مناقصه امتیاز بهره برداری از سازه های تبلیغات محیط شهری

مناقصه امتیاز بهره برداری از سازه های تبلیغات محیط شهری مناقصه گزار : شهرداری ایلخچی  تاریخ: 1395/12/11 شماره آگهی : مرحله اول نوبت دوم  آدرس : استان آذربایجان شرقی شرح آگهی آگهی فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری مرحله اول نوبت دوم تبلیغات محیط شهری ایلخچی شهرداری ایلخچی در نظر دارد به منظور ساماندهی تبلیغات محیطی شهر و به استناد مصوبات جلسه هیات عالی سرمایه گذاری به شماره 12751 مورخ 95.11.27 نسبت به واگذاری امتیاز بهره برداری از سازه های تبلیغات محیط شهری شامل سازه های غول پیکر 4 سازه، کیوسک تجاری 6 عدد ، پل عابر پیاده ، سازه جلوی بانک صادرات مطابق مشخصات مندرج اسناد فراخوان تا سقف سرمایه گذاری مبلغ 1.570.000.000 ریال به صورت مشارکتی از طریق فراخوان عمومی به اشخاص و شرکتهای تبلیغاتی واگذار نماید لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به سرمایه گذاری هستند درخواست می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد فراخوان ...
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب پل و بهره برداری از فضای تبلیغاتی

مزایده ساخت و نصب پل و بهره برداری از فضای تبلیغاتی مزایده گزار : شهرداری قائمشهر  تاریخ: 1395/12/11 شماره آگهی : شماره 85685/1/3/95 نوبت اول  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده کتبی به شماره 95/3/1/8565 نوبت اول شهرداری قائمشهر در نظر دارد نسبت به ساخت و نصب پل و بهره برداری از فضای تبلیغاتی دو طرف پل عابر پیاده را به شرح ذیل از طریق مزایده کتبی به کانون های تبلیغاتی واگذار نماید. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاع بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادها و یا به سایت WWW.GHAEMSHAHR.IR شهرداری مراجعه نمایند. 1- نوع کار : ساخت و نصب پل و بهره برداری از فضای تبلیغاتی دو طرف پل عابر پیاده که مجموعا 180 مترمربع می باشد ، طبق مشخصات ارائه شده در جدول فوق 2- محل تحویل و اخذ اسناد مزایده : ش...
بیشتر...

تجدید مزایده یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی

تجدید مزایده یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1395/12/11 شماره آگهی : -  آدرس : استان لرستان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظر دارد تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی را از طریق مزایده عمومی به مدت چهار سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ سی و یک میلیون و دویست هزار ریال به حساب سپرده شماره 100800502964 نزد بانک شهر شعبه انقلاب خرم آباد به نام سازمان فرهنگی ورزشی پیشنهادات خود را همراه با فیش واریزی به مدت یک هفته پس از انتشار آگهی در پاکتهای در بسته به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امت ، کوچه مجد کد پستی 6813818489 تحویل نمایند. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . در صورت عدم قرارداد توسط برندگان اول دوم و سوم سپرده آ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 1 دستگاه پل عابر پیاده

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 1 دستگاه پل عابر پیاده مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان  تاریخ: 1395/12/11 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 95/54/34  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/54/34 نوبت دوم 1- نام و نشانی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان به آدرس : رشت ، گلسار ، روبروی پمپ بنزین 2- شرح مختصر موضوع مزایده محل پروژه : مرمت، آماده سازی و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت تقریبی 180 مترمربع در محور رشت -- لاهیجان حدود 100 متر قبل از میدان ابریشم لاهیجان 3- مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر مدت 15 روز دوره مرمت و بازسازی پل و مدت دو سال شمسی جهت بهره برداری تبلیغاتی از تاریخ انعقاد قرارداد 4- مهلت و محل دریافت اسناد : مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ...
بیشتر...

مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در اهواز

مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در اهواز مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری اهواز  تاریخ: 1395/12/09 شماره آگهی : نوبت اول 95/12  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شماره 95/12 (ب - ت - ک -8) سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان به شماره 2/304 مورخ 95.10.22 در نظر دارد نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی گروه 8 سال 95 را از طریق مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی و شرکت ها و موسسات دارای مجوز ارشاد اسلامی و بومی استان خوزستان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید. از شرکت /کانوهای مجاز بومی استان خوزستان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به نشانی اهواز، کمپلو، جنب پزشکی قانونی محوطه بیرونی ساختمان شماره سه شهرداری 3781812 مراجعه نمایند. 1-مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مزایده: از تاریخ ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 2 دستگاه پل عابر پیاده

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 2 دستگاه پل عابر پیاده مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان  تاریخ: 1395/12/09 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/54/31  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/54/31 نوبت اول 1- نام و نشانی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان به آدرس : رشت ، گلسار ، روبروی پمپ بنزین 2- شرح مختصر موضوع مزایده محل پروژه : مرمت ، آماده سازی و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 2 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت تقریبی 310 مترمربع در محور رشت - چابکسر ( بازکیاگوراب - دریاسر) 3- مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر مدت 15 روز دوره مرمت و بازسازی پل و مدت سه سال شمسی جهت بهره برداری تبلیغاتی از تاریخ انعقاد قرارداد 4- مهلت و محل دریافت اسناد : مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.12.15 از طریق پ...
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری از یک بیلبورد تبلیغاتی – ایزدشهر

تجدید مزایده بهره برداری از یک بیلبورد تبلیغاتی – ایزدشهر مزایده گزار : شهرداری ایزدشهر  تاریخ: 1395/12/09 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده حضوری تجدید مزایده دستگاه مزایده گزار شهرداری ایزدشهر موضوع مزایده: 1- بهره برداری از یک بیلبورد تبلیغاتی 2- بهره برداری تبلیغاتی از دو طرف از یک دستگاه پل عابر پیاده برآورد اولیه 1- 180.000.000 ریال 2- 648.000.000 ریال مجموع 828.000.000 ریال طبق مصوبه استاندار محترم نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 44.000.000 ریال چهار میلیون و چهارصد هزار تومان اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ 95.12.9 الی 95.12.15 تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.12.15 تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 1 دستگاه پل عابر پیاده

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 1 دستگاه پل عابر پیاده مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان  تاریخ: 1395/12/09 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/54/34  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/54/34 نوبت اول 1- نام و نشانی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان به آدرس : رشت ، گلسار ، روبروی پمپ بنزین 2- شرح مختصر موضوع مزایده محل پروژه : مرمت، آماده سازی و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت تقریبی 180 مترمربع در محور رشت - لاهیجان حدود 100 متر قبل از میدان ابریشم لاهیجان 3- مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر مدت 15 روز دوره مرمت و بازسازی پل و مدت دو سال شمسی جهت بهره برداری تبلیغاتی از تاریخ انعقاد قرارداد 4- مهلت و محل دریافت اسناد : مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 9...
بیشتر...

مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در اهواز

مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در اهواز مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری ،هواز  تاریخ: 1395/12/09 شماره آگهی : نوبت اول 95/12  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شماره 95/12 (ب - ت - ک -5) سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان به شماره 1/310 مورخ 95.11.27 در نظر دارد نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی گروه 5 سال 95 را از طریق مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی و شرکت ها و موسسات دارای مجوز ارشاد اسلامی و بومی استان خوزستان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید. از شرکت /کانوهای مجاز بومی استان خوزستان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به نشانی اهواز، کمپلو، جنب پزشکی قانونی محوطه بیرونی ساختمان شماره سه شهرداری 3781812 مراجعه نمایند. مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مزایده: از تاریخ ...
بیشتر...

مزایده مکانهای تبلیغاتی سایبانهای ایستگاه های اتوبوس

مزایده مکانهای تبلیغاتی سایبانهای ایستگاه های اتوبوس مناقصه گزار : سازمان اتوبوسرانی شهرداری شهریار و حومه  تاریخ: 1395/12/09 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک نوبته سازمان اتوبوسرانی شهرداری شهریار و حومه در نظر دارد با استناد مجوز هیأت مدیره مکانهای تبلیغاتی سایبانهای ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر شهریار را از طریق مزایده عمومی به موسسه تبلیغاتی واجد شرایط سالیانه اجاره دهد. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ این آگهی به مدت 10 روز کاری به قسمت امور مالی سازمان واقع در شهریار، میدان نماز، ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک، سازمان اتوبوسرانی شهریار مراجعه و با پرداخت مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 700794635618 نزد بانک شهر شعبه شهریار نسبت به دریافت و تحویل اوراق اقدام نمایند. شرایط: سپرده شرکت در مزایده مبلغ 80.000.000 ریال است. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار اس...
بیشتر...