مزایده واگذاری۲۰ عدد تابلو تبلیغاتی داخل سالن راه آهن کرمان

مزایده واگذاری۲۰ عدد تابلو تبلیغاتی داخل سالن راه آهن کرمان مزایده گزار : اداره کل راه آهن کرمان  تاریخ: 1395/08/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان کرمان شرح آگهی تاریخ بازگشایی پاکات ۲۲ / ۹ / ۱۳۹۵ - بیست و دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت ارسال پیشنهاد ۹ / ۹ / ۱۳۹۵ - نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت دریافت اسناد ۷ / ۹ / ۱۳۹۵ - هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج تاریخ اعتبار پیشنهاد ۹ / ۹ / ۱۳۹۵ - نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج موضوع واگذاری تعداد ۲۰ عدد تابلو تبلیغاتی داخل سالن ایستگاه راه آهن کرمان(فلکسی و بنر) دستگاه مناقصه گزار اداره کل راه آهن کرمان محل دریافت اسناد اداره کل راه آهن کرمان- اداره تدارکات و ژشتیبانی- واحد امورقراردادها آدرس و تلفن :کرمان، اداره کل راه آهن کرمان- اداره تدارکات و ژشتیبانی- واحد امورقراردادها
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری از تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه

تجدید مزایده بهره برداری از تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه مزایده گزار :  شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور  تاریخ: 1395/08/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی تجدید آگـهـی مزایـده عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از مکان ذیل واقع در مجموعه ورزشی انقلاب را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص(حقیقی،حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید. ۱ - موضوع مزایده: بهره‌برداری از امتیاز انجام تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه بین المللی-تجدید ۲ - مبلغ پایه کارشناسی : ۱9،440،000،000(نوزده میلیارد و چهارصد و چهل میلیون)ریال ۳ - مبلغ تضمین شرکت در مزایده :972،000،000(نهصد و هفتاد و دو میلیون)ریال ۴ - نام و نشانی مزایده‌گزار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن:26216300 ۵ - مدت بهره برداری و محل اجرا : از تاریخ شروع قرارداد...
بیشتر...

مزایـده بهره‌برداری از امتیاز تبلیغات محیطی مجموعه ورزشی

مزایـده بهره‌برداری از امتیاز تبلیغات محیطی مجموعه ورزشی مزایده گزار :  شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور  تاریخ: 1395/08/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی تجدید آگـهـی مزایـده عمومی شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از مكان ذیل واقع در مجموعه ورزشی انقلاب را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص(حقیقی،حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید. ۱ - موضوع مزایده :بهره‌برداری از امتیاز انجام تبلیغات محیطی داخل مجموعه ورزشی انقلاب-تجدید ۲- مبلغ پایه کارشناسی : 24،302،400،000(بیست و چهار میلیارد و سیصدو دو میلیون و چهارصد هزار)ریال ۳ - مبلغ تضمین شرکت در مزایده:1،215،120،000(یکمیلیارد و دویست و پانزده میلیون و یكصد و بیست هزار )ریال ۴ - نام و نشانی مزایده‌گزار: شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن:26216300 ۵ - مدت ...
بیشتر...

مزایده واگذاری استیجاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر کازرون

مزایده واگذاری استیجاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر کازرون مزایده گزار : شهرداری کازرون  تاریخ: 1395/08/27 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده واگذاری استیجاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر نوبت دوم شهرداری کازرون در نظر دارد نسبت به واگذاری استیجاری تعداد 30 عدد تابلو تبلیغاتی در نقاط مختلف شهر با قیمت پایه اجاره ماهیانه 61.000.000 ریال از طریق مزایده به مدت یکسال اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتها واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را براساس فرم مزایده حداکثر تا ده روز کاری پس از نشر آخرین آگهی در پاکت سربسته به شهرداری اعلام نمایند. 1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 40.000.000 ریال می باشد. 2- ارایه سپرده به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه به حساب سپرده شماره 0106842587004 به نام شهرداری کازرون ...
بیشتر...

مزایده واگذاری امتیاز پروژه سیستم تبلیغات شهری در ورامین

مزایده واگذاری امتیاز پروژه سیستم تبلیغات شهری در ورامین مزایده گزار : شهرداری ورامین  تاریخ: 1395/08/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری ورامین در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز پروژه سیستم تبلیغات شهری از مزایده عمومی به مدت سه سال به اشخاص حقوقی واجد شرایط داشتن مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و حداکثر سابقه تبلیغات محیطی اقدام نماید. داوطلبان می بایست ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری و یا به سایت اینترنتی WWW.E-VARAMIN.IR شهرداری ورامین مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند. تلفن تماس 7-36242525 داخلی 364-366 ضمنا شرکت کنندگان می بایست پیشنهادات و طرح های اجرایی خود را به جهت مستهلک شدن سازه های قدیمی و بهسازی فضای تبلیغات سطح شهر در قال...
بیشتر...

