مناقصه نماسازی و زیباسازی پل فلزی اصفهان

مناقصه نماسازی و زیباسازی پل فلزی اصفهان
مناقصه گزار : شهرداری اصفهان
 تاریخ: 1395/10/18
شماره آگهی : 95-28
 آدرس : استان اصفهان

شرح آگهی

آگهی مناقصه
95-28
شهرداری اصفهان در نظر دارد جهت اجرای پروژه های زیر از طریق برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

untitled

تذکرات
پیمانکاران ملزم به ارایه اسناد و مدارک شرکت ، گواهی تشخیص صلاحیت گواهی تایید صلاحیت ایمنی و سوابق کاری خود قبل از تهیه اسناد می باشد بدیهی است تحویل اسناد مناقصه منوط به ارزیابی سوابق و توان شرکت کنندگان می باشد.
برنده مناقصه جهت عقد قرارداد باید معادل 5 درصد مبلغ مورد پیمان را بعنوان تضمین تعهدات پیمان به صورت ضمانت نامه بانکی اسناد خزانه یا اوراق مشارکت به شهرداری تسلیم نمایند.
واجدین شرایط می توانند از تاریخ 95.10.19 لغایت 95.10.27 همه روز بجز ایام تعطیل به حوزه معاونت عمران شهری واقع در خیابان کاوه ابتدای اتوبان دکتر چمران مراجعه و با ارایه معرفی نامه کتبی شرکت و سایر مدارک نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
لازم به ذکر است کلیه اسناد مناقصه می بایست توسط شرکت کننده تایید مهر و امضا شده و طبق شرایط مناقصه ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 95.10.28 می باشد بدیهی است دریافت پاکتها بعد از ساعت مقرر امکان پذیر نمی باشد.
حضور نماینده تام الاختیار و مطلع به آنالیز قیمت پیشنهادی و با معرفی نامه کتبی پیمانکار در روز بازگشایی پاکتها جهت ارایه توضیحات تکمیلی احتمالی در محل معاونت عمران شهری الزامی است.
شهرداری اصفهان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
هزینه چاپ اگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
http://www.isfahan.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.