مناقصه واگذاری امور طراحی، چاپ و نصب بنر در شهر قدس

مناقصه واگذاری امور طراحی، چاپ و نصب بنر در شهر قدس
مناقصه گزار: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس
 تاریخ: 1394/04/04
شماره آگهی: نوبت دوم ، شماره 94/1
آدرس: – ، –

شرح آگهی

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 94/1
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری امور طراحی، چاپ و نصب بنر مورد نیاز سازمان تا پایان سال 94 ، از طریق مناقصه عمومی حداکثر تا سقف 1.000.000.000 ریال اقدام نماید .
علاقمندان به شرکت در مناقصه می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به دبیرخانه سازمان نسبت به دریافت ، تکمیل و ارائه اوراق مناقصه اقدام نمایند . هزینه خرید اوراق 300.000 ریال می باشد که می بایست به حساب شماره 0105747457005 نزد بانک ملی شعبه شهرداری قدس به نام سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس واریز و رسید آن جهت دریافت اوراق به سازمان تحویل گردد .
سپرده شرکت در مناقصه معادل 50.000.000 ریال می باشد .
سازمان در رد یا قبول پیشنهادها مختار است .
سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف سپرده به نفع سازمان ضبط خواهد شد .
هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه می باشد .
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد و اوراق مزایده مندرج می باشد .
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.