مزایده اجاره مکان جهت استندهای تبلیغاتی – نوبت دوم

مزایده اجاره مکان جهت استندهای تبلیغاتی – نوبت دوم
مزایده  گزار : شهرداری تربت حیدریه
 تاریخ: 1395/07/03
شماره آگهی : نوبت دوم چاپ اول
 آدرس : تربت حیدریه

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی شهرداری
تربت حیدریه نوبت دوم چاپ اول
شهرداری تربت حیدریه در نظر دارد نسبت به اجاره مکان جهت استندهای تبلیغاتی در سطح شهر تربت حیدریه اقدام نماید لذا لازم است متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
محل اجرای کار: سطح شهر تربت حیدریه
مهلت خرید اسناد مزایده: از تاریخ 95.7.3 لغایت 95.7.13
مهلت تسلیم پیشنهادها: 95.7.22
زمان بازگشایی پاکات: 95.7.24
محل اجرای کار سطح شهر تربت حیدریه
میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 30.000.000 ریال می باشد .
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .
محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه حراست شهرداری می باشد متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 52222081 تماس حاصل نمایند .
اداره قراردادهای شهرداری تربت حیدریه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.