مناقصه طراحی و اجرای نمایشگاه دایمی شهرک صنعتی- تهران

مناقصه طراحی و اجرای نمایشگاه دایمی شهرک صنعتی- تهران مناقصه گزار : شرکت شهرکهای صنعتی تهران  تاریخ: 1395/08/26 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی فراخوان انتخاب مجری برای طراحی واجرای نمایشگاه دایمی شهرک صنعتی نصیرآباد و خوارزمی با عنایت به برگزاری نمایشگاه دایمی درشهر کهای صنعتی نصیرآباد و خوارزمی بدینوسیله از مجریان توانمند جهت طراحی و اجرا طبق شرح خدمات ذیل دعوت به هم کاری می گردد. • بازدیدازمحل اجرای نمایشگاه درشهرکهای صنعتی نصیرآباد و شهرک صنعتی خوارزمی • ارائه طرح سه بعدی جانمایی از غرفه ها به همراه آفیس نشست های تجاری • تجهیزات مرغوب جهت نورپردازی • اجرای کلیه د کوراسیون با استفاده ازجنس مرغوب MDF وشیشه های دکوراتیو • تجهیزات ویراق آلات ازقبیل قفل ودستگیره و... • اجرای آفیس نشست تجاری به همراه مبلمان • زمان طراحی و اجرای طرح پس ازانعقادقرارداد2ماه می باشد. علاقمندان می توانندپیشنهادقی...
بیشتر...

مزایده واگذاری،نصب و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

مزایده واگذاری،نصب و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی مزایده گزار : شهرداری اندیشه  تاریخ: 1395/08/26 شماره آگهی : مرحله اول نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول شهرداری اندیشه در نظر دارد نسبت به تهیه، نصب و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به صورت اجاره بهای ماهیانه به مدت 4 سال از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت ارشاد) واگذار نماید. قیمت پایه جهت شرکت در مزایده برای سال اول ماهیانه مبلغ 305.000.000 ریال سپرده شرکت در مزایده مبلغ 732.000.000 ریال مهلت و محل فروش اسناد مزایده : از تاریخ چاپ آگهی لغایت روز شنبه مورخ 95.9.13 به نشانی : شهریار ، شهر اندیشه ، فاز 3 شهرداری اندیشه ، واحد امور قراردادها می باشد. مهلت و محل ارائه پیشنهادات : پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.9.14 دبیرخانه شهرداری اندیشه ...
بیشتر...

مزایده اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی

مزایده اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی مزایده گزار : شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد  تاریخ: 1395/08/26 شماره آگهی : شماره 122  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده شماره مزایده: 122 موضوع مزایده: اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی در حوزه دیجیتال و ناوگان خط یک قطار شهری مشهد (بسته تبلیغاتی شماره 2) برگزارکننده شرکت بهره برداری قطار شهری مبلغ ضمانتنامه 240.000.000 ریال مهلت خرید اسناد 95.9.3 آخرین مهلت تحویل و قرائت پیشنهادات 95.9.18 شرکت کنندگان می بایست نسبت به واریز مبلغ سیصد هزار ریال 300.000 ریال به حساب 400095000 شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد نزد بانک تجارت شعبه مرکزی مشهد جهت خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.metro.mashhad.ir و www.ets.mashhad.ir مراجعه فرمایید. شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد
بیشتر...

مزایده واگذاری یک دستگاه تابلو نمایشگر الکترونیکی در اندیشه

مزایده واگذاری یک دستگاه تابلو نمایشگر الکترونیکی در اندیشه مزایده گزار : شهرداری اندیشه  تاریخ: 1395/08/26 شماره آگهی : مرجله اول نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول شهرداری اندیشه در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز بهره برداری از یک دستگاه تابلو نمایشگر الکترونیکی شهری واقع در فاز 3 بوستان حافظ به مدت 3 سال به صورت اجاره بهای ماهیانه از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت ارشاد) واگذار نماید. قیمت پایه جهت شرکت در مزایده ماهیانه مبلغ 40.000.000 ریال سپرده شرکت در مزایده مبلغ 72.000.000 ریال مهلت و محل فروش اسناد مزایده : از تاریخ چاپ آگهی لغایت روز شنبه مورخ 95.9.13 به نشانی : شهریار ، شهر اندیشه ، فاز 3 شهرداری اندیشه ، واحد امور قراردادها می باشد. مهلت و محل ارائه پیشنهادات : پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.9...
بیشتر...

تجدید مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی در لواسان – نوبت دوم

تجدید مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی در لواسان – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری لواسان  تاریخ: 1395/08/26 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر شهرداری لواسان در نظر دارد بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی شهر لواسان را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یکساله واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.9.7 به واحد مالی شهرداری (امور قراردادها )به آدرس : لواسان -میدان امام ساختمان مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن 27661000 داخلی 309 تماس حاصل نمایند. شرایط شرکت در مزایده: 1- مبلغ 131.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به یکی از روشهای اعلام شده در شرایط مزایده 2- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 3- هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. 4- سای...
بیشتر...