مزایده بهره برداری از چهار عدد تابلوی تبلیغاتی در سمنان

مزایده بهره برداری از چهار عدد تابلوی تبلیغاتی در سمنان
مزایده  گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان
 تاریخ: 1394/05/31
شماره آگهی: شماره : 87/5440
 آدرس : سمنان، میدان شهید مطهری، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان دبیرخانه کمیسیون معاملات

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای              شماره : 87/5440
مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان 
شرح مختصر موضوع مزایده: واگذاری نگهداری و بهره برداری تبلیغاتی از چهار عدد تابلوی تبلیغاتی منصوبه 
شرح محل اجرای پروژه:

ردیف  محور (از … به ….) منطقه (محدوده نصب تابلو) تعداد تابلو  ایجاد تابلو (مترمربع)
 1 سمنان- سرخه جنب درب ورودی پایانه بار سمنان  1  60
 2 سمنان- سرخه کیلومتر 800+7 از صفر خروجی شهرستان 1 50
 3 سمنان- دامغان کیلومتر 800+ 2 از صفر پاسگاه دو منظوره  1  50
 4 دامغان- سمنان کیلومتر 200+31 از صفر راهدار خانه آهوان 1 50

مهلت خرید و محل حضوری دریافت اسناد: 
از تاریخ 94.06.01 لغایت 94.06.11 به مدت ده روز کاری (به استثنای ایام تعطیل) 
سمنان، میدان شهید مطهری، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان، دبیرخانه کمیسیون معاملات 
مهلت و  محل  تحویل پیشنهادات: پایان وقت اداری مورخ 94.06.23 به مدت ده روز کاری به استثنای ایام  تعطیل در محل فوق 
زمان بازگشایی پاکات: ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 94.06.24 در محل این اداره کل 
مبلغ سپرده شرکت در مزایده: سپرده شرکت در مزایده و نحوه واریز آن در اسناد تحویلی قید گردیده است .
توضیح: 
در قبال اخذ اسناد اسناد تحویل و مسترد می گردد .
روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.