مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی دورود

مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی دورود
مزایده  گزار : شهرداری دورود
 تاریخ: ۹۵/۰۶/۱۱
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : لرستان ، –

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
شهرداری دورود در نظر دارد نسبت به اجاره استندها و بیلبوردهای تبلیغاتی واقع در سطح شهر از طریق مزایده عمومی به اشخاص و شرکت های واجد شرایط اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان (کلیه شرکت های تبلیغاتی و اشخاص حقیقی) دعوت به عمل می آید ظرف مدت ۱۷ روز از تاریخ استعلام ، پیشنهادات خود را در پاکت دربسته تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵٫۶٫۲۰ به واحد دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند . شرایط مزایده :
۱- میزان سپرده شرکت در مزایده ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب ۰۱۰۵۹۳۶۸۸۶۰۰۲ سپرده نزد بانک ملی شعبه بلوار معلم واریز نمایند . به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش – سپرده های کمتر از میزان مقرر چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۲- زمان محل و نحوه دریافت اسناد شرکت در مزایده روز پنجشنبه از مورخ ۹۵٫۶٫۴ تا پایان وقت ادای روز شنبه مورخ ۹۵٫۶٫۲۰ می باشد .
۳- آخرین مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵٫۶٫۲۰ به آدرس : دورود ، بلوار معلم ، میدان ولایت ، ساختمان شهرداری واحد دبیرخانه شهر دورود می باشد .
۴- به پیشنهادهای فاقد امضا ، مخدوش ، مشروط و پیشنهادهای که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۵- جلسه بازگشایی پاکت های مزایده راس ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۶٫۲۲ می باشد .
۶- مبلغ پایه اجاره ماهانه ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد .
۷- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج شده است .
۸- شهرداری در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار است .
۹- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
نوبت اول : ۹۵٫۶٫۴
نوبت دوم : ۹۵٫۶٫۱۱
منصور خسروی – شهردار دورود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.