مناقصه نقاشی دیواری در سطح شهر گنبد کاووس

مناقصه نقاشی دیواری در سطح شهر گنبد کاووس
مناقصه  گزار : شهرداری گنبد کاووس
 تاریخ: 1394/09/23
شماره آگهی :
 آدرس : گلستان، گنبد کاووس، خیابان طالقانی شرقی،شهرداری گنبد، طبقه اول

شرح آگهی

آگهی فراخوان عمومی پروژه نقاشی دیواری سطح شهر گنبد
شهرداری گنبد کاووس در نظر دارد فراخوان پروژه نقاشی دیواری سطح شهر گنبد را طبق آدرس های مندرج در همین فراخوان به هنرمندان واجد شرایط واگذارنماید . لذا هنرمندان می توانند از تاریخ(94.9.24) به واحد زیباسازی شهرداری به آدرس گنبد کاووس، خیابان طالقانی شرقی،شهرداری گنبد، طبقه اول و یا به سایت شهرداری گنبد به آدرس اینرنتی : www.gonbadcity.ir مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک فراخوان نسبت به تکمیل و ارائه اسناد و و ارائه طرح پیشنهادی خود مطابق با مشروحات همین فراخوان، با توجه به زمان تعیین شده از سوی شهرداری گنبد اقدام نمایند.
شرایط ، اسناد و مدارک مورد نیاز فراخوان :
•کلیه مراحل برگزاری فراخوان تابع آئین نامه معاملات شهرداری می باشد .
•کلیه اسناد و مدارک پیشنهادی و ارائه شده (به جز طرح )می بایستی دریک پاکت پستی ” A4″ به صورت لاک و مهر شده و در بسته و فقط در زمان بندی تعییین شده به واحد زیباسازی تحویل داده شود.
•متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ، شرایط و تسلیم پیشنهادات مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشند .
•به اسناد ومدارک ارائه شده مبهم، نامشخص ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
•شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی طرح ها مختار می باشد.
•طرح های پذیرفته نشده پس از پایان داوری به مراجعان عودت خواهد شد.
•پاکت اسناد فراخوان روز (شنبه) مورخ ( 94.11.5 )راس ساعت (10صبح ) در محل ( اتاق جلسات) با حضور هیأت داوران باز گشایی می گردد.
تلفن تماس : 9-01733221214
عبدالمجید قزلجه – شهردار گنبد کاووس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.