مناقصه عملیات نماسازی پل عابر پیاده در شیراز

مناقصه عملیات نماسازی پل عابر پیاده در شیراز
مناقصه گزار : شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز
 تاریخ: 1394/10/30
شماره آگهی : نوبت دوم شماره 826-94
 آدرس : فارس، شیراز- بلوار زینبیه، ابتدای خیابان آستانه، دبیرخانه شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی 826-94
نوبت اول : 94.10.29
نوبت دوم : 94.10.30
شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز در نظر دارد عملیات نماسازی پل عابر پیاده ضلع شرقی شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی را با برآورد اولیه 1.457.302.729 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه در رشته ابنیه و تاسیسات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس : شیراز، بلوار زینبیه، ابتدای خیابان آستانه، دبیرخانه شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی مراجعه نمایند . ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن : 37399075 و 37362023 آماده پاسخگویی می باشد .
مدت انجام کار : 5 ماه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 75.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 700794461858 بانک شهر شعبه بین الحرمین به نام شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
در زمان انعقاد قرارداد 5 درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد .
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ 94.11.10 می باشد .
تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 94.11.13 می باشد .
مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد .
بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.
جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه تصویر برابر اصل صلاحیت رتبه بندی مربوطه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی است .
شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری می باشد .
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است .
روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.