد اجاره از طریق مزایده کتبی به مدت یک سال شمسی اقدام نمایند لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد روابط عمومی شهرداری مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را بر اساس فرم مزایده حداکثر تا تاریخ هفتم اردیبهشت ماه 1396 در پاکت سربسته به شهرداری تحویل نمایند. قیمت پایه اجاره , ماهانه چهل میلیون ریال می باشد. مبلغ سپرده شرکت در مزایده دو میلیون ریال می باشد. چنانچه برندگان اول و دوم سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به تر...
بیشتر...

مزایده واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده جهت تبلیغات- نسیم شهر

مزایده واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده جهت تبلیغات- نسیم شهر مزایده گزار : شهرداری نسیم شهر  تاریخ: 1396/01/19 شماره آگهی : نوبت اول شماره 96/1  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده شماره 96/1 نوبت اول شهرداری نسیم شهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر نسیم شهر نسبت به واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده جهت تبلیغات از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند و یا جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 56753655-021 داخلی 145 تماس حاصل فرمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. جانعلی زاده - شهردار نسیم شهر
بیشتر...

مناقصه اخذ عوارض فضاهای تبلیغاتی تجاری در مشهد

مناقصه اخذ عوارض فضاهای تبلیغاتی تجاری در مشهد مناقصه گزار : سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد  تاریخ: 1396/01/19 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مناقصه نوبت دوم سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد درنظردارد انجام کلیه امور مربوط به شناسائی صدور مجوز و اخذ عوارض فضاهای تبلیغاتی تجاری و جمع آوری فضاها و تابلوهای بدون مجوز را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد مقدس بلوار توس توس 39 شهید موسی پور طبقه اول اداره امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان وقت اداری روز سه شنبه 1396.01.29 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36517044 الی 48 داخلی 172 یا 177 تماس حاصل یا به آدرس س...
بیشتر...

مزایده بیلبورد تبلیغاتی پل هوایی در تهران

مزایده بیلبورد تبلیغاتی پل هوایی در تهران مزایده گزار : شرکتی  تاریخ: 1396/01/19 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی بیلبورد تبلیغاتی پل هوایی واقع در خیابان امام خمینی بعد از میدان حر از طریق مزایده جهت اجاره واگذار می گردد. اخرین مهلت ارائه پیشنهاد 96.2.30 می باشد. تلفن تماس 61048275 و 09379898281 آدرس: تهران, خیابان امام خمینی بعد از میدان حر
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری از تبلیغات اتوبوس در اصفهان

تجدید مزایده بهره برداری از تبلیغات اتوبوس در اصفهان مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه  تاریخ: 1396/01/16 شماره آگهی : نوبت اول 95/104  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت اول به شماره 95/104 سازمان اتوبوسرانی در نظر دارد بهره برداری از تبلیغات اتوبوس بدنه و داخل ، بدنه های جایگاه های CNG و تابلوی پیریزمای 3 وجهی قسمت فوقانی ایستگاه های مکانیزه را در قبال انجام مزایده واگذار نماید. کلیه کانون ها یا شرکت های مجاز شناخته شده از سوی وزارت ارشاد و تبلیغات اسلامی حداکثر تا تاریخ 96.2.2 مهلت دارندجهت کسب اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد به دبیرخانه سازمان اتوبوسرانی مراجعه و نسبت به تحویل اسناد تا تاریخ 96.2.4 اقدام نمایند. ضمنا بازگشایی پاکات در مورخ 96.2.6 می باشد. کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. فاکس : 55235999 - 031 مجتبی ولی پناه - مدیرعامل سازم...
بیشتر...

تجدید مناقصه در بهره برداری و ساخت پل های هوایی

تجدید مناقصه در بهره برداری و ساخت پل های هوایی مناقصه گزار : شهرداری فاضل آباد  تاریخ: 1396/01/15 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان گلستان شرح آگهی نوبت اول تجدید فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت پل های هوایی سطح شهر به روش B.O.T شهرداری فاضل آباد در نظر دارد ساخت، نصب و بهره برداری پل های هوایی سطح شهر را از طریق فراخوان به سرمایه گذار واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجدشرایط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد شخصا و یا از طریق معرفی نماینده و ارایه رسید واریز مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 80621508 درآمد نزد بانک رفاه به نام شهرداری فاضل آباد به آدرس خیابان اصلی روبروی گلزار شهدا تلفن تماس 01734261444 مراجعه نمایید. 1- مبلغ برآورد هزینه طراحی ساخت و نصب تعداد 1 عدد پل هوایی به عنوان تعهد سرمایه گذار حجم سرمایه گذاری به مبلغ 1.600.000.000 ریال می باش...
بیشتر...