مناقصه واگذاری 5 دستگاه تلویزیون شهری در شهریار

مناقصه واگذاری 5 دستگاه تلویزیون شهری در شهریار
مناقصه  گزار: شهرداری شهریار
 تاریخ: 1394/06/16
شماره آگهی: نوبت اول
 آدرس : تهران ، –

شرح آگهی

آگهی تجدید فراخوان عمومی
شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به تهیه و نصب 5 دستگاه تلویزیون شهری در قالب bot بر مبنای شرط سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی طبق مجوز شماره 246 مورخ 94.2.8 شورای اسلامی شهر شهریار از طریق فرخوان عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دیافت اسناد فراخوان پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به امور مالی شهرداری شهریار مراجعه نمایید.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . هزینه درج آگهی به عهده برنده فراخوان می باشد.
مسعود رهنما – شهردار شهریار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.