مزایده بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی پل عابر پیاده در رویان

مزایده بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی پل عابر پیاده در رویان
مزایده گزار: شهرداری رویان
 تاریخ: 1394/04/06
شماره آگهی: نوبت دوم
آدرس: مازندران ، –

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده نوبت دوم
شهرداری رویان در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از تابلوی منصوب به روی پل عابر پیاده واقع در خیابان امام را از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید . متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری رویان مراجعه یا از طریق سایت اینترنتی www.royan.ir اسناد مربوط به مزایده را دریافت نمایند .
موقعیت موضوع مزایده موقعیت پل عابر پیاده و سایر شرایط مزایده ضمیمه پیشنهاد مزایده می باشد .
مبلغ تضمین شرکت در مزایده به ازای تابلوی هر طرف پل عابر پیاده مبلغ 12.500.000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا چک تضمین شده بانکی
محل و مهلت دریافت اسناد : متقاضیانی که دارای شرکت حقوقی مرتبط یا موسسه فرهنگی و کانون تبلیغاتی می باشند می توانند حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 94.4.15 با ارائه فیش واریز شده هزینه خرید اسناد ، به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند .
مهلت و محل تسلیم پاکات : متقاضیان می بایست اسناد تکمیل شده را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 94.4.15 به واحد دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایند .
تاریخ و محل بازگشایی پاکات : پیشنهادات دریافتی در روز سه شنبه مورخ 94.4.16 در کمیسیون معاملات عمده شهرداری رویان بازگشایی و برنده مزایده اعلام خواهد شد . ضمنا سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج می باشد .
هزینه خرید اسناد 1.000.000 ریال می باشد که می بایست به شماره حساب 0219063481007 نزد بانک ملی رویان بنام شهرداری رویان واریز و فیش مربوط به آن به واحد مالی ارائه گردد . ضمنا هزینه فوق به هیچ وجه مسترد نخواهد شد .
احمد توکلی، شهردار رویان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.