مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در اهواز

مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در اهواز مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری اهواز  تاریخ: 1395/12/09 شماره آگهی : نوبت اول 95/12  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شماره 95/12 (ب - ت - ک -8) سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان به شماره 2/304 مورخ 95.10.22 در نظر دارد نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی گروه 8 سال 95 را از طریق مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی و شرکت ها و موسسات دارای مجوز ارشاد اسلامی و بومی استان خوزستان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید. از شرکت /کانوهای مجاز بومی استان خوزستان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به نشانی اهواز، کمپلو، جنب پزشکی قانونی محوطه بیرونی ساختمان شماره سه شهرداری 3781812 مراجعه نمایند. 1-مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مزایده: از تاریخ ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 2 دستگاه پل عابر پیاده

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 2 دستگاه پل عابر پیاده مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان  تاریخ: 1395/12/09 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/54/31  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/54/31 نوبت اول 1- نام و نشانی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان به آدرس : رشت ، گلسار ، روبروی پمپ بنزین 2- شرح مختصر موضوع مزایده محل پروژه : مرمت ، آماده سازی و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 2 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت تقریبی 310 مترمربع در محور رشت - چابکسر ( بازکیاگوراب - دریاسر) 3- مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر مدت 15 روز دوره مرمت و بازسازی پل و مدت سه سال شمسی جهت بهره برداری تبلیغاتی از تاریخ انعقاد قرارداد 4- مهلت و محل دریافت اسناد : مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.12.15 از طریق پ...
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری از یک بیلبورد تبلیغاتی – ایزدشهر

تجدید مزایده بهره برداری از یک بیلبورد تبلیغاتی – ایزدشهر مزایده گزار : شهرداری ایزدشهر  تاریخ: 1395/12/09 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده حضوری تجدید مزایده دستگاه مزایده گزار شهرداری ایزدشهر موضوع مزایده: 1- بهره برداری از یک بیلبورد تبلیغاتی 2- بهره برداری تبلیغاتی از دو طرف از یک دستگاه پل عابر پیاده برآورد اولیه 1- 180.000.000 ریال 2- 648.000.000 ریال مجموع 828.000.000 ریال طبق مصوبه استاندار محترم نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 44.000.000 ریال چهار میلیون و چهارصد هزار تومان اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ 95.12.9 الی 95.12.15 تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.12.15 تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 1 دستگاه پل عابر پیاده

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 1 دستگاه پل عابر پیاده مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان  تاریخ: 1395/12/09 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/54/34  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/54/34 نوبت اول 1- نام و نشانی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان به آدرس : رشت ، گلسار ، روبروی پمپ بنزین 2- شرح مختصر موضوع مزایده محل پروژه : مرمت، آماده سازی و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت تقریبی 180 مترمربع در محور رشت - لاهیجان حدود 100 متر قبل از میدان ابریشم لاهیجان 3- مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر مدت 15 روز دوره مرمت و بازسازی پل و مدت دو سال شمسی جهت بهره برداری تبلیغاتی از تاریخ انعقاد قرارداد 4- مهلت و محل دریافت اسناد : مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 9...
بیشتر...

مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در اهواز

مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در اهواز مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری ،هواز  تاریخ: 1395/12/09 شماره آگهی : نوبت اول 95/12  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شماره 95/12 (ب - ت - ک -5) سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان به شماره 1/310 مورخ 95.11.27 در نظر دارد نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی گروه 5 سال 95 را از طریق مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی و شرکت ها و موسسات دارای مجوز ارشاد اسلامی و بومی استان خوزستان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید. از شرکت /کانوهای مجاز بومی استان خوزستان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به نشانی اهواز، کمپلو، جنب پزشکی قانونی محوطه بیرونی ساختمان شماره سه شهرداری 3781812 مراجعه نمایند. مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مزایده: از تاریخ ...
بیشتر...

مزایده مکانهای تبلیغاتی سایبانهای ایستگاه های اتوبوس

مزایده مکانهای تبلیغاتی سایبانهای ایستگاه های اتوبوس مناقصه گزار : سازمان اتوبوسرانی شهرداری شهریار و حومه  تاریخ: 1395/12/09 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک نوبته سازمان اتوبوسرانی شهرداری شهریار و حومه در نظر دارد با استناد مجوز هیأت مدیره مکانهای تبلیغاتی سایبانهای ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر شهریار را از طریق مزایده عمومی به موسسه تبلیغاتی واجد شرایط سالیانه اجاره دهد. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ این آگهی به مدت 10 روز کاری به قسمت امور مالی سازمان واقع در شهریار، میدان نماز، ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک، سازمان اتوبوسرانی شهریار مراجعه و با پرداخت مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 700794635618 نزد بانک شهر شعبه شهریار نسبت به دریافت و تحویل اوراق اقدام نمایند. شرایط: سپرده شرکت در مزایده مبلغ 80.000.000 ریال است. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار اس...
بیشتر...

