مناقصه واگذاری عملیات امور شهری در تهران

مناقصه واگذاری عملیات امور شهری در تهران
مناقصه گزار : شهرداری منطقه 5
 تاریخ: 1394/12/12
شماره آگهی : نوبت اول ، شماره 121-94/118
 آدرس : تهران، خیابان آیت اله کاشانی، ایستگاه حسن آباد ، شهرداری منطقه 5، طبقه پنجم، طبقه دوم امور قراردادها

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی شماره 94/118-121
شهرداری منطقه 5 در نظر دارد 4 مورد عملیات امور شهری خود را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید . بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید :

 موضوع مبلغ اعتبار  مدت اجرا  سپرده شرکت در مناقصه  شرایط متقاضی
رنگ آمیزی و پاکسازی نما نواحی
6,5,3 (95600
 14.923.518.450 ریال نقد و غیر نقد  6ماه  200.000.000 ریال در دست داشتن اصل و تصویر گواهی رتبه بندی از اداره کل هماهنگی , برنامه ریزی و کنترل عملکرد حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران هنگام دریافت اسناد الزامی است .
 رنگ آمیزی و پاکسازی نما نواحی
7,4,2,1 (95601
 4.583.550.000  نقد و غیر نقد  6 ماه  200.000.000 ریال
 چاپ و نصب بنر سطح نواحی
1,2,4,7 (95602
 2.289.000.000  نقد و غیر نقد  12 ماه  150.000.000 ریال  در دست داشتن اصل و تصویر رتبه معتبر و مرتبط از سازمان زیباسازی شهر تهران و یا اداره کل برنامه ریزی حوزه خدمات شهری هنگام دریافت اسناد الزامی است .
 چاپ و نصب بنر سطح نواحی 6,5,3 (95603)  2.289.000.000 نقد و غیر نقد  12 ماه  150.000.000 ریال

ب) محل ارائه خدمات : سطح منطقه 5
ج) شماره حساب واریز مناقصه : 1006083090 بانک شهر شعبه آیت اله کاشانی به نام شهرداری منطقه 5
د) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : خیابان آیت اله کاشانی ، ایستگاه حسن آباد ، شهرداری منطقه 5، طبقه پنجم، طبقه دوم امور قراردادها
هـ) مهلت ارائه اسناد : 10 روز از درج آگهی می باشد .
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد . ضمنا مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج شده است که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل نمایند .
شهرداری منطقه 5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.