مناقصه تهیه و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز

مناقصه تهیه و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز
مناقصه گزار: شهرداری شیراز
 تاریخ: 1394/04/11
شماره آگهی: نوبت دوم
آدرس: فارس، شیراز – خیابان انقلاب – نبش هدایت – طبقه چهارم ، پارکینگ طبقاتی هدایت – واحد قراردادها

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول : 94.4.10
نوبت دوم : 94.4.11
شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده واقع در محور کمربندی – مقابل شهرک حجت آباد را با برآورد اولیه 3.619.916.482 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن تجارت همراه با سوابق مرتبط دعوت عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس : شیراز – خیابان انقلاب – نبش هدایت – طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت – واحد قراردادها مراجعه نمایند .
ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 32346539 آماده پاسخگویی می باشد .
مدت انجام کار : 4 ماه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 185.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی سه ماهه ( قابل تمدید تا سه ماه دیگر ) یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 700785400212 بانک شهر به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
در زمان انعقاد قرارداد 5 درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی اخذ می گردد .
پیش پرداخت طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل پرداخت خواهد بود .
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ 94.4.24 باشد  .
تاریخ بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ 94.4.31 در محل ساختمان معاونت اداری و مالی شهرداری واقع در ابتدای بلوار چمران می باشد .
مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد .
بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد .
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است .
روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.