مزایده نصب بیلبورد تبلیغاتی در سرعین

مزایده نصب بیلبورد تبلیغاتی در سرعین
مزایده گزار: شهرداری سرعین
 تاریخ: 1394/02/17
شماره آگهی: نوبت اول
آدرس: اردبیل،-

شرح آگهی

آگهی مزایده 
شهرداری سرعین در نظر دارد محل های زیر را جهت نصب تابلو بیلبورد و صلیبی و لایت باکس تبلیغاتی به شرکت های واجد الشرایط دارای مجوز فعالیت از طریق آگهی مزایده واگذار نماید . از کلیه واجدین شرایط دعوت می شود پیشنهاد خود را حداکثر ده روز پس از انتشار در روزنامه های رسمی و محلی طی سه فقره پاکت ذیل تنظیم و به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .
تضمین شرکت در مزایده به 10 درصد قیمت پایه را به عنوان سپرده نقدا به حساب 3100002537006 شهرداری نزد بانک ملی شعبه سرعین واریز و یا ضمانت نامه بانکی به همان مبلغ ارایه نمایند و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت سربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
تصویر اسناد حقوقی شامل اساسنامه و آگهی روزنامه و یا مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح
تبصره کلیه مدارک بند 1 و 2 و 3 در یک پاکت بزرگ قرارداد و لاک و مهر نموده و به دبیرخانه تحویل گردد.
تبصره مبلغ پیشنهاد باید به عدد و حروف بدون قلم خوردگی و لاک زدگی به صورت خوانا و واضح نوشته شود که به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
برنده مزایده حداکثر به مدت یک هفته از اعلام نتیجه نسبت به عقد قرارداد با شهرداری و واریز مبلغ پیشنهادی یک سوم نقدا و مابقی طی 6 قسط مساوی تا آخر سال 94 اقام نماید در غیر اینصورت سپرده به نفع شهرداری ضبط و شهرداری دوم یا سوم عقد قرارداد خواهد نمود چنانچه نامبردگان نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
به تقاضاهای فاقد سپرده و مخدوش و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
علاقمندان می توانند جهت اخذ کروکی بازدید و جهت کسب اطلاعات بیشتربه روابط عمومی شهرداری سرعین مراجعه فرمایند.
سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با نفر اول عودت داده نخواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و سایر شراط در قرارداد منعقده درج خواهد شد .
به پیشنهادهای مخدوش، مبهم و رسیده بعد از  انقضای مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
هزینه نشر آگهی به عهده نفر برنده مزایده خواهد بود .
پیشنهادات رسیده دو روز پس از اتمام مهلت مقرر در روزنامه رسمی و محلی توسط کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و با توجه به صرفه صلاح شهرداری برنده مزایده اعلام خواهد شد و حضور شرکت کنندگان یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه آزاد است . ضمناََ مهلت آخرین روزنامه ملاک عمل خواهد بود .
مدت قرارداد سه سال از تاریخ اعلام برنده خواهد بود برای سال اول مبلغ پیشنهادی و برای سالهای بعد 20 درصد افزایش مال الاجاره خواهد بود که وفق بند 3 اخذ خواهد شد و بعد از سپری شدن مدت 3 سال تابلوها به شهرداری بدون اخذ هزینه و رایگان تحویل و مالکیت تابلوها متعلق به شهرداری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.