مناقصه یک دستگاه تلویزیون شهری LED در مازندران

مناقصه یک دستگاه تلویزیون شهری LED در مازندران
مناقصه گزار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
 تاریخ: 1393/12/21
شماره آگهی: شماره 83/93/9
آدرس: مازندران، کیلومتر 3 جاده بابل به قائمشهر ، مجتمع بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

شرح آگهی

آگهی مناقصه 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در نظر دارد یک دستگاه تلویزیون شهری LED در محوطه سایت این واحد واقع در گرجی آباد را با مشخصات فنی موردنظر ، از طریق مناقصه خریداری نماید. علی هذا متقاضیان محترم حداقل قیمت پیشنهادی خود را با توجه به شرایط زیر کتبا ظرف مدت 7 روز از تاریخ صدور آگهی در پاکت در بسته به دبیرخانه واحد واقع در کیلومتر 3 جاده بابل به قائمشهر ، مجتمع بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ارسال یا حضورا تحویل و رسید دریافت نمایند.
شرکت در مناقصه از 93.12.19 حداکثر لغایت 93.12.25 به مدت 7 روز می باشد)
شرایط: به پیشنهاد مبهم ، مشروط و یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.
یک در صد از کل مبلغ پیشنهادی بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی ضمیمه و یا وجه معادل به حساب سیا شماره 0106144341007 بنام این واحد نزد بانک ملی شعبه بابل واریز و فیش ضمیمه اسناد گردد.
کلیه کسورات اعم از بیمه و مالیات و غیره به عهده برنده می باشد .
هزینه درج آگهی در روزنامه ، بارگیری ، تخلیه ، نصب و راه اندازی نیز به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شرکت کننده ها باید دارای شرکت رسمی ثبت شده در ثبت اسناد کشور باشند ( کپی اساسنامه و روزنامه ضمیمه شود).
آدرس سایت و مشخصات فنی www.baboliau.ac.ir 
روابط عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.