دیوید آگیلوی

دیوید آگیلوی

چیزی که باعث میشود مصرف کنند خرید کند یا نه، محتوای تبلیغات شماست نه شکل ظاهری آن.

What really decides consumers to buy or not to buy is the content of your advertising, not its form.

ویلیام برنباخ

ویلیام برنباخ

متفاوت نبودن در تبلیغات، خودکشی محسوب میشود.

In advertising not to be different is virtually suicidal.

هنری فورد

هنری فورد

کسی که بخاطر صرفه جویی در هزینه ها، تبلیغات خود را متوقف میکند. مانند کسیست که برای صرفه جویی در وقت ساعتش را متوقف کند.

A man who stops advertising to save money is like a man who stops a clock to save time.

استفان لیکاک

استفان لیکاک

تبلیغات مخلوط آگاهانه ای از چاپلوسی و تهدید است

“Advertising – A judicious mixture of flattery and threats.”

دیوید آگیلوی

دیوید آگیلوی

چیزی که در تبلیغات میگوید مهمتر از نحوه بیان

What you say in advertising is more important than how you say it

جف آی ریچاردز

جف آی ریچاردز

خلاقیت بدون استراتژی را “هنر” مینامند. خلاقیت با استراتژی را “تبلیغات” گویند.

Creative without strategy is called “art”. Creative with strategy is called “advertising”.

کلوین کولیج

کلوین کولیج

تبلیغات، جان یک تجارت است.

Advertising is the life of trade.

ایزاک آسیموف

ایزاک آسیموف

برای چرخاندن چرخ یک تجارت، به چیزی بیش از سرمایه نیاز است. شما به پخت (پ.خ.ت) نیا دارید: پویایی، خلاقیت و تبلیغات.

It takes more than capital to swing business. You’ve got to have the A. I. D. degree to get by – Advertising, Initiative, and Dynamics.

اچ جی ولز

اچ جی ولز

تبلیغات دروغگویی قانونی است.

Advertising is legalized lying.

کلوین کولیج

کلوین کولیج

تقاضای جمعی، تقریباً بطور تمام و کمال بخاطر توسعه تبلیغات به جود آمده است.

Mass demand has been created almost entirely through the development of advertising.