افزایش 45 درصدی جانمایی المان‌های نوروزی در همدان

افزایش 45 درصدی جانمایی المان‌های نوروزی در همدان مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری همدان از افزایش تقریبا 45 درصدی نصب المان‌های نوروزی در همدان خبر داد و گفت: در 100 نقطه از شهر همدان المان‌های نوروزی جانمایی خواهد شد. به گزارش محیطی به نقل از ایسنا، وحید علی‌ضمیر گفت: منطقه همدان، با بیان اینکه از اواخر آذرماه فراخوان دریافت طرح‌های نوروزی اعلام شده است، افزود: بیش از 470 طرح به این سازمان رسیده و در بهمن‌ ماه داوری این طرح‌ها انجام و طرح‌های برتر شناسایی شد. وی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی این سازمان در سالجاری، نصب المان‌های دائمی است، ادامه داد: سعی شده المان‌هایی که در سطح شهر نصب می‌شود، دائمی باشد و در شهر باقی بماند به طوریکه این المان‌ها با موضوع‌های مختلفی در سطح شهر نصب خواهد شد. علی‌ ضمیر از رنگ‌آ میزی جداره‌های 30 هزار مترمربع در مبادی ورودی شهر خبر داد و گفت: شست‌ و شو و رنگ‌ آمیزی مبلمان شهری از دیگر فعالیت‌های ا...
بیشتر...

مناقصه ساخت، نصب و بهره برداری سه دستگاه پل عابر پیاده

مناقصه ساخت، نصب و بهره برداری سه دستگاه پل عابر پیاده مناقصه گزار : شهرداری قرق  تاریخ: 1395/12/08 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان گلستان شرح آگهی آگهی فراخوان شناسایی و انتخاب سرمایه گذار - نوبت اول شهرداری گرمدره در نظردارد نسبت به و انتخاب سرمایه گذار جهت ساخت، نصب و بهره برداری سه دستگاه پل عابر پیاده در ازای واگذاری تبلیغات شهری از طریق مناقصه عمومی اقدام نمایند. متقاضیان پیشنهاد می توانند ازتاریخ 95.12.08 تا پایان وقت اداری تاریخ 95.12.21 جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری گرمدره به نشانی کیلومتر 22 جاده مخصوص تهران - کرج مراجعه و یا باشماره 026-36101201-3 تماس حاصل نمایند. تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 600.000.000 ریال بصورت واریز وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی می باشد. تحویل پیشنهادات ( اسناد مناقصه ) از تاریخ دریافت تا پایان وقت اداری 95.12.24 می باشد. تشکیل کمیسیون عالی معامل...
بیشتر...

مناقصه سرمایه گذاری تبلیغات محیطی شهر قرق

مناقصه سرمایه گذاری تبلیغات محیطی شهر قرق مناقصه گزار : شهرداری قرق  تاریخ: 1395/12/08 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان گلستان شرح آگهی آگهی نوبت اول سرمایه گذاری تبلیغات محیطی شهرداری قرق در نظر دارد امورات مربوط به تبلیغات محیطی شهر از طریق سرمایه گذاری به روش bot (ساخت ، بهره برداری ، واگذاری) با فراخوان عمومی به سرمایه گذاران واجدشرایط بمدت 9 سال واگذار نماید. 1- آدرس و محل و شماره تماس دریافت و تحویل اسناد: استان گلستان شهر قرق شهرداری قرق - 01732313079 2- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا آخر وقت اداری مورخ 95.12.22 روز یکشنبه می باشد. پیشنهاددهندگان مکلف اند پیشنهاد خود را با خط خوانا و بدون قلم خوردگی در موعد مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند. 3- شهرداری رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 4- به پیشنهادات مخدوش مبهم مشروط یا پیشنهادات خارج از موعد مقرر ترتیب اثر د...
بیشتر...

مزایـده واگذاری بهره برداری از امتیاز انجام تبلیغات محیطی

مزایـده واگذاری بهره برداری از امتیاز انجام تبلیغات محیطی مزایده گزار : شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور  تاریخ: 1395/12/08 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگـهـی مزایـده عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از مكان ذیل واقع در مجموعه ورزشی انقلاب را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص(حقیقی،حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید. 1- نام و نشانی مزایده‌گزار: شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن:26216300 2- مدت بهره برداری و محل اجرا برای هر یک از مزایده ها : از تاریخ شروع قرارداد به مدت یكسال شمسی. استان تهران، شهر تهران، مجموعه ورزشی انقلاب 3- زمان دریافت اسناد مزایده برای هر یک از مزایده ها : در ساعت اداری (از ساعت 8:00 الی 16:30) از روز شنبه مورخ 95.12.7 لغایت روز سه شنبه مورخ 95.12.10 4-  مدارک م...
بیشتر...