مناقصه چاپ بنر شعب اخذ رای در تهران

مناقصه چاپ بنر شعب اخذ رای در تهران
مناقصه گزار : وزارت کشور
 تاریخ: 1395/09/01
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول
وزارت کشور در نظر دارد چاپ بنر شعب اخذ رای جهت برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.
لذا از کلیه واجدین شرایط که دارای گواهی معتبر صلاحیت می باشند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه ظرف مدت 3 روز از تاریخ درج آخرین آگهی نوبت دوم با ارائه معرفی نامه رسمی دارای امضا مجاز و تعهدآور به نشانی
تهران- خ دکتر فاطمی- ساختمان ستاد مرکزی وزارت کشور- طبقه دوم- اداره کل رفاه و پشتیبانی – واحد قراردادها اتاق 14 مراجعه نمایند.
مهلت و چگونگی ارسال پیشنهادات ، میزان سپرده شرکت در مناقصه و سایر شرایط مورد لزوم در برگهای شرایط مناقصه ذکر گردیده است.
ضمنا مناقصه گزار در رد یا قبولی یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
اداره کل رفاه و پشتیبانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.