مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر کازرون

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر کازرون
مزایده گزار: شهرداری کازرون
 تاریخ: 1394/05/28
شماره آگهی: نوبت اول
 آدرس :  فارس ، –

شرح آگهی

آگهی مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر کازرون
شهرداری کازرون در نظر دارد نسبت به واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر با قیمت پایه ماهیانه 60.000.000 ریال به مدت یکسال به بخش خصوصی از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.
لذا از کلیه علاقمندان دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را براساس فرم مزایده حداکثر تا ده روز پس از نشر آخرین آگهی در پاکت سربسته به شهرداری اعلام نمایند.
سیدمهدی مکی- شهرداری کازرون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.